Προεδρικό διάταγμα 26/8/77 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Άδειες δομικών εργασιών εκδιδόμενες επί αιτήσεων υποβληθεισών εις την αρμόδια προς έκδοση τούτων Αρχήν μετά των στοιχείων μελέτης των προβλεπομένων υπό της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος περί σχεδίων των στις πόλεις κ.λ.π. ανεγειρομένων οικοδομών (ΦΕΚ 229/Α/1928) μέχρι και την 27-04-1977, ημέραν δημοσιεύσεως του από 05-04-1977 προεδρικού διατάγματος περί τροποποιήσεως του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος κ.λ.π. (ΦΕΚ 133/Δ/1977), εκδίδονται και εκτελούνται επί τη βάσει των μέχρι της ισχύος του ως άνω από 05-04-1977 προεδρικού διατάγματος ισχυουσών διατάξεων.

 

2. α) Ωσαύτως βάσει των μέχρι της ισχύος του αυτού ως άνω από 05-04-1977 προεδρικού διατάγματος ισχυουσών διατάξεων εκδίδονται και εκτελούνται άδειες δι' ανέγερση οικοδομών, κατόπιν αποφάσεως πρωτοβάθμια των κατά τόπους Επιθεωρήσεων Δημοσίων Έργων και δευτεροβάθμια του Υπουργού Δημοσίων Έργων, εφ' όσον το οικόπεδον εφ' ου υφίσταται ή θα γίνει η εγκατάστασις, ανήκει εις τον αιτούντα την άδεια προ της 27-04-1977 και σε αυτό:

 

α)α) η τοιαύτη οικοδόμησις έχει μέχρι και την 27-04-1977 ημέραν ενάρξεως ισχύος αυτού, συμφωνηθεί ή προσυμφωνηθεί δια δημοσίου εγγράφου που αποδεικνύει την ανάληψη υποχρεώσεων προς τρίτους,

 

β)β) μέχρι της αυτής ως άνω ημερομηνίας (27-04-1977) έχει υποβληθεί αίτησις δια την χορήγηση αδείας σκοπιμότητος ή εγκαταστάσεως ή καταλληλότητας γηπέδου ή, μη απαιτουμένων τοιούτων, έχει υποβληθεί προς τον αρμόδιο οικονομικό έφορο δήλωσις ενάρξεως ασκήσεως επιτηδεύματος ή υπεβλήθησαν δικαιολογητικά εις αναγνωρισμένες τράπεζες και κινήθηκε η διαδικασία χρηματοδοτήσεως της συγκεκριμένης επενδύσεως, ή υπεβλήθη υπό των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενεργείας η μεταφορά υφισταμένης βιομηχανικής ή βιοτεχνικής εγκαταστάσεως.

 

β) Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εν οις και βεβαίωσις της αρμοδίας Υπηρεσίας ότι μέχρι 27-04-1977 υπεβλήθη αίτησις εκδόσεως αδείας σκοπιμότητας ή εγκαταστάσεως κ.λ.π. δια την έκδοση της εις το προηγούμενον εδάφιον α της παρούσης παραγράφου, αναφερομένης αποφάσεως υποβάλλονται εις την αρμόδια δια την χορήγηση της οικοδομικής αδείας Αρχής εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 30 ημερών από της δημοσιεύσεως του παρόντος διατάγματος.

 

Η μελέτη δια την έκδοση της σχετικής οικοδομικής αδείας δέον να υποβάλλεται εις την ως άνω Αρχήν, το αργότερο εντός 18 μηνών από της κοινοποιήσεως της εγκριτικής αποφάσεως. Ενστάσεις κατά της πρωτοβαθμίου αποφάσεως υποβάλλονται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας 30 ημερών από της κοινοποιήσεως αυτής επί αποδείξει.

 

Παρερχόμενης απράκτου οιασδήποτε εκ των ως άνω προθεσμιών, οι άδειες εκδίδονται βάσει των διατάξεων του από 05-04-1977 προεδρικού διατάγματος περί τροποποιήσεως του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος κ.λ.π. (ΦΕΚ 133/Δ/1977).

 

3. Εις τις εντός της ζώνης των πόλεων και κωμών λειτουργούσας μέχρι της δημοσιεύσεως του από 05-04-1977 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1977) εγκαταστάσεις, επιτρέπονται υπό τους όρους και περιορισμούς δομήσεως του ισχύοντος μέχρι της ημέρας δημοσιεύσεως του ως άνω από 05-04-1977 προεδρικού διατάγματος:

 

α) επεκτάσεις κτιρίων, εφ' όσον η επιφάνεια των επεκτάσεων τούτων δεν υπερβαίνει τα 100 m2 και ο όγκος αυτών τα 500 m3. Ειδικώς προκειμένου περί νομίμως υφισταμένων βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, οι ανωτέρω επεκτάσεις επιτρέπονται άνευ του ως άνω περιορισμού της επιφανείας και του όγκου αυτών, εφ' όσον δεν επέρχεται αλλαγή της χρήσεως της εγκαταστάσεως και η υπό των κτιριακών εγκαταστάσεων καταληφθησομένη επιφάνεια του προϋπάρχοντος της 27-04-1977 γηπέδου δεν υπερβεί τα 60% της επιφανείας αυτού και ο συντελεστής δομήσεως το εν (1,00).

 

Ο ως άνω περιορισμός του ποσοστού καλύψεως και του συντελεστού δομήσεως (60% και 1,00) και δεν εφαρμόζεται εφ' όσον η επέκτασις της εγκαταστάσεως γίνεται δια την προστασία του περιβάλλοντος. Εις βιομηχανικές εγκαταστάσεις υψηλής οχλήσεως, ως αυτές εκάστοτε ορίζονται υπό του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενεργείας, οι διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της αυτής περίπτωσης α εφαρμόζονται μόνον εφ' όσον οι προστιθέμενες εγκαταστάσεις δεν είναι υψηλής οχλήσεως,

 

β) επισκευές και

 

γ) διαρρυθμίσεις απολύτως απαραίτητοι και μη αποσκοπούσες εις αλλαγή της χρήσεως της εγκαταστάσεως, δια λόγους λειτουργίας, χρήσεως και ασφαλείας, κατόπιν συμφώνου γνώμης της κατά το άρθρο 4 του από 23-10-1928 προεδρικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών της εντός και εκτός της ζώνης των πόλεων κ.λ.π. του Κράτους ανεγέρσεως οικοδομών (ΦΕΚ 231/Α/1928 ), ως συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως, αρμοδίας Υπηρεσίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.