Προεδρικό διάταγμα 19/10/78 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Ειδικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια την κατεδάφιση παλαιών κτισμάτων ή την αφαίρεση στοιχείων εξ αυτών λειτουργικών ή διακοσμητικών, καθώς και για την καθαίρεση στοιχείων εξοπλισμού ιδιωτικού και δημοσίων χώρων (μάνδρες, λιθόστρωτα, κρήνες, φρέατα, κ.λ.π.) απαιτείται άδεια. Η σχετική άδεια κατεδαφίσεως ή καθαιρέσεως παρέχεται μόνον κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και υπό την απαραίτητον προϋπόθεση ότι το προς κατεδάφιση ή καθαίρεση στοιχείον, δεν αποτελεί αξιόλογον ή χαρακτηριστικό (πρότυπον) δείγμα δια τον οικισμό.

 

2. Δια την διαμόρφωση ακαλύπτων χώρων των οικοπέδων επιτρέπονται μόνον οι απολύτως αναγκαίες εκσκαφές. Εις περίπτωσιν κεκλιμένου εδάφους, επιτρέπεται η διαμόρφωσις του οικοπέδου δι' αναλληματικών τοίχων ή πρανών μεγίστου ύψους 1,50 m.

 

3. Παρέκκλισις του ανωτέρου μεγίστου ύψους επιτρέπεται, κατά την κρίσιν της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, και μόνον εις περίπτωσιν όπου τούτο επιβάλλεται απολύτως δια λόγους τεχνικούς ή και αισθητικούς και υπό τον όρον ότι η κατασκευή αυτή δύναται να ενταχθεί αισθητικώς εις το περιβάλλον του οικισμού.

 

4. Εις περίπτωσιν κατασκευής τοίχων αντιστηρίξεως, αυτοί θα πρέπει να διαμορφώνονται, από απόψεως υλικού και τρόπου κατασκευής συμφώνως προς τα παραδοσιακά πρότυπα.

 

5. Δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 102 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού δια τους οικισμούς του άρθρου 1 του παρόντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.