Απόφαση 10015/11

Απόφαση 10015/2011: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος στη Δημοτική Κοινότητα Βασιλικών της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών του Δήμου Θέρμης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 10015/2011: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος στη Δημοτική Κοινότητα Βασιλικών της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών του Δήμου Θέρμης, (ΦΕΚ 27/Δ/2011), 23-02-2011.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα.

 

2. Τον νόμο 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και ειδικότερα την παράγραφο ΥΙ του άρθρου 280.

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 131/1998 Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων αρμοδιότητας των Περιφερειών.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 2503/1997 Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου 880/1979, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002).

 

7. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 2067/14-01-2011, εγκύκλιο 6 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011.

 

8. Το με αριθμό οίκοθεν 07/12320/24-12-2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης με το οποίο μας διαβίβασε προς επικύρωση τον φάκελο της υπόψη οριοθέτησης.

 

9. Την απόφαση με αριθμό οίκοθεν 07/11254/24-12-2010 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης για την έγκριση καθορισμού οριογραμμών του τμήματος ρέματος όμορα των αγροτεμαχίων 8059-8056-7970 της υπόψη περιοχής καθώς και το αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα υπό κλίμακα 1:500 επί του οποίου καθορίσθηκαν με κόκκινη γραμμή οι υπόψη οριογραμμές.

 

10. Το με αριθμό 10083/26-11-2010 έγγραφο του Δήμου Βασιλικών Νομού Θεσσαλονίκης από το οποίο προκύπτει η σύμφωνη γνώμη του Δήμου για των καθορισμό των οριογραμμών τμήματος ρέματος όμορα των 8059-8056-7970 αγροτεμαχίων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βασιλικών του Δήμου Βασιλικών.

 

11. Τον φάκελο της υπόψη οριοθέτησης, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία από την ισχύουσα νομοθεσία, όπως ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομού Θεσσαλονίκης. Και επειδή: Ο καθορισμός των υπόψη οριογραμμών έγινε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον ισχύοντα νόμο, αποφασίζουμε:

 

1. Την Επικύρωση του καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος όμορα των αγροτεμαχίων 8059-8056-7970 στη Δημοτική Κοινότητα Βασιλικών της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών του Δήμου Θέρμης, Νομού Θεσσαλονίκης, όπως εγκρίθηκαν με την με αριθμό 07/11254/24-12-2010 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης και εμφανίζονται με κόκκινη γραμμή στο τοπογραφικό διάγραμμα υπό κλίμακα 1:500 που συνοδεύει την απόφαση αυτή και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

 

a.10015.11

 

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μαζί με το αντίστοιχο Τοπογραφικό διάγραμμα που την συνοδεύει.

 

Θεσσαλονίκη, 21-02-2011

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.