Προεδρικό διάταγμα 28/7/89c - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Καθορίζονται χρήσεις γης στις εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχές των οικισμών: Παλαιός Πύργος, Πλακάκια, Λιβάδια, Παγώνι, Αγία Παρασκευή, Βρόχεια, Περιβόλια, Λυμπόνες, Αγία Ειρήνη, Αγία Φανερωμένη, Άγιος Φώτιος, Κάμπος - Μύλοι, Μέριστος - Όμορφη εκκλησία - Χαλικάκι της νήσου Αίγινας που βρίσκονται μέσα στα όρια της ζώνης οικιστικού ελέγχου που καθορίστηκε με το από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 284/Δ/1983) καθώς και στα οικόπεδα των οικισμών των προϋφιστάμενων του έτους 1923 Χλόης και Αγίων Ασωμάτων της ίδιας νήσου και τροποποιούνται οι όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω περιοχών που καθορίστηκαν με το από [ΠΔ] 24-09-1977 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 353/Δ/1977) όπως τροποποιήθηκε με το από [ΠΔ] 28-02-1978 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 163/Δ/1978) και καθορίζονται κατά ζώνες Α, Β, Γ και Δ όπως αυτές φαίνονται στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:5000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθμόν 48152/1989 πράξη του και που συνοπτικό του αντίτυπο δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα ως εξής:

 

Ι. Ζώνη Α

 

Ορίζονται οι περιοχές αρχαιολογικών χώρων.

 

ΙΙ. Ζώνη Β

 

Ορίζεται η περιοχή που περιβάλλει τον αρχαιολογικό χώρο Κολώνες.

 

1. Στην παραπάνω ζώνη επιτρέπονται οι χρήσεις αθλητικών εγκαταστάσεων ελευθέρων κοινοχρήστων χώρων, χώρων αναψυχής και γεωργικών αποθηκών.

 

2. Το κατώτατο όριο αρτιότητας καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης ορίζονται ως εξής:

 

α) Κατώτατο όριο αρτιότητας: 20.000 m2.

 

β) Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:

 

Να υφίστανται στις 07-07-1983 (ημερομηνία δημοσίευσης του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 284/Δ/1983)) και να έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες όπως ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

γ) Μέγιστο εμβαδόν κτιρίου: 20 m2.

 

δ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 3 m.

 

ε) Τα ανεγερθησόμενα κτίρια πρέπει να απέχουν από τα όρια του γηπέδου 10 m τουλάχιστον.

 

ΙΙΙ. Ζώνη Γ

 

Ορίζεται η περιοχή από τον παραλιακό δρόμο έως τη θάλασσα.

 

1. Στην παραπάνω ζώνη επιτρέπονται οι χρήσεις ελεύθερων κοινοχρήστων χώρων και δημοτικών ή δημοσίων εγκαταστάσεων λυομένων.

 

2. Το κατώτατο όριο αρτιότητας καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης ορίζονται ως εξής:

 

α) Κατώτατο όριο αρτιότητας: 20.000 m2.

 

β) Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:

 

Να υφίστανται στις 07-07-1983 (ημερομηνία δημοσίευσης του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 284/Δ/1983)) και να έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες όπως ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

γ) Μέγιστο εμβαδόν κτιρίου: 25 m2.

 

δ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 3 m.

 

ε) Τα ανεγερθησόμενα κτίρια πρέπει να απέχουν από τα όρια του γηπέδου 10 m τουλάχιστον.

 

IV. Ζώνη Δ

 

Ορίζεται όλη η υπόλοιπη περιοχή.

 

1. Στη ζώνη αυτή επιτρέπονται οι χρήσεις κατοικίας, γεωργικών αποθηκών, υδατοδεξαμενών, αντλιοστασίων, αθλητικών εγκαταστάσεων, θρησκευτικών χώρων, κτιρίων κοινής ωφέλειας (Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού - Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος - έργα ύδρευσης) και καταστημάτων ειδών καθημερινής χρήσης.

 

2. Το κατώτατο όριο αρτιότητας:

 

α) Για εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 1923 περιοχές ορίζεται σε 20.000 m2.

