Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 105

Άρθρο 105: Τελικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι διατάξεις του παρόντος δεν έχουν εφαρμογή σε μελέτες προκατασκευασμένων κτιρίων.

 

2. Για τις υπό εκπόνηση, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, μελέτες δύναται με την έγκριση του Εργοδότη η εκπόνηση των υπολειπομένων σταδίων της μελέτης να γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές και απαιτήσεις του παρόντος εφόσον αυτό είναι δυνατόν. Στην περίπτωση αυτή και για τα στάδια καταβάλλονται οι υπό του παρόντος προβλεπόμενες αμοιβές.

 

3. Προκειμένου περί έργων του Δημοσίου και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου οι αμοιβές του παρόντος νοούνται ως αυτές που προκύπτουν κατ' εφαρμογή των κατά την παράγραφο 3 του άρθρου μόνου του νομοθετικού διατάγματος 2726/1953 εκδιδομένων αποφάσεων.

 

4. Για τις κατά το άρθρο 1 του παρόντος προεδρικού διατάγματος μελέτες, επιβλέψεις, κ.λ.π. εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος αντί των διατάξεων του από [ΒΔ] 19-02-1938 βασιλικού διατάγματος περί αναθεώρησης του από [ΒΔ] 13-06-1924 βασιλικού διατάγματος περί καθορισμού των σε ιδιώτες μηχανικούς κ.λ.π. αμοιβών, ως τούτο ισχύει, οι οποίες διατάξεις εξακολουθούν εφαρμοζόμενες για τις μελέτες, επιβλέψεις κ.λ.π. των λοιπών έργων ή περιπτώσεων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.