Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 2/7/19

ΠΝΠ 02-07-2019: Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 02-07-2019: Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων, (ΦΕΚ 111/Α/2019), 02-07-2019.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.

 

2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιμετώπιση κατεπειγόντων θεμάτων, τα οποία απαιτείται να ρυθμιστούν με τη συμπλήρωση διατάξεων και την παράταση προθεσμίας, προκειμένου να αποτραπούν προβλήματα στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα και στην εύρυθμη λειτουργία του Κράτους.

 

3. Το γεγονός ότι από τις 11-06-2019 δεν υφίσταται δυνατότητα τακτικής νομοθέτησης λόγω διάλυσης της Βουλής.

 

4. Τη σχετική πρόταση του υπουργικού συμβουλίου, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο πρώτο: Ρυθμίσεις για την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης

 

Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του νόμου 4587/2018 (ΦΕΚ 218/Α/2018), η οποία προστέθηκε με το δέκατο άρθρο του νόμου 4618/2019 (ΦΕΚ 89/Α/2019), προστίθενται εδάφια ως εξής:

 

{Η επιχορήγηση του προηγούμενου εδαφίου είναι ακατάσχετη, δεν υποβάλλεται σε κανενός είδους παρακράτηση, δεν υπόκειται σε συμψηφισμό, δυνάμει της διάταξης της παραγράφου 1)β' του άρθρου 80 του νόμου [Ν] 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α/2016) ή άλλης διάταξης, με τυχόν οφειλές της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης προς το ελληνικό δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τρίτους και καταβάλλεται κατόπιν υποβολής αιτήματος και αναλυτικής κατάστασης οφειλών. Για την είσπραξη της επιχορήγησης δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.}

 

Άρθρο δεύτερο: Παράταση προθεσμίας

 

Στο άρθρο 41 του νόμου [Ν] 4597/2019 (ΦΕΚ 35/Α/2019) η ημερομηνία 30-06-2019 αντικαθίσταται από την ημερομηνία 31-12-2019.

 

Άρθρο τρίτο: Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 02-07-2019

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.