Προεδρικό διάταγμα 20/2/92e - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Περιοχή με στοιχείο 1 (περιοχή Ιαματικών πηγών - Λουτρικών Εγκαταστάσεων δημοσίου - δημοτικού φορέα και ΕΤΒΑ).

 

1. Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

κτίρια υδροθεραπείας
ξενώνες, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις
εμπορικά καταστήματα
εστιατόρια
αναψυκτήρια.

 

2. Κατ' εξαίρεση επιτρέπονται οι χρήσεις κέντρων διασκέδασης - αναψυχής μικρής κλίμακας μετά από έγκριση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

3. Ο αριθμός των ορόφων των ανεγερθησομένων κτιρίων ορίζεται σε 1 για τα 50% της προκύπτουσας συνολικής δομήσιμης επιφάνειας των κτιρίων και σε 2 για την υπόλοιπη δομήσιμη επιφάνεια.

 

Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των διωρόφων κτιρίων ορίζεται σε 7.50 m.

 

4. Στην περιοχή με στοιχείο 1 απαγορεύεται η κατάτμηση.

 

Για την αρτιότητα των γηπέδων ως και για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των παραπάνω επιτρεπομένων χρήσεων εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις των από 06-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και από 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) προεδρικών διαταγμάτων, όπως ισχύουν.

 

Β. Περιοχή με στοιχείο 2 (περιοχή επέκτασης σχεδίου του οικισμού).

 

1. Στην περιοχή επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

κατοικία
εμπορικά καταστήματα.

 

2. Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων 2 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 7,50 m.

 

3. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 4 στρέμματα.

 

Για την αρτιότητα των γηπέδων και για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των παραπάνω επιτρεπομένων χρήσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

Γ. Περιοχή με στοιχεία 3.

 

1. α) Η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται ως περιοχή δεύτερης (παραθεριστικής) κατοικίας και επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

κατοικία
ξενώνες
ξενοδοχεία δυναμικότητα μέχρι 100 κλινών Α', Β' και Γ' κατηγορίας.

 

β) Κατ' εξαίρεση επιτρέπονται και οι παρακάτω χρήσεις μετά από σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κτίρια κοινωφελών οργανισμών
κτίρια διοίκησης
πολιτιστικά κέντρα, εγκαταστάσεις πολιτιστικών εκδηλώσεων
θρησκευτικοί χώροι
κτίρια κοινωνικής πρόνοιας
επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης.

 

2. Ο αριθμός των ορόφων των κτιρίων ορίζεται σε 2 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 7,50 m.

 

3. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 4 στρέμματα.

 

Για την αρτιότητα των γηπέδων και για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των παραπάνω επιτρεπομένων χρήσεων εφαρμόζονται κατά χρήση οι διατάξεις των από 06-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και από 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) προεδρικών διαταγμάτων, όπως ισχύουν.

 

Δ. Περιοχή με στοιχεία 4.

 

Η περιοχή αυτή προορίζεται για την ανάπτυξη οδικών αξόνων και απαγορεύεται η κατάτμηση και κάθε δόμηση.

 

Ε. Περιοχή με στοιχείο 5. (Περιοχή απόλυτης προστασίας της φύσης).

 

1. Η περιοχή αυτή περιλαμβάνεται στους υγροβιότοπους διεθνούς ενδιαφέροντος σύμφωνα με την σύμβαση RAMSAR, που κυρώθηκε με το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 191/1974 (ΦΕΚ 350/Α/1974) και απαγορεύεται οποιαδήποτε δόμηση ή εκτέλεση έργου και δραστηριότητα εκτός της αλιείας η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των βασιλικών διαταγμάτων [ΒΔ] 142/1971 (ΦΕΚ 49/Α/1971) και [ΒΔ] 249/1972 (ΦΕΚ 58/Α/1972) και των προεδρικών διαταγμάτων [ΠΔ] 658/1981 (ΦΕΚ 166/Α/1981) και [ΠΔ] 373/1985 (ΦΕΚ 131/Α/1985).

 

ΣΤ. Περιοχή με στοιχείο 6. (Γεωργική γη).

 

1. α) Στην περιοχή αυτή επιτρέπονται οι γεωργικές δραστηριότητες, απαγορευόμενων των θερμοκηπίων και γεωτρήσεων.

 

β) Επιτρέπεται η ανέγερση μόνο γεωργικών αποθηκών και κατοικιών συνολικής επιφανείας 50,00 m2.

 

2. Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 8 στρέμματα.

 

Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των παραπάνω επιτρεπομένων χρήσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύει.

 

Ζ. Γενικές διατάξεις.

 

1. Στα ανεγερθησόμενα εντός της ζώνης οικιστικού ελέγχου κτίρια επιβάλλεται η κατασκευή στέγης από κεραμίδια.

 

2. α) Για την έκδοση οικοδομικών αδειών ανέγερσης κτιρίων για χρήση τουριστικών εγκαταστάσεων, αναψυκτηρίων και εστιατορίων στις περιοχές 1 και 3 απαιτείται η υποβολή μελέτης βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων σύμφωνα με την Ε1Β/221/1965 (ΦΕΚ 138/Β/1965) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας.

 

Με την παραπάνω μελέτη προβλέπεται χώρος ικανός του τελικού αποδέκτη διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων (υπεδάφια, επιφανειακή διάθεση), λαμβάνοντας υπόψη τους παρακάτω παράγοντες:

 

Την καταλληλότητα απορρόφησης του εδάφους (στο πεδίο διάθεσης). Στην σχετική μελέτη πρέπει να περιλαμβάνονται αντίστοιχα test απορροφητικότητας.
Την αποφυγή ρύπανσης του υδροφόρου ορίζονται σε σχέση με τον θερμό υδρομαστευτικό υδροφορέα ο οποίος τροφοδοτεί τις ιαματικές πηγές των λουτρών.
Τον βαθμό απόδοσης καθαρισμού ≥ 94% BOD5 και στην έξοδο της εγκατάστασης BOD ≤ 25 mg/L αιωρούμενα στερεά ≤ 40 mg/L ≤ 75 mg/L καθώς και αποτελεσματική απολύμανσή τους.

 

β) Απαγορεύεται η διάθεση λυμάτων (επεξεργασμένων ή μη) στην λίμνη Βόλβη.

 

3. Τα κτίρια εναρμονίζονται με τα μορφολογικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία της παραδοσιακής Μακεδονίτικης Αρχιτεκτονικής.

 

4. Για την έκδοση οικοδομικής αδείας απαιτείται προηγούμενη έγκριση της σχετικής μελέτης από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

5. Με την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης των περιοχών με στοιχεία 2 και 3 επιβάλλεται και η σύνταξη μελέτης αποχετευτικού δικτύου και βιολογικού καθαρισμού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.