Προεδρικό διάταγμα 28/80 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Συστήματα δημοπρασιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι δημοπρασίες διενεργούνται δι' ενσφραγίστων προσφορών μειοδοτικές κατ' αρχήν μεν δια προσφοράς ποσοστόν εκπτώσεως υπό του μειοδότη εις ακέραιας μονάδας επί τοις εκατόν άνευ όριον επί τιμολογίου συντεταγμένου υπό του εργοδότου, δια συμπληρώσεως δε τιμολογίου εκ μέρους του μειοδότη αναλυτικού ή συνοπτικού συνταχθέντος σε σχέδιο ομοίως υπό του εργοδότου είτε όταν ο εργοδότης ευρίσκεται εις αδυναμία να συντάξει τιμολόγιον των εκτελεστέων έργων, είτε όταν δύναται ούτος να έχει μελέτη, της οποίας οι ποσότητες δεν θα μεταβληθούν ουσιωδώς κατά διαστάσεις και είδη εργασιών.

 

2. Οι δημοπρασίες δια την προμήθεια μηχανημάτων, οχημάτων, φωτιστικών σωμάτων, ανταλλακτικών λοιπών εφοδίων ως και δια την προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικών συγκροτημάτων (ηλεκτρομηχανολογικών έργων) ενεργούνται δια συμπληρώσεως τιμολογίου. Οι δημοπρασίες δια την εκτέλεσιν των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών έργων ενεργούνται δια τίνος εκ των εις την προηγούμενη παράγραφο οριζομένων δύο συστημάτων δημοπρατήσεως. Επί ειδικών έργων μη δυναμένων ως εκ της φύσεώς των να μελετηθούν πλήρως καθ' όλα τα στάδια ή καθ' όλα τα τεύχη της μελέτης, ο διαγωνισμός δύναται να διενεργείται δια συμπληρώσεως τιμολογίου, παρεχομένης συγχρόνως της ελευθερίας εις τους συναγωνιζόμενους όπως καθορίζουν δια της προσφοράς των επί πλέον και στοιχεία αναφερόμενα εις την μελέτη του όλου έργου ή τμήματος αυτού, τον καθορισμό τεχνολογικών χαρακτηριστικών αφορώντων εις στοιχεία του έργου και τις προθεσμίας εκτελέσεως αυτού.

 

3. Προκειμένης αξιοποιήσεως δημοτικού ή κοινοτικού ακινήτου δια της κατασκευής των κατά περίπτωσιν ενδεικνυομένων έργων, εν οικονομική αδυναμία του δήμου ή της κοινότητος, δύναται, τηρουμένης αναλόγως και της διαδικασίας του άρθρου 187 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα πάντοτε κατόπιν δημοπρασίας δι' ενσφραγίστων προσφορών, ο δήμος ή η κοινότης να εκποιεί τμήμα του ακινήτου επί αντιπαροχή ή να παραχωρεί την εκμετάλλευση ολοκλήρων ή μέρος των επ αυτού έργων εφ' ορισμένο χρόνο ως αντάλλαγμα της αξίας των έργων.

 

4. Η δημοπρασία διενεργείται πάντοτε βάσει προϋφιστάμενης πλήρους μελέτης καταρτιζόμενης κατά τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος πλην των έργων που δημοπρατούνται συμφώνως προς το τρίτον εδάφιον της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

 

5. Εις περίπτωσιν δημοπρατήσεως έργου δια συμπληρώσεως τιμολογίου, η διαφορά από του αθροίσματος δαπανών της μελέτης όλων των ειδών εργασιών ως στο άρθρο 3, παράγραφος 4)α του αντιστοίχου αθροίσματος δαπανών της προσφοράς, διαιρούμενη δια του ως άνω αθροίσματος δαπανών της μελέτης όλων των ειδών εργασιών, αποτελεί την εκ της δημοπρασίας προκύπτουσα τεκμαρτή έκπτωση, ήτις είναι εφαρμοστέα και υποχρεωτική επί τυχόν νέας τιμής που θα απαιτηθεί. Τα ανωτέρω αθροίσματα δαπανών, μελέτης και προσφοράς, λαμβάνονται άνευ του ποσοστού γενικών εξόδων και οφέλους εργολάβου και άνευ του ποσού απροβλέπτων δαπανών.

 

6. Εις περιπτώσεις μελετών μετ' ενδεικτικού προϋπολογισμού, κατά τις διατάξεις του παρόντος και διενέργειας της δημοπρασίας δια συμπληρώσεως τιμολογίου, δεν λογίζεται ότι υφίσταται τεκμαρτή έκπτωσις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.