Απόφαση 305/81

Απόφαση 305/1981: Περί τροποποιήσεως των διατάξεων της υπ' αριθμόν 203/2/1978 απόφασης της Νομισματικής Επιτροπής περί δανειοδοτήσεως λατομικών επιχειρήσεων, λειτουργουσών εντός του Λεκανοπεδίου Αττικής, δια την μετεγκατάστασή των σε άλλη περιοχή της χώρας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 305/1981: Περί τροποποιήσεως των διατάξεων της υπ' αριθμόν 203/2/1978 απόφασης της Νομισματικής Επιτροπής περί δανειοδοτήσεως λατομικών επιχειρήσεων, λειτουργουσών εντός του Λεκανοπεδίου Αττικής, δια την μετεγκατάστασή των σε άλλη περιοχή της χώρας, (ΦΕΚ 111/Α/1981), 23-04-1981.

 

Έγγραφο του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας υπ' αριθμόν 123151/807/1980 (ΝΕ 6962)

 

Απόσπασμα πρακτικών της υπ' αριθμόν 305/1981 συνεδρίασης της Νομισματικής Επιτροπής

 

Νομισματική Επιτροπή

 

Η Νομισματική Επιτροπή, λαβούσα υπ' όψιν:

 

α) Την υπ' αριθμόν 203/2/1978 απόφαση δια της οποίας ενεκρίθη, υπό τους εις αυτήν αναφερομένους όρους και προϋποθέσεις, η δανειοδότησις των λατομικών επιχειρήσεων, των λειτουργουσών εντός της περιοχής Αθηνών - Πειραιώς, δια την μετεγκατάσταση των εις ετέρα περιοχήν της χώρας, συμφώνως προς τις διατάξεις του νόμου [Ν] 386/1976.

 

β) Το 08-12-1980 έγγραφο του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενεργείας, δια την μη χορήγηση νέων ή ανανέωση παλαιών αδειών εκμεταλλεύσεως εις τις λατομικές επιχειρήσεις της περιοχής Αθηνών - Πειραιώς, η μετεγκατάσταση των ως άνω επιχειρήσεων δεν πραγματοποιήθηκε μέχρι τούδε λόγω απροθυμίας αυτών να αναλάβουν τις απαιτούμενες προς τούτο επενδύσεις, προς τον σκοπόν δε της παροχής κινήτρων δια την ίδρυση λατομείων εις την υποδειχθείσα περιοχήν, προτείνει όπως τα, βάσει της ρηθείσης αποφάσεως χορηγηθέντα ή δάνεια που θα χορηγηθούν εξοφληθούν εις 15 έτη, προς χαμηλό επιτόκιον και με πενταετή περίοδον χάριτος, αποφάσισε:

 

1. Εγκρίνει όπως η εξόφλησις των, βάσει της ρηθείσης 203/2/1978 απόφασης Νομισματικής Επιτροπής, χορηγηθέντων ή δανείων που θα χορηγηθούν προς κάλυψη των εκ της μετεγκαταστάσεως των λατομικών επιχειρήσεων προκυπτουσών αναγκών, λαμβάνει χώραν το βραδύτερο εντός δεκαπενταετίας από της συνάψεως του δανείου, παρεχομένης, εντός της συνολικής ταύτης διαρκείας, περιόδου χάριτος 5 ετών.

 

Κατά τα λοιπά, η ως άνω 203/2/1978 απόφαση της Νομισματικής Επιτροπής, παραμένει αμετάβλητος.

 

2. Παρέχει την υπό του νόμου (άρθρο 6 του νόμου [Ν] 400/1976) προβλεπόμενη σύμφωνη γνώμη της προς τον Υπουργό των Οικονομικών, δια την αντίστοιχη και συμφώνως προς τις διατάξεις της παρούσης αποφάσεως, τροποποίηση της εν παράγραφο 11 της ρηθείσης 203/2/1978 απόφασης της Νομισματικής Επιτροπής προβλεπομένης εγγυήσεως του Ελληνικού Δημοσίου.

 

Η παρούσα απόφασις δέον όπως δημοσιευθεί εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήναι, 23-03-1981

 

Ο Διευθυντής

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.