Προεδρικό διάταγμα 455/76 - Άρθρο 23

Άρθρο 23


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι άδειες ιδρύσεως και λειτουργίας των σταθμών αυτοκινήτων χορηγούνται υπό των κατά τόπους νομαρχιών.

 

2. Δια την χορήγηση αδείας ιδρύσεως σταθμού αυτοκινήτων υποβάλλονται εις τις αρμοδίας ως άνω υπηρεσίας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 

α) Αίτησις του ενδιαφερομένου,

 

β) τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής εις τριπλούν υπό κλίμακα: 1:500 και εις ακτίνα 100 μέτρα εις ο σημειώνονται η οικοδομική γραμμή (δι' ερυθρού χρώματος) και η θέσις του σταθμού τα πλάτη των οδών και πεζοδρομίων και η επ' αυτών πορεία των οχημάτων, το είδος των γειτονικών κτισμάτων και χώρων και ιδιαιτέρως οι υπάρχοντες αρχαιολογικοί χώροι και νοσηλευτικά ιδρύματα,

 

γ) γραμμάτιον καταθέσεως εις το Δημόσιον Ταμείον δραχμές 10.000 δια μονώροφους ή δραχμές 20.000 δια τους περιλαμβάνοντας περισσότερους του ενός ορόφους.

 

δ) εκλογικό βιβλιάριον ή βεβαίωσις περί καταθέσεως δικαιολογητικών δια την έκδοση τούτου.

 

3. Μετά την υποβολή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών διενεργείται αυτοψία υπό δύο ή περισσοτέρων μηχανικών ή υπομηχανικών, οριζομένων υπό του οικείου νομάρχου προς γνωμοδότηση δια την ίδρυση εκάστου σταθμού και υποβάλλεται σχετική έκθεσις.

 

4. Εφ' όσον η θέσις κρίνεται κατάλληλος δια την ίδρυση σταθμού, υποβάλλονται συμπληρωματικώς τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 

α) Σχεδιάγραμμα του σταθμού εις τριπλούν σε κάτοψη υπό κλίμακα 1:50 ή 1:100 εμφαίνον συν τοις άλλοις την θέσιν του γραφείου του σταθμού και των βοηθητικών χώρων, το πλάτος του κεκλιμένου επιπέδου και την ακτίνα καμπυλότητας αυτού, τις θέσεις των υποστηλωμάτων ως και τις υπάρχουσας μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (ανυψωτήρας, αντλίας, δεξαμενές, ανελκυστήρας, εξαεριστήρας κ.λ.π.), τα σημεία προσβάσεως, τον χώρο υποδοχής προσωρινής αναμονής των οχημάτων, τις εγκαταστάσεις των εκδοτηρίων εισιτηρίων και ταμείων εφ' όσον υφίστανται ταύτα,

 

β) σχεδιάγραμμα εις τριπλούν εν τομή υπό κλίμακα 1:50 ή 1:100 εμφαίνον το ύψος των ορόφων, το είδος των ύπερθεν και κάτωθεν του σταθμού χώρων, την θέσιν ως και την κλίση του κεκλιμένου επιπέδου,

 

γ) σχεδιάγραμμα της προσόψεως του κτιρίου εις τριπλούν υπό κλίμακα 1:50 ή 1:100,

 

δ) σχεδιάγραμμα εις τριπλούν της κυκλοφοριακής διατάξεως των χώρων σταθμεύσεως μετά των διαδρόμων κυκλοφορίας υπό κλίμακα 1:100 ή 1:50,

 

ε) τεχνική έκθεσις εις τριπλούν του συντάξαντος την μελέτη κατά νόμον διπλωματούχου Μηχανικού ή υπομηχανικού υπογεγραμμένη υπ' αυτού, εν η δέον όπως περιγράφονται λεπτομερώς τα της κατασκευής και λειτουργίας του σταθμού και των εντός αυτού μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

 

