Προεδρικό διάταγμα 5/11 - Άρθρο 02

ΠΔ 05-11-2002: Τροποποίηση του από 30-04-1980 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 279/Δ/1980) περί καθορισμού χώρων στην εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών περιοχή, δια ανέγερση σταθμών αυτοκινήτων, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το από 03-04-1986 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 523/Δ/1986)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 05-11-2002: Τροποποίηση του από 30-04-1980 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 279/Δ/1980) περί καθορισμού χώρων στην εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών περιοχή, δια ανέγερση σταθμών αυτοκινήτων, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το από 03-04-1986 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 523/Δ/1986), (ΦΕΚ 1031/Δ/2002), 22-11-2002.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 154, 160 (παράγραφοι 1, 2), 161 (παράγραφοι 1, 2) και 316 (παράγραφος 1) του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

2. Την Υ6/2001 απόφαση Πρωθυπουργού και της Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 1484/Β/2001).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

4. Τις 2043/1996, 455/1998 και 2247/2001 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηνών.

 

5. Τις 39/1995, 116/1998, 123/2001 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

6. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

7. Τις 218/1997 και 538/2002 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στην Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 05-11-2002

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.