Προεδρικό διάταγμα 30/96 - Άρθρο 67

Άρθρο 67: Εποπτεία των πράξεων των συλλογικών οργάνων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όλες οι πράξεις του νομαρχιακού συμβουλίου, των νομαρχιακών επιτροπών και των διοικητικών συμβουλίων και εκτελεστικών επιτροπών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και ιδρυμάτων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης αποστέλλονται στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, μέσα σε προθεσμία 5 ημερών από τη συνεδρίαση, μαζί με αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης.

 

2. Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας παραπέμπει αιτιολογημένα, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 5 ημερών αφότου έλαβε τη σχετική πράξη, στην επιτροπή του άρθρου 68 τις πράξεις που θεωρεί μη νόμιμες κοινοποιώντας το παραπεμπτικό έγγραφο στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή στο νομικό της πρόσωπο που την εξέδωσε.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.