Προεδρικό διάταγμα 305/96 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων προς τις διατάξεις της [ΕΟΚ] ΕΟΚ 57/1992, ΕΟΚ 57/1992, απόφαση 57/1992 (ΕΟΚ) του Συμβουλίου της 24-06-1992 (ΕΕL 245/26-08-1992) Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια (όγδοη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 (παράγραφος 1) της [ΕΟΚ] ΕΟΚ 391/1989, ΕΟΚ 391/1989, απόφαση 391/1989 (ΕΟΚ).

 

2. Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2.

 

3. Οι γενικές και ειδικές διατάξεις για την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας που ισχύουν εφαρμόζονται πλήρως στα εργοτάξια με την επιφύλαξη των πλέον δεσμευτικών ή και ειδικών διατάξεων που περιέχονται στο παρόν Προεδρικό Διάταγμα.

 

4. Για την εφαρμογή του παρόντος στο Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ισχύουν και οι ιδιαίτερες ρυθμίσεις της 88555/3293/1988 κοινής υπουργικής απόφασης Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΦΕΚ 721/Β/1988) που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του νόμου [Ν] 1836/1989.

 

5. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται:

 

α. Στο ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφάλειας.

β. Στο οικιακό υπηρετικό προσωπικό.

γ. Στις δραστηριότητες γεωτρήσεων και εξόρυξης στις εξορυκτικές βιομηχανίες κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 της [ΕΟΚ] ΕΟΚ 326/1974, ΕΟΚ 326/1974, απόφαση ΕΟΚ 326/1974 του Συμβουλίου της 27-06-1974 περί επέκτασης της αρμοδιότητας του μονίμου οργάνου για την ασφάλεια και την προστασία της υγείας στα ανθρακωρυχεία στο σύνολο των εξορυκτικών βιομηχανιών.

 

Στις περιπτώσεις των εδαφίων α και β πρέπει να εξασφαλίζεται, όσο αυτό είναι δυνατόν, η ασφάλεια και η υγεία του εν λόγω προσωπικού, εν όψει των στόχων του παρόντος.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.