Απόφαση 149/91

Απόφαση 149/1991: Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Καρδίτσας των όρων δόμησης (μέγιστο ύψος) στην περιοχή επέκτασης της συνοικίας Ζαχαριώτες


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 149/1991: Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Καρδίτσας των όρων δόμησης (μέγιστο ύψος) στην περιοχή επέκτασης της συνοικίας Ζαχαριώτες, (ΦΕΚ 745/Δ/1991), 29-10-1991.

 

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, περί σχεδίων πόλεων και κωμών.

 

β) Του νόμου 1577/1985, περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

 

γ) Του νόμου [Ν] 3200/1925, περί διοικητικής αποκεντρώσεως.

 

δ) Του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 712/1970 εκτελεστικών του νομοθετικού διατάγματος 532/1970, περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί διοικητικής αποκέντρωσης.

 

ε) Του νόμου 1032/1980, περί συστάσεως του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος κ.λ.π.

 

στ) Του προεδρικού διατάγματος 183/1986, περί έγκρισης τροποποιήσεων και καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

ζ) Του από 16-08-1988 προεδρικού διατάγματος περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων τροποποιήσεων εγκεκριμένου σχεδίου πόλης και Πολεοδομικών Εφαρμογών στο Δήμο Καρδίτσας (ΦΕΚ 612/Δ/1988).

 

2. Την αρχική απόφαση 144/1990 του Δημοτικού Συμβουλίου Καρδίτσας με την οποία προτείνεται η τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Καρδίτσας των όρων δόμησης (μέγιστο ύψος) στην περιοχή επέκτασης της συνοικίας Ζαχαριώτες.

 

3. Το γεγονός ότι δεν έγιναν ενστάσεις.

 

4. Την 21/1991 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Καρδίτσας.

 

5. Την οριστική απόφαση 199/1991 του Δημοτικού Συμβουλίου για την προτεινόμενη τροποποίηση, αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου πόλης Καρδίτσας των όρων δόμησης στην περιοχή επέκτασης της συνοικίας Ζαχαριώτες όσον αφορά το ύψος το οποίο καθορίζεται από 8.5 σε 8.6 m.

 

Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Καρδίτσα, 01-10-1991

 

Ο Δήμαρχος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.