5. Εάν εντός του υπό ίδρυση σταθμού προβλέπεται τοποθέτησις ανυψωτικών μηχανημάτων δια την πλύση και λίπανση αυτοκινήτων ή αντλιών παροχής καυσίμων ή εγκατάστασις μηχανικού εξαερισμού ή εγκατάστασις συστήματος καταιονισμού ύδατος ή αυτομάτου ανιχνεύσεως εστίας πυρός, εφ' όσον απαιτούνται τοιαύτες, η σχετική έγκρισις δέον όπως παρέχεται δια της αποφάσεως δι' ης χορηγείται η άδεια ιδρύσεως του σταθμού και επί τη υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών:

 

α) Γραμματίου καταθέσεως εις το Δημόσιον Ταμείον δραχμές 10.000 δια το πλυντήριον - λιπαντήριο,

 

β) γραμματίου καταθέσεως εις το Δημόσιον Ταμείον δραχμές 10.000 δι' εκάστην αντλία καυσίμων. Δι' αντλίες που παρέχουν κεχωρισμένως ή εν αναμίξει διάφορα είδη καυσίμων δέον όπως υποβάλλεται και έτερον γραμμάτιον καταθέσεως εις το Δημόσιον Ταμείον δραχμές 10.000.

 

γ) μελέτης μηχανικού εξαερισμού εις τριπλούν του χώρου του σταθμού συντεταγμένης και υπογεγραμμένης κατά τα εν παραγράφω 8 του άρθρου 17 οριζόμενα,

 

δ) μελέτης και σχεδιαγραμμάτων εις τριπλούν του συστήματος καταιονισμού ύδατος και αυτομάτου ανιχνεύσεως εστίας πυρός των αιθουσών σταθμεύσεως,

 

ε) προϋπολογισμού εις τριπλούν της απαιτουμένης δια τις ως άνω εγκαταστάσεις δαπάνης, υπογεγραμμένου υπό του συντάξαντος την μελέτη μηχανικού και του ενδιαφερομένου.

 

6. Μετά την υποβολή των ανωτέρω συμπληρωματικών δικαιολογητικών η υπηρεσία προβαίνει εις τον έλεγχο αυτών και εφ' όσον ταύτα πληρούν τους δια του παρόντος καθοριζόμενους όρους, χορηγείται η άδεια ιδρύσεως του σταθμού μετά των σε αυτό εγκαταστάσεων υπό την προϋπόθεση της προγενεστέρας υποβολής των κάτωθι αποδεικτικών:

 

α) Αποδεικτικού καταθέσεως εις το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος ή εις τα παραρτήματα αυτού κ.λ.π. της αμοιβής του συντάξαντος την μελέτη των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Μηχανικού κατά 1956 Βασιλικού διατάγματος ως τούτο τροποποιήθηκε δια του υπ' αριθμόν [ΒΔ] 188/1966 ομοίου,

 

β) αποδεικτικού πληρωμής των υπό των διατάξεων του αναγκαστικού νόμου [Ν] 2326/1940 και 546/1943 οριζομένων υπέρ του Ταμείου Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων (2% και 1%) και υπέρ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1% και 0,5‰) κρατήσεων,

 

γ) αποδεικτικού προκαταβληθέντος εις το Δημόσιον Ταμείον φόρου επί της αμοιβής του κατά νόμον μηχανικού δια την μελέτη των εν λόγω εγκαταστάσεων.

 

7. Αρμόδιοι δια την κατά την προηγούμενη παράγραφο θεώρηση των σχετικών πινακίων αμοιβής μηχανικών ως και δια την έκδοση των σχετικών εντολών καταβολής κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ τρίτων είναι δια μεν την περιοχήν του Νομού Αττικής το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος δια δε τις λοιπές περιοχές η διεύθυνσις τεχνικών υπηρεσιών των νομών, όπου δεν υφίστανται παραρτήματα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

 

8. Η άδεια ιδρύσεως, μετά πλήρους σειράς εγκεκριμένων σχεδιαγραμμάτων, κοινοποιείται εις την αρμόδια Υπηρεσία, εις το οικείον Πολεοδομικό Γραφείον δια την χορήγηση της αδείας οικοδομής και εις τον ενδιαφερόμενον. Η άδεια αυτή είναι διαρκείας τριών ετών δυναμένη να παραταθεί επί δύο εισέτι έτη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο τίθεται όπως τροποποιήθηκε το άρθρο 4 της υπ' αριθμόν 9960/605/1994 απόφασης (ΦΕΚ 168/Α/1984).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.