Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 259

Άρθρο 259: Αποπεράτωση όψεων οικοδομών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 22 παράγραφοι 5 έως 9 του νόμου 1577/1985)

 

1. Όλες οι όψεις των οικοδομών πρέπει να αποπερατώνονται για λόγους αισθητικής της πόλης και ασφάλειας μέσα σε 6 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της αντίστοιχης οικοδομικής άδειας, ανεξάρτητα από την πρόοδο των εργασιών στο εσωτερικό των οικοδομών. Μετά την άπρακτη παρέλευση της εξαετίας επιβάλλεται πρόστιμο υπέρ του δήμου ή της κοινότητας στην περιφέρεια της οποίας βρίσκεται η οικοδομή. Το πρόστιμο αυτό οφείλεται για όλο το χρονικό διάστημα μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες των όψεων της οικοδομής και βεβαιώνεται για κάθε έτος βάσει της αξίας της οικοδομής κατά το έτος βεβαίωσης.

 

2. Υπόχρεοι για την καταβολή προστίμου είναι οι κύριοι ή συγκύριοι της οικοδομής κατά την πρώτη Ιανουαρίου κάθε έτους, οι οποίοι ευθύνονται ο καθένας για την καταβολή ολόκληρου του ποσού. Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών με το σύστημα της οικοδόμησης επί αντιπαροχή το πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος των επί αντιπαροχή κατασκευαστών και ευθύνεται ο καθένας για την καταβολή ολόκληρου του προστίμου.

 

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και για τις οικοδομές που υπάρχουν πριν από τη 18-02-1986 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 1577/1985).

 

4. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, ορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία διαπίστωσης της παράβασης, της εκτίμησης της αξίας της οικοδομής, το ύψος του προστίμου, ο τρόπος βεβαίωσης για κάθε χρόνο, η είσπραξή του, η απόδοσή του στον οικείο δήμο ή κοινότητα, η ρύθμιση των περιπτώσεων για τις οποίες έχει επιβληθεί διακοπή εργασιών, η τηρητέα διαδικασία και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 

5. Με απόφαση του οικείου νομάρχη, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του οικείου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού και γνώμη του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου καθορίζονται οι συγκεκριμένες οικοδομές των οποίων οι όψεις πρέπει να αποπερατώνονται.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.