Απόφαση 160/77

Απόφαση 160/1977: Περί τροποποιήσεως των υπ' αριθμών 114/2/1976, 125/4/1976 αποφάσεων της Νομισματικής Επιτροπής ως και των υπ' αριθμών 150/5/1976, 170/9/1977 αποφάσεων της Υποεπιτροπής Δανείων και Συναλλάγματος, δια των οποίων καθορίσθηκαν οι όροι χορηγήσεως υπό των Εμπορικών Τραπεζών δανείων δια την ανέγερση, επέκτασιν και αποπεράτωση ιδιωτικών κλινικών και εκπαιδευτηρίων ως και μονάδων περιθάλψεως ηλικιωμένων ή εκ κινητικής αναπηρίας πασχόντων ατόμων διανοητικά αναπήρων και απροσάρμοστων παίδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 160/1977: Περί τροποποιήσεως των υπ' αριθμών 114/2/1976, 125/4/1976 αποφάσεων της Νομισματικής Επιτροπής ως και των υπ' αριθμών 150/5/1976, 170/9/1977 αποφάσεων της Υποεπιτροπής Δανείων και Συναλλάγματος, δια των οποίων καθορίσθηκαν οι όροι χορηγήσεως υπό των Εμπορικών Τραπεζών δανείων δια την ανέγερση, επέκτασιν και αποπεράτωση ιδιωτικών κλινικών και εκπαιδευτηρίων ως και μονάδων περιθάλψεως ηλικιωμένων ή εκ κινητικής αναπηρίας πασχόντων ατόμων διανοητικά αναπήρων και απροσάρμοστων παίδων, (ΦΕΚ 134/Α/1977), 18-05-1977.

 

Έγγραφα Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος Διευθύνσεως Εμπορικών Χορηγήσεων, υπ' αριθμούς 16381/1977, 24948/1977 (ΝΕ 1326, 1966).

 

Η Υποεπιτροπή Πίστωσης λαβούσα υπόψη:

 

1. Τις υπ' αριθμούς 114/2/1976 και 125/4/1976 αποφάσεις της Νομισματικής Επιτροπής δια των οποίων επετράπη υπό τους εις αυτές αναφερομένους όρους και προϋποθέσεις, η υπό των Εμπορικών Τραπεζών χορήγηση δανείων δια την ανέγερση, επέκτασιν και αποπεράτωση ιδιωτικών κλινικών και εκπαιδευτηρίων, ειδικότερα δε την διάταξη αυτών δια της οποίας καθορίσθηκε εις ποσοστόν 50% του συνολικού κόστους του έργου (περιλαμβανομένης και της αξίας του οικοπέδου), το ύψος των άνω δανείων δια την περιοχήν του Νομού Αττικής.

 

2. Τις υπ' αριθμούς 150/5/1976 και 170/9/1977 αποφάσεις της Υποεπιτροπής Δανείων και Συναλλάγματος περί χορηγήσεως υπό των Τραπεζών δανείων εις ποσοστόν 50% του συνολικού κόστους του έργου (περιλαμβανομένης και της αξίας του οικοπέδου), δια την ανέγερση, επέκτασιν και αποπεράτωση ακινήτων ιδιωτικών επιχειρήσεων περιθάλψεως ηλικιωμένων ή εκ κινητικής αναπηρίας πασχόντων ατόμων, ως και μονάδων αγωγής διανοητικά αναπήρων και απροσάρμοστων παίδων, ανεξαρτήτως περιοχής εγκαταστάσεως, απεφάσισε τα κάτωθι:

 

1. Εγκρίνει, τροποποιούσα τις ανωτέρω υπ' αριθμούς 114/2/1976 και 125/4/1976 αποφάσεις της Νομισματικής Επιτροπής και τις υπ' αριθμούς 150/5/1976 και 170/9/1977 αποφάσεις της Υποεπιτροπής Δανείων και Συναλλάγματος, όπως τα υπό των Εμπορικών Τραπεζών χορηγούμενα δάνεια, δια την ανέγερση, επέκτασιν και αποπεράτωση ιδιωτικών κλινικών, εκπαιδευτηρίων, μονάδων περιθάλψεως ηλικιωμένων ή εκ κινητικής αναπηρίας πασχόντων ατόμων ως και μονάδων αγωγής διανοητικά αναπήρων και απροσάρμοστων παίδων, καλύπτουν ποσοστόν του συνολικού κατασκευαστικού μόνον κόστους του έργου, μη περιλαμβανομένης εις αυτό της αξίας του οικοπέδου:

 

α) μέχρις 60% δια τις μονάδας της περιοχής Αττικής και Θεσσαλονίκης και

β) μέχρις 75% δια τις μονάδας των λοιπών περιοχών της χώρας.

 

2. Κατά τα λοιπά (ποσοστόν δανειοδοτήσεως εξοπλισμού 50%, όροι χορηγήσεως κ.λ.π.) οι ρηθείσαι αποφάσεις της Νομισματικής Επιτροπής και Υποεπιτροπής Δανείων και Συναλλάγματος παραμένουν αμετάβλητοι.

 

Η παρούσα να δημοσιευτεί εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Εν Αθήναις τη 22-04-1977

 

Ο Διευθυντής

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.