Απόφαση 270/12

Απόφαση 270/6135/2012: Επικύρωση καθορισμού οριοθέτησης τμήματος του ποταμού Πείρου στην περιοχή Πρέβεδος στη θέση Κόλλια Βρύση (ιδιοκτησία Μιχάλη Σμυρλή - Αγγελόπουλου), στα όρια του Δήμου Ερυμάνθου στη Δημοτική Ενότητα Φαρρών, Τοπική Κοινότητα Πρέβεδου σε μήκος 479,01 m


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 270/6135/2012: Επικύρωση καθορισμού οριοθέτησης τμήματος του ποταμού Πείρου στην περιοχή Πρέβεδος στη θέση Κόλλια Βρύση (ιδιοκτησία Μιχάλη Σμυρλή - Αγγελόπουλου), στα όρια του Δήμου Ερυμάνθου στη Δημοτική Ενότητα Φαρρών, Τοπική Κοινότητα Πρέβεδου σε μήκος 479,01 m, (ΦΕΚ 83/Β/2012), 23-02-2012.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

 

3. Την [Ε] 33/1998 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Αστυνόμευση ρεμάτων και συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων.

 

4. Το νόμο 3010/2002 Εναρμόνιση του νόμου 1650/1986 με τις οδηγίες 1997/11/ΕΕ & 1996/61/ΕΕ και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 5 αυτού Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις της υπ' αριθμόν 3046/304/1989 απόφασης του αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και ειδικότερα του άρθρου 6 αυτής σχετικά με τη δόμηση κοντά στα ρέματα.

 

5. Την υπ' αριθμόν ΓΓ/15649/1522/01-03-2011 (ΦΕΚ 491/Β/2011), απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής Με εντολή Γενικού Γραμματέα στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης και στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

 

6. Την υπ' αριθμόν 190/27-07-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Ερυμάνθου, νομού Αχαΐας.

 

7. Το υπ' αριθμόν 189057/3140/12-12-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, με το οποίο μας διαβίβασε την από το Νοέμβριο του 2011 Τεχνική Έκθεση Υδρογεωλογικής - Υδραυλικής μελέτης και Περιβαλλοντικών στοιχείων που συντάχθηκε από την εταιρεία και το από το Νοέμβριο του 2011 Τοπογραφικό διάγραμμα, (Αριθμός Σχεδίου 1, Οριζοντιογραφία) στο οποίο σημειώνονται με μπλε γραμμή (γραμμή οριοθέτησης) που καθορίζεται από τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, ..., 18, 19, 20, 21 και κόκκινη γραμμή (γραμμή πλημμύρας) οι οριογραμμές καθορισμού της οριοθέτησης τμήματος του ποταμού Πείρου στην περιοχή Πρέβεδος στη θέση Κόλλια Βρύση (ιδιοκτησία Μιχάλη Σμυρλή - Αγγελόπουλου), στα όρια του Δήμου Ερυμάνθου στη Δημοτική Ενότητα Φαρρών, Τοπική Κοινότητα Πρέβεδου σε μήκος 479,01 m, όπως τα παραπάνω ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την υπόψη Υπηρεσία (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας), αποφασίζουμε:

 

Επικυρώνουμε τις οριογραμμές τμήματος του ποταμού Πείρου στην περιοχή Πρέβεδος στη θέση Κόλλια Βρύση (ιδιοκτησία Μιχάλη Σμυρλή - Αγγελόπουλου), στα όρια του Δήμου Ερυμάνθου στη Δημοτική Ενότητα Φαρρών, Τοπική Κοινότητα Πρέβεδου σε μήκος 479,01 m, που φαίνονται στο Τοπογραφικό διάγραμμα με μπλε και κόκκινη γραμμή και σημειώνονται με τους αριθμούς που αναγράφονται στην παραπάνω παράγραφο 7, όπως αυτές καθορίστηκαν από την Υδρογεωλογική - Υδραυλική μελέτη που συντάχθηκε από την εταιρεία, και ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.

 

a.270.12

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πάτρα, 23-01-2012

 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 

Ο Γενικός Διευθυντής Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.