Προεδρικό διάταγμα 26/8/86 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται κατά τομείς Ι και ΙΙ που φαίνονται στα ίδια διαγράμματα ως εξής:

 

Α. Τομέας Ι.

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 14 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφόσον:

 

α) έχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος Διατάγματος:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 100 m2 και

 

β) δημιουργούνται με την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από εισφορές σε γη, σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 με όποιες διαστάσεις έχουν.

 

3. Επιπλέον των διατάξεων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον εγγράφεται μέσα σ' αυτά κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη διάσταση 5 m.

 

4. α. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 60% της επιφανείας τους.

 

β) Κατ' εξαίρεση για τα οικόπεδα της παραγράφου 2 όταν η επιφάνεια αυτή δεν υπερβαίνει τα 300 m ορίζεται ποσοστό κάλυψης 70% της επιφανείας τους χωρίς η καλυπτόμενη επιφάνεια να υπερβαίνει τα 180 m2.

 

5. Συντελεστής δόμησης 0,8.

 

6. Το μέγιστο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 7,50 m.

 

Β. Τομέας ΙΙ.

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 16 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφόσον:

 

α) έχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 100 m2 και

 

β) δημιουργούνται με την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από εισφορές σε γη, σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 με όποιες διαστάσεις έχουν.

 

3. Επιπλέον των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον εγγράφεται μέσα σ' αυτά κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη διάσταση 5 m.

 

4. α. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 60% της επιφανείας τους.

 

β) Κατ' εξαίρεση για τα οικόπεδα της παραγράφου 2 όταν η επιφάνεια αυτή δεν υπερβαίνει τα 400 m2, ορίζεται ποσοστό κάλυψης 70% της επιφανείας τους χωρίς η καλυπτόμενη επιφάνεια να υπερβαίνει τα 240 m2.

 

5. Συντελεστής δόμησης 0,80.

 

6. Το μέγιστο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε 7,50 m.

 

Γ. 1. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων Α4, Α5, Β4, Β5 ορίζεται συντελεστής δόμησης 1,40 και μέγιστο ποσοστό κάλυψης 70% για οικόπεδα και των δύο τομέων Ι και ΙΙ εμβαδού μικρότερου των 150 m2 εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2.

 

Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο στα οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι 10-03-1982 αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη που καθορίζεται στο νόμο 1337/1983.

 

2. Το μέγιστο ύψος των κοινωφελών κτιρίων που καθορίζονται με το άρθρο 1 του παρόντος και των κτιρίων για επαγγελματικά και βιοτεχνικά εργαστήρια στους χώρους με στοιχείο ΟΤ Β ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 9 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.