Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 326

Άρθρο 326: Εκτέλεση εργασιών δόμησης εντός και εκτός σχεδίου πόλης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 13 και πρώτο εδάφιο άρθρου 29 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, άρθρο μόνο του νομοθετικού διατάγματος 272/1969, άρθρο 31 παράγραφος 4 του νόμου 2009/1992)

 

1. Επιτρέπεται πάντοτε η ανέγερση και επισκευή κτιρίου εντός των οικοδομήσιμων χώρων του εγκεκριμένου σχεδίου ή και εκτός αυτού, τηρουμένων των ειδικών όρων δόμησης της περιοχής και των γενικών όρων που προβλέπονται από το παρόν κωδικοποιητικό διάταγμα για την εκτέλεση των εργασιών δόμησης.

 

2. Όταν το εγκεκριμένο σχέδιο προβλέπει τμήματα αμέσως και μη αμέσως εφαρμοστέα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, οι εργασίες δόμησης στα αμέσως εφαρμοστέα τμήματα εκτελούνται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ενώ στα μη αμέσως εφαρμοστέα τμήματα απαιτείται να τηρούνται και οι εξής πρόσθετοι ειδικοί όροι:

 

α) Εάν το οικόπεδο έχει πρόσωπο ή μπορεί με τακτοποίηση να το αποκτήσει σε πλατεία ή σε οδό χαρακτηριζόμενη στο εγκεκριμένο σχέδιο ως κεντρική αρτηρία, πρέπει να μην καταλαμβάνεται από τις καθοριζόμενες στο εγκεκριμένο σχέδιο, είτε ενδεικτικώς είτε οριστικώς, δευτερεύουσες οδούς, που έχουν αφετηρία τις παραπάνω πλατείες και κεντρικές αρτηρίες. Αν δεν καθορίζονται με οποιονδήποτε τρόπο οι παραπάνω δευτερεύουσες οδοί στο εγκεκριμένο σχέδιο, ο οικείος νομάρχης για την εξασφάλιση της χάραξης των δευτερευουσών αυτών οδών, καθορίζει εφάπαξ μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού τις θέσεις επί των κεντρικών αρτηριών και πλατειών στις οποίες δεν επιτρέπεται καμία εργασία δόμησης.

 

β) Εάν το οικόπεδο έχει πρόσωπο ή μπορεί με τακτοποίηση να το αποκτήσει σε εγκεκριμένη οδό που δεν χαρακτηρίζεται ως κεντρική αρτηρία, πρέπει η οδός αυτή να έχει αφετηρία κάποια κεντρική αρτηρία ή κάποιο αμέσως εφαρμοστέο τμήμα του σχεδίου και να έχει κατασκευαστεί στο έδαφος από την παραπάνω αφετηρία μέχρι τουλάχιστον τη θέση στην οποία θα εκτελεστούν οι εργασίες δόμησης, με διαμόρφωση του καταστρώματος και των πεζοδρομίων στην κανονική στάθμη σε όλο το πλάτος της οδού και με κατασκευή των κρασπέδων και ρείθρων των πεζοδρομίων. Και στην περίπτωση αυτή ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης (α) ως προς τις δευτερεύουσες οδούς. Εάν λόγω ελλείψεων του εγκεκριμένου σχεδίου ή αδυναμίας εκτέλεσης κανονικής τακτοποίησης των οικοπέδων ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας καθίσταται αδύνατη η πραγμάτωση των παραπάνω όρων, οι εργασίες δόμησης στα μη αμέσως εφαρμοστέα τμήματα αποκλείονται.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.