Απόφαση 27960/1665/70 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Θεμελιώδεις κανόνες και αντικείμενο του Διαγωνισμού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

5.0. Θεμελιώδεις κανόνες και αντικείμενο του Διαγωνισμού

 

5.1. Ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός έχει ως αντικείμενον την μελέτη σημαντικών Αρχιτεκτονικών και Πολεοδομικών έργων και αποσκοπεί, δια της διεγέρσεως του πνεύματος της άμιλλας μεταξύ των αρχιτεκτόνων, εις την εξεύρεση της καλύτερης λύσεως του θέματος και την επιλογήν του αρχιτέκτονος εις ον θέλει ανατεθεί το έργον.

 

Ο διαγωνισμός δέον να προκηρύσσεται κατόπιν σοβαρής μελέτης των προγραμματικών στοιχείων, εις τρόπον ώστε το οικοδομικό πρόγραμμα του έργου να είναι άρτιο και σαφές, συγχρόνως δε τα παρεχόμενα εις τους διαγωνιζομένους δεδομένα να είναι οριστικά.

 

5.2. Παρά των συμμετεχόντων του διαγωνισμού δέον να ζητούνται μόνον όσα στοιχεία είναι απολύτως αναγκαία προς διατύπωση της λύσεως του θέματος και επίτευξη του σκοπού του διαγωνισμού.

 

5.3. Δεν δύναται ν' ακυρωθεί προκήρυξις διαγωνισμού εκτός αιτιολογημένης περιπτώσεως ανωτέρας βίας, ουδέ θα παρατείνεται άνευ πλήρους αιτιολογήσεως τα εκάστοτε καθοριζόμενο χρονικόν όριον της κρίσεως αυτού.

 

5.4. Η καταβολή των απονεμηθέντων κατ' απόφαση της Κριτικής Επιτροπής χρηματικών βραβείων, είναι υποχρεωτική δια τον εργοδότη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 18 της υπ' αριθμόν 26804/2011 απόφασης (ΦΕΚ 1427/Β/2011).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.