Απόφαση 1277/89

Απόφαση 1277/1989: Κωδικοποίηση και συμπλήρωση των προϋποθέσεων και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας εξοχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 1277/1989: Κωδικοποίηση και συμπλήρωση των προϋποθέσεων και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας εξοχών, (ΦΕΚ 199/Β/1989), 16-03-1989.

 

Ο Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από [ΠΔ] 10-04-1930 προεδρικού διατάγματος Περί Λαϊκών Θερέτρων.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου [Ν] 749/1948 Περί Παιδικών Εξοχών και Ειδικών Εστιών Σιτίσεως Παίδων όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

3. Τις διατάξεις του από [ΒΔ] 24-06-1949 βασιλικού διατάγματος περί οργανώσεως και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του νόμου [Ν] 1832/1989 Τροποποίηση και συμπλήρωση της Νομοθεσίας για την τοπική αυτοδιοίκηση και αποκέντρωση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 54/Α/1989).

 

5. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν Δ2Β/6249/1987 υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα (ΦΕΚ 94/Β/1987).

 

6. Την υπ' αριθμόν 904/1988 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γενικές και ειδικές αρμοδιότητες Υφυπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 863/Β/1988), αποφασίζουμε:

 

Άρθρο Μόνο

 

Κωδικοποιούμε και συμπληρώνουμε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Εξοχών, στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 3 του νόμου [Ν] 749/1948, ως και τα της εποπτείας αυτών από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως ακολούθως:

 

Άρθρο 1: Εξοχές που οργανώνονται με ίδια μέσα, με πληρωμή ή χωρίς πληρωμή από φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, ή από Δημόσιες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς ή Οργανώσεις

Άρθρο 2: Προϋποθέσεις χορηγήσεως άδειας ιδρύσεως Εξοχής

Άρθρο 3: Διαδικασία χορηγήσεως άδειας ιδρύσεως Εξοχής

Άρθρο 4: Προϋποθέσεις χορηγήσεως λειτουργίας Παιδικής Εξοχής

Άρθρο 5: Διαδικασία χορηγήσεως άδειας λειτουργίας Εξοχής

Άρθρο 6: Έλεγχος και Εποπτεία των Εξοχών που λειτουργούν με την απόφαση αυτή

Άρθρο 7

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 08-03-1989

 

Ο Υφυπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.