Προεδρικό διάταγμα 471/84 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος του άρθρου 25 του προεδρικού διατάγματος 455/1976 (ΦΕΚ 169/Α/1976) προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 που έχουν ως εξής:

 

{4. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής αίτησης για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας σταθμού αυτοκινήτων εκδίδεται απόφαση σφράγισης των τυχόν υπαρχουσών αντλιών και λοιπών εγκαταστάσεων των σταθμών σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 869/1971 (ΦΕΚ 79/Α/1971) και της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του νόμου [Ν] 1437/1984 (ΦΕΚ 59/Α/1984). Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής αίτησης για ανανέωση της άδειας λειτουργίας από τον ενδιαφερόμενο, με τα ανωτέρω οριζόμενα δικαιολογητικά, μετά τη σφράγιση των εγκαταστάσεων του σταθμού αυτοκινήτων ή πλυντηρίου - Λιπαντηρίου μπορεί η υπηρεσία να καθυστερήσει την ανανέωση μέχρι έξι (6) μήνες από την υποβολή της αίτησης, κατόπιν έγκρισης του οικείου νομάρχη.

 

5. Για την ανανέωση άδειας λειτουργίας σταθμού αυτοκινήτων μετά από εκπρόθεσμη υποβολή της αίτησης απαιτείται η υποβολή γραμματίων καταθέσεως σε δημόσια ταμεία ως εξής:

 

α) Πεντακόσιες (500) δραχμές για μονώροφους ή χίλιες (1.000) δραχμές για περισσότερους του ενός (1) ορόφου σταθμούς.

 

β) Πεντακόσιες (500) δραχμές για πλυντήριο - λιπαντήριο, και

 

γ) Πεντακόσιες (500) δραχμές για κάθε αντλία καυσίμων. Για αντλίες που παρέχουν χωριστά ή σε ανάμειξη διάφορα είδη καυσίμων υποβάλλεται και επιπρόσθετο γραμμάτιο πεντακοσίων (500) δραχμών.}

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.