Προεδρικό διάταγμα 31/1/90d - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται κατά τομείς IV, V, VI ως εξής:

 

Α. Τομέας IV.

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 25 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 1.000 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:

 

α) Τα οικόπεδα τα οποία είχαν στις 10-10-1985:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2

 

β) Τα οικόπεδα που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 εφόσον έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2

 

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον:

 

α) στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m και

 

δεν δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 10-10-1985 προεδρικού διατάγματος καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου και κατωτάτου ορίου κατάτμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων προϋφιστάμενων του 1923 περιοχή του (νομού Θεσσαλονίκης) (ΦΕΚ 689/Δ/1985).

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 20% της επιφάνειας τους.

 

5. Συντελεστής δόμησης: 0.8.

 

Β. Τομέας V.

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: (χίλια) 400 m2

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:

 

α) Τα οικόπεδα τα οποία είχαν στις 10-10-1985:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2

 

β) Τα οικόπεδα που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 εφόσον έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2

 

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον:

 

α) στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m και

 

δεν δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 10-10-1985 προεδρικού διατάγματος καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου και κατωτάτου ορίου κατάτμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων προϋφιστάμενων του 1923 περιοχή του (νομού Θεσσαλονίκης) (ΦΕΚ 689/Δ/1985).

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 20% της επιφάνειας τους.

 

5. Συντελεστής δόμησης: 0.8.

 

Γ. Τομέας VI.

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 25 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 1.000 m2

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:

 

α) Τα οικόπεδα τα οποία είχαν στις 10-10-1985:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2

 

β) Τα οικόπεδα που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 εφόσον έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2

 

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον:

 

α) στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m και

 

δεν δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 10-10-1985 προεδρικού διατάγματος καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου και κατωτάτου ορίου κατάτμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων προϋφιστάμενων του 1923 περιοχή του (νομού Θεσσαλονίκης) (ΦΕΚ 689/Δ/1985).

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 10% της επιφάνειας τους.

 

5. Συντελεστής δόμησης: 0.8.

 

Δ. Και για τους τρεις τομείς ισχύουν τα εξής:

 

1. Επιβάλλεται η εξασφάλιση μιας θέσης στάθμευσης αυτοκινήτων ανά 200 m2 επιφάνειας χτίσματος.

 

2. Για την έκδοση οικοδομικών αδειών των ανεγερθησομένων κτιρίων απαιτείται η έγκριση της μελέτης από την αρμόδια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.