Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 31/12/12 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Ζητήματα συμβάσεων ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αναστέλλεται η ισχύς της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2527/1997, που προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του νόμου 3812/2009, για όσο χρόνο ισχύει ο περιορισμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μονίμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου 3812/2009.

 

Σε κάθε περίπτωση κατά την εφαρμογή των ανωτέρω δεν αυξάνεται ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων που θα προσληφθούν με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση έργου όπως καθορίζεται με την διαδικασία της 6/2009 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 70/Α/2009) και ισχύει κατ' έτος.

 

2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 2527/1997, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου 3812/2009, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Η βεβαίωση εκδίδεται κατόπιν αιτήματος του φορέα στο οποίο καθορίζεται απαραιτήτως το έργο που θα εκτελεστεί, ο αριθμός των προσώπων που θα το εκτελέσουν και οι ειδικότητες αυτών, η χρονική διάρκεια που απαιτείται για την ολική ή τμηματική παράδοση του έργου και ο τόπος εκτέλεσης αυτού. Στο αίτημα περιλαμβάνεται και εμπεριστατωμένη αιτιολογία ότι το έργο δεν ανάγεται στον κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του οικείου φορέα και τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να εκτελεστεί τούτο από αυτούς.}

 

3. Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και μίσθωσης έργου, βάσει αιτημάτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, για τα οποία έχει δοθεί έγκριση από την Επιτροπή της 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, όπως ισχύει, έως 31-12-2012, μπορούν να συναφθούν έως 31-12-2013 και εν συνεχεία να υλοποιηθούν.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.