 

Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα:

 

i) εφόσον έχουν το ελάχιστο εμβαδόν το προβλεπόμενο κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του από [ΠΔ] 24-09-1977 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 353/Δ/1977) και

ii) εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:

 

Να υφίστανται στις 07-07-1983 (ημερομηνία δημοσίευσης του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 284/Δ/1983)) και να έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες όπως ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

Τα κατά παρέκκλιση άρτια γήπεδα της Ζώνης Δ είναι οικοδομήσιμα, εφόσον έχουν πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο που τίθεται σε κοινή χρήση από τον ιδιοκτήτη, με συμβολαιογραφική πράξη, αντίγραφο της οποίας κοινοποιείται με απόδειξη στον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Ο κατά το προηγούμενο εδάφιο παραχωρούμενος σε κοινή χρήση χώρος έχει πλάτος τουλάχιστον 4 m, εφάπτεται σε όλο το μήκος της μιας πλευράς του γηπέδου και προσμετράται για τον υπολογισμό της αρτιότητας και του συντελεστή δόμησής του.

 

Ο παραχωρούμενος χώρος καθορίζεται σε τοπογραφικό διάγραμμα κατάλληλης κλίμακας, το οποίο ελέγχεται και θεωρείται ως προς τη δυνατότητα λειτουργικής σύνδεσής του με το υφιστάμενο δίκτυο των κοινόχρηστων χώρων της περιοχής από την οικεία Πολεοδομική Υπηρεσία.

 

β) Για τους οικισμούς τους προϋφιστάμενους του έτους 1923 Χλόης και Αγίων Ασωμάτων.

 

Κατώτατο όριο αρτιότητας 4.000 m2.
Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα εφόσον έχουν ελάχιστο εμβαδόν το προβλεπόμενο κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του από [ΠΔ] 24-09-1977 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 353/Δ/1977).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Δ2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 19 του άρθρου 13 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003).

 

3. Οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης ορίζονται ως εξής:

 

α) Η μέγιστη επιτρεπόμενη συνολική επιφάνεια ορόφων ορίζεται.

 

για γήπεδα μέχρι 100 m2: επιφάνεια ορόφων: 100 m2.
για γήπεδα από 100 - 200 m2: επιφάνεια ορόφων: 100 + 0.2 x (Ε - 100)
για γήπεδα από 200 - 300 m2: επιφάνεια ορόφων: 120 + 0.3 x (Ε - 200)
γήπεδα από 300 - 1999 m2: επιφάνεια ορόφων: 150 + (1/68) x (Ε - 300)
για γήπεδα μεγαλύτερα από 2000 m2 ισχύουν τα προβλεπόμενα για την εκτός σχεδίου δόμηση.
για καταστήματα: μέγιστο επιτρεπόμενο εμβαδόν κτιρίου 50 m2.

 

β) Το ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος ορίζεται για μεν τα μονώροφα κτίσματα σε 4 m για δε τα διώροφα σε 7.5 m μη συμπεριλαμβανομένης της στέγης μετρούμενα από το γύρο φυσικό έδαφος.

 

γ) Τα ανεγερθησόμενα κτίρια πρέπει να απέχουν από τα όρια του γηπέδου 7 m τουλάχιστον. Η απόσταση αυτή είναι δυνατόν να μειώνεται μέχρι τα 2.5 m ούτως ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση πλευρά κτίσματος 9 m. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα εξασφάλισης κτίσματος με πλευρά 9 m και απόστασης από τα όρια του γηπέδου 2.5 m, το κτίριο μπορεί να εφάπτεται σε ένα ή περισσότερα όρια ώστε να εξασφαλίζεται η πλευρά των 9 m και το υπόλοιπο αφήνεται ως ελεύθερος χώρος του γηπέδου.

 

Στα γήπεδα που έχουν πρόσωπο στον παραλιακό δρόμο και είναι κατά κανόνα άρτια τα ανεγερθησόμενα κτίρια πρέπει να απέχουν από τον άξονα του δρόμου τουλάχιστον 20 m.

 

pd.28.7.89c

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.