Απόφαση 2111/20

Απόφαση 2111/2020: Μερική κύρωση των δασικών χαρτών του Δήμου Μεταμόρφωσης, καθώς και των Δημοτικών Ενοτήτων: α) Λυκόβρυσης και Πεύκης, Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης, β) Ζεφυρίου, Δήμου Φυλής, γ) Θρακομακεδόνων, Δήμου Αχαρνών, δ) Παλαιού Ψυχικού, Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού, ε) Νέας Ερυθραίας, Δήμου Κηφισιάς, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (άρθρο 17 του νόμου 3889/2010)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 2111/2020: Μερική κύρωση των δασικών χαρτών του Δήμου Μεταμόρφωσης, καθώς και των Δημοτικών Ενοτήτων: α) Λυκόβρυσης και Πεύκης, Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης, β) Ζεφυρίου, Δήμου Φυλής, γ) Θρακομακεδόνων, Δήμου Αχαρνών, δ) Παλαιού Ψυχικού, Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού, ε) Νέας Ερυθραίας, Δήμου Κηφισιάς, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (άρθρο 17 του νόμου 3889/2010), (ΦΕΚ 270/Δ/2020), 30-05-2020.

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010) Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή τους με:

 

την παράγραφο Ε του άρθρου 153 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016),
την παράγραφο 3 του άρθρου δεύτερου του νόμου 4462/2017 (ΦΕΚ 39/Α/2017),
την παράγραφο 3)α του άρθρου 5 του νόμου 4467/2017 (ΦΕΚ 56/Α/2017),
την παράγραφο 1 του άρθρου 142 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017),
την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 4572/2018 (ΦΕΚ 188/Α/2018).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του νόμου 2664/1998 (ΦΕΚ 275/Α/1998) Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις, όπως ισχύουν.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979), Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας, όπως ισχύουν.

 

4. Την 158576/1579/2017 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 2373/Β/2017) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίου υπολογισμού προεκτιμώμενων αμοιβών για τις εργασίες κατάρτισης δασικών χαρτών.

 

5. Την 146776/2459/2016 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 3532/Β/2016) Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β', γ', δ' και ε' του άρθρου 21 του νόμου 3889/2010, όπως ισχύει.

 

6. Την 163993/2909/2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 4430/Β/2017) Συμπλήρωση της με αριθμό 146776/2459/2016 απόφασης Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 3532/Β/2016) Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β', γ', δ' και ε' του άρθρου 21 του νόμου 3889/2010 όπως ισχύει.

 

7. Το περιεχόμενο των δασικών χαρτών του Δήμου Μεταμόρφωσης, καθώς και των Δημοτικών Ενοτήτων:

 

α) Λυκόβρυσης και Πεύκης, Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης,

β) Ζεφυρίου, Δήμου Φυλής,

γ) Θρακομακεδόνων, Δήμου Αχαρνών,

δ) Παλαιού Ψυχικού, Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού,

ε) Νέας Ερυθραίας, Δήμου Κηφισιάς, Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής,

 

που αναρτήθηκε με την οίκοθεν 9260/01-11-2019 (ΑΔΑ: Ω0ΑΔΟΡ1Κ-Ψ56) απόφαση Διεύθυνσης Δασών.

 

8. Την 1955/04-05-2020 (ΑΔΑ: 63ΓΣΟΡ1Κ-ΜΓΜ) απόφαση θεώρησης της Διεύθυνσης Δασών Ανατολικής Αττικής, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010), με την οποία εγκρίθηκε το θεματικό περιεχόμενο και η βάση γεωχωρικών δεδομένων των εν θέματι δασικών χαρτών.

 

9. Την 15869/2017 (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

 

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Κυρώνουμε μερικώς τους δασικούς χάρτες του Δήμου Μεταμόρφωσης καθώς και των Δημοτικών Ενοτήτων:

 

α) Λυκόβρυσης και Πεύκης, Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης,

β) Ζεφυρίου, Δήμου Φυλής,

γ) Θρακομακεδόνων, Δήμου Αχαρνών,

δ) Παλαιού Ψυχικού, Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού,

ε) Νέας Ερυθραίας, Δήμου Κηφισιάς, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, ως προς τα τμήματά τους, όπως θεωρήθηκαν με την υπ' αριθμόν 1955/05-05-2020 (ΑΔΑ: 63ΓΣΟΡ1Κ-ΜΓΜ) απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, και εμφανίζονται στο συνημμένο ψηφιακό διάγραμμα (05-7-MK-DX.pdf) κλίμακας 1:25.000, που συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, στο οποίο αποτυπώνεται με:

 

α. με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, τα τμήματα που αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979, όπως ισχύει,

 

β. με κίτρινο περίγραμμα και κίτρινη διαγράμμιση, τα τμήματα που αποτελούν εκτάσεις που δεν διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

 

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, οι ανωτέρω δασικοί χάρτες καθίσταται οριστικοί και έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή για όλα τα τμήματα που αποτυπώνονται σε αυτούς με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, τα οποία αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979, όπως ισχύει.

 

Επί των ανωτέρω εκτάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην παράγραφο 5 του ως άνω άρθρου 3, ως προς τις χορτολιβαδικές και τις πετρώδεις και βραχώδεις εκτάσεις των περιπτώσεων α' και β' της ως άνω παραγράφου.

 

Οι οριστικοί δασικοί χάρτες φυλάσσονται και τηρούνται από το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Ανατολικής Αττικής στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών στην ιστοσελίδα του φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο.

 

Τα λοιπά τμήματα των αναρτημένων δασικών χαρτών, για τα οποία είτε ασκήθηκαν αντιρρήσεις είτε εξαιρέθηκαν κατά τα προβλεπόμενα της υπ' αριθμόν 1955/05-05-2020 (ΑΔΑ: 63ΓΣΟΡ1Κ-ΜΓΜ) απόφασης θεώρησης, αποτελούν τους προσωρινούς δασικούς χάρτες, της παραγράφου 7 του άρθρου 17 του νόμου 3889/2010.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.2111.20

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αγία Παρασκευή, 12-05-2020

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.