Προεδρικό διάταγμα 8/8/95b - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου, καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται ως εξής:

 

1. Στα πυκνοδομημένα τμήματα του οικισμού προ του έτους 1923:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 250 m2.

 

2. Στα αραιοδομημένα και αδόμητα τμήματα του οικισμού προ του έτους 1923:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 250 m2.

 

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 απαιτείται όπως στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου εγγράφεται κάτοψη κτηρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 60% της επιφανείας τους.

 

5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 7,50 m, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1,50 m σε περίπτωση κατασκευής στέγης.

 

6. Σε περίπτωση χορήγησης άδειας οικογενειακής στέγης δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ύψους, όπως αυτό καθορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο.

 

7. Συντελεστής δόμησης: 0,8.

 

8. Απόσταση κτιρίων από τις ρυμοτομικές γραμμές: 3,00 m.

 

Οι αποστάσεις αυτές δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση προσθήκης επί υφισταμένων οικοδομών.

 

10. Οι κατασκευές και εγκαταστάσεις στο δώμα, όπως απολήξεις κλιμακοστασίων, ηλιακοί συλλέκτες κ.λ.π., πρέπει να εναρμονίζονται με τον όγκο και το σχήμα της οικοδομής για το καλύτερο δυνατόν αισθητικό αποτέλεσμα.

 

11. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία:

 

α) Υπήρχαν κατά την 10-03-1982 και είχαν κατά την 11-08-1986:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 120 m2 και

 

β) Δημιουργούνται με την οριστική πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης και προέρχονται από εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 και έχουν τα παραπάνω ελάχιστα όρια προσώπου και εμβαδού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 προστέθηκε με την υπ' αριθμόν 8601/1995 απόφαση (ΦΕΚ 1115/Δ/1995).

 

12. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 4, 6 και 7 ορίζεται συντελεστής δόμησης 1.4 και μέγιστο ποσοστό κάλυψης 70% για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 m2 εφόσον δεν προκύπτει συνολική επιφάνεια ορόφων μεγαλύτερη των 120 m2.

 

Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι την 10-03-1982, αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν εισφοράς σε γη που αναλογεί σύμφωνα με το νόμο 1337/1983.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 προστέθηκε με την υπ' αριθμόν 8601/1995 απόφαση (ΦΕΚ 1115/Δ/1995).

 

13. Επιβάλλεται η πρόβλεψη θέσης (θέσεων) στάθμευσης σε κάθε οικόπεδο και σε αναλογία 1 θέσης ανά 120 m2 δομημένης επιφάνειας κατοικίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 προστέθηκε με την υπ' αριθμόν 8601/1995 απόφαση (ΦΕΚ 1115/Δ/1995).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.