Απόφαση 2257/92

Απόφαση Φ21/2257/1992: Επιβολή προστίμου για τη μη τήρηση του βιβλίου παρουσίας οικοδόμων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Φ21/2257/1992: Επιβολή προστίμου για τη μη τήρηση του βιβλίου παρουσίας οικοδόμων, (ΦΕΚ 634/Β/1992), 23-10-1992.

 

Ο Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 1976/1991 (ΦΕΚ 184/Α).

 

2. Το Ε41/115/1992 έγγραφο του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

3. Την Υ1540/1991 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δημήτριο Σιούφα (ΦΕΚ 754/Β/1991), αποφασίζουμε:

 

1. Σε κάθε υπόχρεο που από δόλο ή αμέλεια παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου [Ν] 1976/1991 επιβάλλεται από τα όργανα ελέγχου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων πρόστιμο που καθορίζεται για κάθε παράβαση ως εξής:

 

α. Για μη προμήθεια του βιβλίου ημερήσιων δελτίων.

 

80 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη για οικοδομή έως 150 m2
120 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη για οικοδομή από 151 m2 και άνω

 

β. Για μη θεώρηση του βιβλίου ημερήσιων δελτίων από την Υπηρεσία του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την κατά τόπους αρμόδια Επιθεώρηση ή Αστυνομική Αρχή:

 

20 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη.

 

γ. Για μη τήρηση του βιβλίου μέχρι 120 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη ως εξής:

 

i. Για παράλειψη καταχώρησης απασχολούμενου ή απασχολούμενων στο βιβλίο και ανάλογα με τον αριθμό του συνόλου των απασχολούμενων.

 

40 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη για 1 έως 10 απασχολούμενους.
60 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη για άνω των 11 απασχολούμενων.

 

Εάν υπάρχει παράλειψη καταχώρησης αλλοδαπού ή συνταξιούχου τα προαναφερόμενα πρόστιμα προσαυξάνονται κατά 50%.

 

ii. Για μη αναγραφή των αποδοχών των απασχολούμενων 35 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη.

 

iii. Για μη υπογραφή όλων των απασχολούμενων στη σχετική ένδειξη του δελτίου 20 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη.

 

iv. Για μη συμπλήρωση των παραπάνω στοιχείων:

 

υπόχρεου προμήθειας και θεώρησης
υπόχρεου τήρησης
του νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου
των στοιχείων του έργου

 

5 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη.

 

δ. Για μη συνυποβολή στις υπηρεσίες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων αντιγράφων του βιβλίου με τις ανακεφαλαιωτικές καταστάσεις εντολών ασφάλισης 20 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη.

 

2. Το κατά το παραπάνω οριζόμενο κατά παράβαση πρόστιμο υπολογίζεται με το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά με την Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος.

 

3. Το επιπλέον επιβαλλόμενο πρόστιμο για μη αναγραφή απασχολούμενου συνταξιούχου ή αλλοδαπού οικοδόμου που προβλέπεται στην περίπτωση γ(i) αποδίδεται στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων και όχι στο Λογαριασμό του ΑΣΕ.

 

4. Τα όργανα ελέγχου του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν έχουν αρμοδιότητα για την επιβολή προστίμου προκειμένου για τη φύλαξη του βιβλίου ημερήσιων δελτίων καθώς και τη συμπλήρωση των ενδείξεων, ώρα έναρξης και λήξης εργασίας και ημέρας ανάπαυσης, ο έλεγχος των οποίων ανήκει στα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Εργασίας.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 09-10-1992

 

Ο Υπουργός

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 4 του νόμου 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α/1997).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.