Προεδρικό διάταγμα 30/96 - Άρθρο 107

Άρθρο 107: Πρόσληψη προσωπικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η πλήρωση κενών οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού, καθώς και ειδικού επιστημονικού προσωπικού ιδιωτικού δικαίου και προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για κάλυψη περιοδικών αναγκών αποφασίζεται από την αρμόδια Νομαρχιακή Επιτροπή.

 

Η Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών αποφασίζεται από το Νομάρχη. Ουδεμία πρόσληψη ενεργείται, αν η απόφαση της πρόσληψης δεν συνοδεύεται από βεβαίωση της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας ότι έχει εξασφαλισθεί η αναγκαία πίστωση για την κάλυψη της οικονομικής επιβάρυνσης που συνεπάγεται η πρόσληψη. Υπάλληλος που βεβαιώνει ψευδώς την ύπαρξη πιστώσεως τιμωρείται πειθαρχικά για παράβαση καθήκοντος και ποινικώς με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 3 μηνών.

 

2. Η πρόσληψη του προσωπικού γίνεται με το σύστημα που προβλέπουν οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τις προσλήψεις στο δημόσιο τομέα.

 

3. Ο διορισμός ενεργείται με απόφαση του Νομάρχη. Η απόφαση διορισμού τακτικού προσωπικού δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ανακοινώνεται στον ενδιαφερόμενο.

 

4. Οι υπάλληλοι της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων διορίζονται και απολύονται με απόφαση του Νομάρχη που δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι υπάλληλοι αυτοί παύουν να ασκούν τα καθήκοντά τους και απολύονται αυτοδίκαια αμέσως μόλις ο Νομάρχης που τους προσέλαβε χάσει την ιδιότητά του για οποιονδήποτε λόγο.

 

5. Οι θέσεις των δικηγόρων με μηνιαία αντιμισθία των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων συστήνονται με τον εσωτερικό Οργανισμό οργάνωσης και λειτουργίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Η πρόσληψη γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων, όπως ισχύει κάθε φορά με απόφαση του Νομάρχη. Αυτοί που προσλαμβάνονται συνδέονται με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση με σχέση έμμισθης εντολής.

 

6. Οι διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων, όπως ισχύει κάθε φορά, εφαρμόζονται και για τις αμοιβές των δικηγόρων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης με μηνιαία αντιμισθία.

 

7. Οι δικηγόροι έχουν το δικαίωμα να απέχουν από την άσκηση των καθηκόντων τους λόγω νόσου, σύμφωνα με αυτά που ισχύουν κάθε φορά για τους μόνιμους υπαλλήλους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

Η αποχή αυτή δεν αποτελεί λόγο λύσης της σύμβασης εφόσον δεν υπερβαίνει τα χρονικά όρια που ισχύουν για τους μόνιμους υπαλλήλους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

 

8. Μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας Νομαρχιακής Επιτροπής και απόφαση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους είναι δυνατή η ανάθεση της δικαστικής εκπροσώπησης της αντίστοιχης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και ο χειρισμός συγκεκριμένης δικαστικής υπόθεσης, στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, προς διεξαγωγή τους από το δικαστικό γραφείο του που λειτουργεί στην ίδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Η διεξαγωγή των υποθέσεων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, οι οποίες έχουν ανατεθεί στα δικαστικά γραφεία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, δυνάμει της διατάξεως της παραγράφου 11 του άρθρου 31 του νόμου 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/1994), όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1)α του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 2344/1995 (ΦΕΚ 212/Α/1995), συνεχίζεται μέχρι την ολοκληρωτική εκκαθάριση των υποθέσεων αυτών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του νόμου 2839/2000 (ΦΕΚ 196/Α/2000).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.