Απόφαση 3059/20

Απόφαση 3059/2020: Μερική κύρωση των Δασικών Χαρτών των πρώην οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Άνω Μεράς της νήσου Μυκόνου, Αδάμαντα νήσου Μήλου, Ανάφης, νήσου Ανάφης, Άνω Μεριάς, Φολεγάνδρου, νήσου Φολεγάνδρου, Σικίνου νήσου Σικίνου, Οίας, Ημεροβιγλίου, Βουρβούλου, Θήρας, Καρτεράδου, Μεσσαριάς, Βόθωνα, Έξω Γωνίας, νήσου Θήρας και Θηρασιάς, νήσου Θηρασιάς Κυκλάδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 3059/2020: Μερική κύρωση των Δασικών Χαρτών των πρώην οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Άνω Μεράς της νήσου Μυκόνου, Αδάμαντα νήσου Μήλου, Ανάφης, νήσου Ανάφης, Άνω Μεριάς, Φολεγάνδρου, νήσου Φολεγάνδρου, Σικίνου νήσου Σικίνου, Οίας, Ημεροβιγλίου, Βουρβούλου, Θήρας, Καρτεράδου, Μεσσαριάς, Βόθωνα, Έξω Γωνίας, νήσου Θήρας και Θηρασιάς, νήσου Θηρασιάς Κυκλάδων, (ΦΕΚ 41/Δ/2020), διόρθωση (ΦΕΚ 167/Δ/2020), 03-02-2020.

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010) Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή τους με:

 

την παράγραφο Ε του άρθρου 153 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016),
την παράγραφο 3 του άρθρου δεύτερου του νόμου 4462/2017 (ΦΕΚ 39/Α/2017),
την παράγραφο 3)α. του άρθρου 5 του νόμου 4467/2017 (ΦΕΚ 56/Α/2017),
την παράγραφο 1 του άρθρου 142 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979) Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας, όπως ισχύουν.

 

3. Την 158576/1579/2017 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 2373/Β/2017) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίου υπολογισμού προεκτιμώμενων αμοιβών για τις εργασίες κατάρτισης δασικών χαρτών.

 

4. Την 146776/2459/2016 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 3532/Β/2016) Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β', γ', δ' και ε' του άρθρου 21 του νόμου 3889/2010, όπως ισχύει.

 

5. Την 163993/2909/2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 4430/Β/2017) Συμπλήρωση της υπ' αριθμόν 146776/2459/2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 3532/Β/2016) Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β', γ', δ' και ε' του άρθρου 21 του νόμου 3889/2010 όπως ισχύει.

 

6. Το περιεχόμενο των Δασικών Χαρτών των πρώην οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Άνω Μεράς της νήσου Μυκόνου, Αδάμαντα νήσου Μήλου, Ανάφης, νήσου Ανάφης, Άνω Μεριάς, Φολεγάνδρου, νήσου Φολεγάνδρου, Σικίνου νήσου Σικίνου, Οίας, Ημεροβιγλίου, Βουρβούλου, Θήρας, Καρτεράδου, Μεσσαριάς, Βόθωνα, Έξω Γωνίας, νήσου Θήρας και Θηρασιάς, νήσου Θηρασιάς Κυκλάδων, που αναρτήθηκαν με την υπ' αριθμόν 62878/19-10-2018 απόφαση ανάρτησης.

 

7. Την υπ' αριθμόν 1388/14-01-2019 (Α.Δ.Α.: ΨΜΨΗΟΡ1ΙΥ5Ω) απόφαση θεώρησης της Διεύθυνσης Δασών Κυκλάδων, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010), με την οποία εγκρίθηκε το θεματικό περιεχόμενο και η βάση γεωχωρικών δεδομένων του εν θέματι δασικού χάρτη.

 

8. Την υπ' αριθμόν 78161/2018 (ΦΕΚ 783/ΥΟΔΔ/2018) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

 

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Κυρώνουμε μερικώς τους Δασικούς Χάρτες των πρώην (Καποδιστριακών) οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Κυκλάδων:

 

1. Άνω Μεράς, νήσου Μυκόνου, Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου.

 

2. Αδάμαντα, νήσου Μήλου, Περιφερειακής Ενότητας Μήλου.

 

3. Ανάφης, νήσου Ανάφης, Περιφερειακής Ενότητας Θήρας.

 

4. Άνω Μεριάς και Φολεγάνδρου, νήσου Φολεγάνδρου, Περιφερειακής Ενότητας Θήρας.

 

5. Σικίνου, νήσου Σικίνου, Περιφερειακής Ενότητας Θήρας.

 

6. Οίας, Ημεροβιγλίου, Βουρβούλου, Θήρας, Καρτεράδου, Μεσσαριάς, Βόθωνα, Έξω Γωνίας, νήσου Θήρας και Θηρασιάς, νήσου Θηρασιάς, Περιφερειακής Ενότητας Θήρας,

 

ως προς τα τμήματά τους, όπως θεωρήθηκαν με την υπ' αριθμόν 1388/14-01-2019 απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Κυκλάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και εμφανίζονται στα συνημμένα ψηφιακά διαγράμματα (.pdf ) κλίμακας 1:40.000, 1:15.000, 1:70.000 και 1:60.000, που συνοδεύουν και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας, στα οποία αποτυπώνονται:

 

α. με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, τα τμήματα που αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979, όπως ισχύει,

 

β. με κίτρινο περίγραμμα και κίτρινη διαγράμμιση, τα τμήματα που αποτελούν εκτάσεις που δεν διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

 

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, οι ανωτέρω δασικοί χάρτες καθίστανται οριστικοί και έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή για όλα τα τμήματα που αποτυπώνονται σε αυτούς με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, τα οποία αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979, όπως ισχύει.

 

Επί των ανωτέρω εκτάσεων, εφαρμόζονται οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην παράγραφο 5 του ως άνω άρθρου 3, ως προς τις χορτολιβαδικές και τις πετρώδεις και βραχώδεις εκτάσεις των περιπτώσεων α' και β' της ως άνω παραγράφου.

 

Οι οριστικοί δασικοί χάρτες φυλάσσονται και τηρούνται από το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Κυκλάδων στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών στην ιστοσελίδα του φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο.

 

Τα λοιπά τμήματα των αναρτημένων δασικών χαρτών, για τα οποία είτε ασκήθηκαν αντιρρήσεις είτε εξαιρέθηκαν κατά τα προβλεπόμενα της υπ' αριθμόν 1388/14-01-2019 απόφασης θεώρησης, αποτελούν τους προσωρινούς δασικούς χάρτες, της παραγράφου 7 του άρθρου 17 του νόμου 3889/2010.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.3059.20

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ερμούπολη, 23-01-2020

 

Ο ασκών καθήκοντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.