Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 388

Άρθρο 388: Περιπτώσεις εξαίρεσης από την κατεδάφιση (μικροπαραβάσεις, κτίρια δημοσίου κ.λ.π.)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 9 παράγραφοι 8 και 10 του νόμου 1512/1985, άρθρο 34 παράγραφος 4 του νόμου 1577/1985, άρθρο 29 παράγραφος 2 του νόμου 2224/1994, άρθρο 23 παράγραφοι 5 και 6)γ του νόμου 2300/1995)

 

1. Με απόφαση του νομάρχη μπορεί να εγκρίνεται η εξαίρεση ή όχι από την κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών, εάν πρόκειται για μικρές παραβάσεις και η κατεδάφιση των κατασκευών αυτών Θα κατέληγε σε υπέρμετρη βλάβη του κτιρίου ή θα έθετε σε κίνδυνο τη φέρουσα κατασκευή αυτού ή θα παράβλαπτε την αισθητική εμφάνιση των κτιρίων ή θα απαιτούσε υπέρμετρες δαπάνες για την αποκατάσταση της αισθητικής και των οποίων η διατήρηση σε κάθε περίπτωση δε θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια της κατασκευής ούτε θα απέβαινε σε βάρος της πόλης.

 

Η απόφαση της εξαίρεσης εκδίδεται με σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 2 του άρθρου 382 πρόστιμα.

 

2. Με την παραπάνω απόφαση εξαίρεσης το επιβαλλόμενο πρόστιμο διατήρησης της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 382 μπορεί να μετατρέπεται σε πρόστιμο εφάπαξ. Το ύψος του εφάπαξ αυτού προστίμου ορίζεται στο τετραπλάσιο του προστίμου ανέγερσης της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί η απόφαση εξαίρεσης, μπορεί να εκδίδεται συμπληρωματική απόφαση του οικείου νομάρχη. Τυχόν βεβαιωθέντα πρόστιμα διατήρησης συμψηφίζονται με το εφάπαξ καταβαλλόμενο πρόστιμο. Τυχόν καταβληθέντα πρόστιμα διατήρησης κατά το ποσό που υπερβαίνουν το ποσό του εφάπαξ προστίμου δεν επιστρέφονται. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη μετατροπή του προστίμου διατήρησης σε εφάπαξ καταβαλλόμενο πρόστιμο είτε αυτή γίνεται με την απόφαση της εξαίρεσης από την κατεδάφιση είτε με συμπληρωματική απόφαση νομάρχη καθώς και η σχετική διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων μπορεί να εξαιρούνται από την κατεδάφιση αυθαίρετα κτίσματα που ανήκουν στο Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης τα οποία έχουν ανεγερθεί μέχρι την 11-01-1985 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 1512/1985).

 

Η απόφαση του Υπουργού εκδίδεται με σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, το οποίο λαμβάνει υπόψη του τις περιπτώσεις α, β και γ της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου.

 

4. Επίσης με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, που εκδίδεται με την ίδια Διαδικασία μπορούν να εξαιρούνται από την κατεδάφιση αυθαίρετα κτίσματα ή κτιριακές εγκαταστάσεις γεωργικών συνεταιρισμών ή γεωργοκτηνοτροφικών μονάδων που έχουν ανεγερθεί με προγράμματα του Υπουργείου Γεωργίας και της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος καθώς και αυθαίρετα νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που ελέγχονται και χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Γεωργίας και την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς και αυθαίρετα ξενοδοχειακών μονάδων ιδιοκτησίας του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ΞΕΝΙΑ Ανώνυμη Εταιρεία που ανήκει στο δημόσιο τομέα σύμφωνα με το νόμο [Ν] 1256/1982, εφ' όσον τα αυθαίρετα αυτά είχαν ανεγερθεί μέχρι την 11-01-1985.

 

5. Επίσης με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που εκδίδεται με την ίδια διαδικασία μπορούν να εξαιρούνται από την κατεδάφιση αυθαίρετα κτίσματα ή κτιριακές εγκαταστάσεις που έχουν ανεγερθεί από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, εφόσον τα αυθαίρετα αυτά είχαν ανεγερθεί μέχρι την 06-07-1994 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 2224/1994).

 

6. Επίσης με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, που εκδίδεται με την ίδια διαδικασία μπορούν να εξαιρούνται από την κατεδάφιση αυθαίρετα κτίσματα ή κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις της Ελληνικά Διυλιστήρια Ασπροπύργου Ανώνυμη Εταιρεία εφόσον έχουν ανεγερθεί μέχρι τη 12-04-1995 (ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου 2300/1995) και βρίσκονται μέσα σε ζώνη απαλλοτρίωσης. Για την εξαίρεση από την κατεδάφιση καταβάλλεται πρόστιμο ανέγερσης ύψους 700.000.000 δραχμών, το οποίο περιέρχεται στον ειδικό λογαριασμό του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων πράσινο ταμείο που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του νόμου 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α/1994) ως εξής:

 

α) 200.000.000 δραχμές μέσα σε ένα μήνα από τη 12-04-1995

β) 300.000.000 δραχμές μέσα σε τέσσερις μήνες από τη 12-04-1995 και

γ) 200.000.000 δραχμές μέσα σε επτά μήνες από τη 12-04-1995.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.