Απόφαση 2824/79

Απόφαση 2824/1979: Περί τρόπου συγκροτήσεως των Επιτροπών γνωματεύσεως για έκδοση αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών Επιχειρήσεων περιθάλψεως υπερηλίκων και από κινητική αναπηρία ανιάτως πασχόντων ατόμων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 2824/1979: Περί τρόπου συγκροτήσεως των Επιτροπών γνωματεύσεως για έκδοση αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών Επιχειρήσεων περιθάλψεως υπερηλίκων και από κινητική αναπηρία ανιάτως πασχόντων ατόμων, (ΦΕΚ 922/Β/1979), 12-10-1979.

 

Ο Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 1118/1972, όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του νόμου 877/1979 (ΦΕΚ 55/Α/1979).

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 692/1979 (ΦΕΚ 204/Α/1979) περί προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περιθάλψεως ηλικιωμένων ή εκ κινητικής αναπηρίας ανιάτως πασχόντων ατόμων.

 

3. Την Δ3/2087/1977 (ΦΕΚ 1278/Β/1977) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Κοινωνικών Υπηρεσιών, αποφασίζουμε:

 

1. Ορίζουμε η συγκροτούμενη από τον οικείο Νομάρχη ή Αναπληρωτή Νομάρχη προκειμένου για το Διαμέρισμα του Νομού Αττικής, Επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νομοθετικού διατάγματος 1118/1972, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του νόμου 877/1979, να απαρτίζεται από τα εξής μέλη με τους αναπληρωτές τους:

 

α) Από ένα ιατρό κατά προτίμηση υγειονολόγο της Διευθύνσεως ή Τμήματος Υγιεινής της Νομαρχίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχει από έναν αγροτικό ιατρό της περιοχής

β) Από ένα τεχνικό δημόσιο υπάλληλο της Νομαρχίας και

γ) Από ένα Κοινωνικό Λειτουργό της Διευθύνσεως ή Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας και

δ) Από ένα ανάπηρο, κινούμενο με αναπηρικό αμαξίδιο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν Γ3/3142/1982 απόφαση (ΦΕΚ 1044/Β/1982).

 

2. Έργο της Επιτροπής αυτής είναι η γνωμοδότηση μετά από αυτοψία, εάν πληρούνται, οι οριζόμενες από τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 692/1979 προϋποθέσεις και όροι εξ απόψεως θέσεως, επάρκειας προσωπικού, καταλλήλου διαρρυθμίσεως του κτιρίου, εξοπλισμού υποχρεώσεων και παροχής υπηρεσιών προς τους περιθαλπόμενους, επιφανείας των χώρων, εγκαταστάσεων υγιεινής, μηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, χώρων ψυχαγωγίας, φυσιοθεραπείας, απασχολήσεως, εστιάσεως, μαγειρείων, πλυντηρίων, κοινοχρήστων και ακαλύπτων χώρων, προκειμένου να χορηγούνται οι οριζόμενες από τον νόμο άδειες ιδρύσεως, άδειες λειτουργίας και οι προσωρινές άδειες λειτουργίας των Επιχειρήσεων.

 

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήναι, 11-09-1979.

 

Η Υφυπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.