Απόφαση 3396/75

Απόφαση Δ2Β/3396/1975: Περί καθορισμού προϋποθέσεων και διαδικασίας χορηγήσεως αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας Παιδικής Εξοχής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Δ2Β/3396/1975: Περί καθορισμού προϋποθέσεων και διαδικασίας χορηγήσεως αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας Παιδικής Εξοχής, (ΦΕΚ 438/Β/1975), 25-04-1975.

 

Ο Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών

 

Έχοντες υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των:

 

α) προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 10/1980 περί Λαϊκών Θερέτρων.

 

β) νόμος [Ν] 749/1948 άρθρο 8 περί Παιδικών Εξοχών και ειδικών Εστιών Σιτίσεως Παίδων.

 

γ) από [ΒΔ] 02-07-1949 βασιλικό διάταγμα περί οργανώσεως και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών.

 

δ) από [ΒΔ] 14-04-1972 βασιλικό διάταγμα περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από [ΒΔ] 02-07-1949 βασιλικού διατάγματος κ.λ.π.

 

ε) Αποφάσεως Υπουργείου Υγιεινής Γ1Γ/6800/1966 (ΦΕΚ 456/Β/1966) περί θερινών κατασκηνώσεων.

 

στ) Αποφάσεως Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών Δ2/2546/1971 περί προϋποθέσεως χορηγήσεως αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας Παιδικής Εξοχής δι' ιδίων μέσων.

 

2. Την ανάγκην καθορισμού κατά γενικόν και ενιαίο τρόπο των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορηγήσεως αδείας ιδρύσεως και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών, αποφασίζομεν:

 

Καθορίζουμε ως κατωτέρω τις προϋποθέσεις και την διαδικασίαν ιδρύσεως και λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών περί ων το άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 3 του σχετικού (β) ως και τα της εποπτείας τούτων παρά του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών:

 

Α. Παιδικές Εξοχές που οργανώνονται δι' ιδίων μέσων, επί πληρωμής ή μη παρά φυσικών ή νομικών προσώπων (άρθρο 8 παράγραφος 3 του νόμου [Ν] 749/1948).

 

1. Δια να λειτουργήσει Παιδική Εξοχή που οργανώνεται δι' ιδίων μέσων παρά φυσικού ή νομικού προσώπου επί πληρωμή ή μη, απαιτείται:

 

α) Άδεια ιδρύσεως και

β) Άδεια λειτουργίας της Παιδικής Εξοχής.

 

2. Προϋποθέσεις χορηγήσεως αδείας ιδρύσεως Παιδικής Εξοχής.

 

α) Αίτησις φυσικού προσώπου άμεμπτου ήθους και παρέχοντος εγγυήσεις ορθής και Ελληνοπρεπούς διαπαιδαγωγήσεως Ελληνοπαίδων, ή νομικού προσώπου του οποίου τα μέλη της διοικήσεως συγκεντρώνουν τα προσόντα ταύτα υποβαλλομένη εις την οικεία Νομαρχία.

 

β) Δεδομένος εδαφικός χώρος κατάλληλος δια την επ' αυτού εγκατάσταση Παιδικής Εξοχής.

 

Ως τοιούτος θεωρείται ο χώρος όστις:

 

1. Κείται εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμού και εις απόσταση 1000 m τουλάχιστον από των τελευταίων οικοδομικών γραμμών αυτού ή των εν συνεχεία τελευταίων κτιρίων εις περίπτωσιν μη υπάρξεως σχεδίου.

 

2. Είναι κατάλληλος από απόψεως κλιματολογικών συνθηκών και φυσικών στοιχείων δια την διαμονή παιδιών κατά το θέρος υπό υγιεινές συνθήκες προς ανάπαυση και αναψυχή.

 

3. Ευρίσκεται μακράν βιομηχανικών ζωνών και ανθυγιεινών εστιών και είναι απαλλαγμένος παντός θορύβου ή ετέρας οχλήσεως.

