Προεδρικό διάταγμα 28/80 - Άρθρο 27

Άρθρο 27: Τόπος διαμονής του αναδόχου - Διαταγές της υπηρεσίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά την υπογραφή της συμβάσεως υποχρεούται ο ανάδοχος όπως, δηλώσει εγγράφως προς τον εργοδότη και την επιβλέπουσα υπηρεσία τον τόπον της κατά την διάρκειαν της ισχύος αυτής διαμονής του. Δια της δηλώσεως διορίζεται επίσης υπό του αναδόχου και αντίκλητος αυτού. Ομού μετά του διορισμού του αντικλήτου υποβάλλεται και έγγραφον αποδοχής του διορισμού τούτου υπ' αυτού. Ούτος δέον να είναι κάτοικος της έδρας του κυρίου του έργου ή της υπηρεσίας παρ' ης επιβλέπεται το έργον, προς τούτο δε κοινοποιούνται τα έγγραφα της υπηρεσίας. Πάσα αλλαγή αντικλήτου, ως και πάσα μεταβολή της διευθύνσεως αυτού ή του αναδόχου κατά την διάρκειαν ισχύος της συμβάσεως αναφέρεται πάραυτα προς τον εργοδότη και την επιβλέπουσα υπηρεσία.

 

2. Επί εκτελέσεως έργων συμβατικής αξίας μείζονος των 2.000.000 δραχμών, υποχρεούται ο εργολάβος, εφ' όσον δεν έχει πτυχίον ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής, όπως προσλάβει, κατόπιν διαταγής του προϊσταμένου της αρμοδίας Τεχνικής Υπηρεσίας κατά την εκτέλεσιν μέρους ή του όλου των εργασιών, διπλωματούχο μηχανικόν ή πτυχιούχο υπομηχανικό όστις θα διευθύνει τα έργα και θα αντιπροσωπεύει τον εργολάβο απουσιάζοντα εκ του τόπου αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπουργική απόφαση [Α] 26464/1984.

 

3. Εν περιπτώσει μη εξευρέσεως του κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αντικλήτου εις την δηλωθείσα διεύθυνση ή αρνήσεως τούτον προς παραλαβή εγγράφου της υπηρεσίας, ή κοινοποίησις γίνεται εις τον ανάδοχο ή τον αντίκλητο δια της οικείας αστυνομικής αρχής ή παντός ετέρου δημοσίου οργάνου, εφαρμοζομένων αναλόγως εις την τελευταία ταύτη περίπτωσιν των οικείων διατάξεων της πολιτικής δικονομίας, και εις την δηλωθείσα διεύθυνση αυτών συντασσομένου σχετικού αποδεικτικού επιδόσεως ή θυροκολλήσεως.

 

4. Διαταγές, πίνακες ή έγγραφα της επιβλεπούσης τεχνικής υπηρεσίας προς αναδόχους ή τους δημάρχους ή προέδρους κοινοτήτων, πρωτοκολλούνται, επί ποινή ακυρότητας εις το πρωτόκολλον της Νομαρχίας ή του Επαρχείου και υπογράφονται υπό του προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων ή του παρά το Επαρχείο γραφείου Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων. Ομοίως υπογράφονται και πρωτοκολλούνται τα σχετικά έγγραφα και διαταγές ιδίας τεχνικής υπηρεσίας δήμου ή κοινότητος εις το πρωτόκολλον αυτού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 377 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.