 

4. Έχει έδαφος ξηρόν και ει δυνατόν πορώδες, δια την απορρόφηση των ομβρίων υδάτων και δεν γειτνιάζει με ρυάκια ή λιμνάζοντα ύδατα.

 

5. Έχει επιφάνεια όχι μικροτέρα των 5 στρεμμάτων εις ουδεμίαν δε περίπτωσιν αναλογεί αριθμός κατασκηνωτών μεγαλύτερος των 15 ανά στρέμμα επιφανείας αυτού.

 

6. Κέκτηται της δυνατότητας παροχής υγιεινού ύδατος εις επαρκή ποσότητα, ήτοι τουλάχιστον 75 λίτρων ημερησίως ανά άτομον.

 

γ) Πρόβλεψις ανεγέρσεως ή δημιουργίας ή ύπαρξις επί του ως ανωτέρω χώρου των κατωτέρω μονίμων εγκαταστάσεων, εφαρμοζομένων εν προκειμένω και των περί υδρεύσεων, αποχωρητηρίων, αποχετεύσεων, εστιατορίων και θερινών κατασκηνώσεων ισχυουσών Υγειονομικών διατάξεων:

 

(1) Περιφράξεως του χώρου που διασφαλίζει την απομόνωση τούτου κατά τρόπον ώστε να μη είναι δυνατή ή λαθραία είσοδος ανθρώπων ή ζώων, ή η λαθραία έξοδος των κατασκηνωτών.

 

(2) Μαγειρείων, χώρου ανάλογου της εις κατασκηνωτές προβλεπομένης δυναμικότητος της Παιδικής Εξοχής, με δάπεδον εξ αδιαπότιστου και λείου υλικού.

 

(3) Αιθούσης εστιάσεως (τραπεζαρία) ικανής να καλύψει τις ανάγκες της προβλεπομένης δυνάμεως της Παιδικής Εξοχής. Το κτίριον τούτο δύναται να είναι και ημιμόνιμης μορφής έτσι δε και να μη έχει την μορφήν της πανταχόθεν κεκλεισμένης αιθούσης, αρκεί να παρέχει επαρκή προστασία εις τους κατασκηνωτές από του ηλίου και των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Το δάπεδον δέον να είναι εξ αδιαπότιστου και λείου υλικού.

 

(4) Αποθήκης ικανής όπως διασφαλίζει τα τρόφιμα και το έχον ανάγκην προστασίας υλικόν της Παιδικής Εξοχής.

 

(5) Αποχωρητηρίων υδραυλικού τύπου ενός τουλάχιστον ανά 15 κατασκηνωτές ή μέλη του προσωπικού, μετά δαπέδων λείων και εξ αδιαπότιστου υλικού και τοίχων λείων και χρωματισμένων. Δέον να προβλέπεται επαρκής αερισμός των, προστασία των παραθύρων των δια του συρμάτινου πλέγματος No 16 και αυτόματο κλείσιμο των θυρών των. Δέον ωσαύτως να προβλέπεται διαχωρισμός του χώρου των αποχωρητηρίων από των λοιπών χώρων της Παιδικής Εξοχής και απόστασις τούτων από των χώρων διαμονής των κατασκηνωτών μεγαλύτερη των 50 m.

 

(6) Νιπτήρων με αναλογίαν τουλάχιστον ενός ανά 10 κατασκηνωτές ή μέλη του προσωπικού.

 

(7) Καταιονητήρων (ντους) με αναλογίαν τουλάχιστον ενός ανά 40 κατασκηνωτές ή μέλη του προσωπικού. Έκαστον δωμάτιον καταιονητήρα δέον να έχει εμβαδόν μεγαλύτερο του 1 m2.

 

(8) Εγκαταστάσεων αθλοπαιδιών αίτινες κατά το δυνατόν να περιλαμβάνουν διαμορφωμένους και εξοπλισμένους χώρους καλαθοσφαίρισης (basketball) πετοσφαίρισης (volleyball) και ποδοσφαίρου.

 

(9) Χώρου επαρκούς και καταλλήλως διαμορφωμένου δια συγκεντρώσεις, εκκλησιασμό, τελετή επάρσεως και υποστολής της σημαίας κ.λ.π.

 

3. Διαδικασία χορηγήσεως αδείας ιδρύσεως Παιδικής Εξοχής:

 

α) Η διαδικασία χορηγήσεως αδείας ιδρύσεως Παιδικής Εξοχής άρχεται δια της υποβολής παρά του ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προσώπου, εις την οικεία Νομαρχία:

 

(1) Αιτήσεως εις την οποίαν δέον όπως αναφέρονται:

 

α) Η επωνυμία ή τίτλος της Παιδικής Εξοχής ως και τα στοιχεία του αιτούντος προσώπου.

 

β) Η ακριβής θέσις εις ην αιτείται η εγκατάστασις της Παιδικής Εξοχής, το υψόμετρον ταύτης, η έκτασις του γηπέδου, το ποσοστόν και το είδος της φυτείας (πεύκα, δένδρα, θάμνοι κ.λ.π.), ο τρόπος υδρεύσεως του χώρου, η ποσότης του παρεχομένου ανά 24ωρο ύδατος, η μορφολογία της επιφανείας του χώρου (κλίσις εδάφους, λόφοι κ.λ.π.).

 

γ) Η προβλεπομένη δυνατότης εξυπηρετήσεως παιδιών κατά κατασκηνωτική περίοδον, ως και τα όρια ηλικίας των παιδιών τα οποία θα γίνονται δεκτά εις την παιδική εξοχήν.

 

(2) Τοπογραφικού διαγράμματος του εδαφικού χώρου εντός του οποίου θέλει αναπτυχθεί η Παιδική Εξοχή, υπογεγραμμένου υπό διπλωματούχου Μηχανικού, εις το οποίον δέον να εμφαίνεται λεπτομερώς η διάταξις των εγκαταστάσεων και συγκροτημάτων αυτής (υπνωτήρια, σκηνές, τραπεζαρίες, μαγειρεία, νιπτήρες, αποχωρητήρια, χώροι αθλοπαιδιών κ.λ.π.).

 

(3) Εκθέσεως διπλωματούχου Μηχανικού που περιλαμβάνει πλήρη τεχνική περιγραφή των υπαρχόντων ή των ανεγερθησομένων μονίμων κτισμάτων ως και του τρόπου αναπτύξεως εν γένει της Παιδικής Εξοχής (σκηνές, κοιτώνες, τραπεζαρίες, μαγειρεία, αποχωρητήρια, λουτήρες, νιπτήρες, γήπεδα αθλοπαιδιών, αποθήκες, ιατρεία, αναρρωτήρια, κ.λ.π.).

 

(4) Υπευθύνου δηλώσεως επί σφραγιστού χάρτου περί της δαπάνης ιδρύσεως της Παιδικής Εξοχής και του τρόπου αντιμετωπίσεώς της, ως και περί του τρόπου αντιμετωπίσεως των δαπανών λειτουργίας της Παιδικής Εξοχής συνοδευομένης υπό παντός στοιχείου δυναμένου να τεκμηριώσει τα δηλούμενα (π.χ. τεχνική μελέτη εκτελέσεως έργων, πιστοποιητικά περιουσιακής καταστάσεως, βεβαιώσεις περί καταθέσεων παρά Τραπέζης, Προϋπολογισμός εσόδων και δαπανών νομικού προσώπου κ.λ.π.).

 

(5) Προκειμένου περί φυσικού προσώπου:

 

α) Πιστοποιητικού εγγραφής του εις τα μητρώα Δήμου ή Κοινότητος.

 

β) Αποσπάσματος Ποινικού Μητρώου.

 

γ) Πιστοποιητικού της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών της κατοικίας και της διαμονής του αιτούντος ότι δεν διώκεται.

 

δ) Υπευθύνου δηλώσεως επί σφραγισμένου χάρτου περί του επαγγέλματός του, των γραμματικών και επιστημονικών του γνώσεων, του ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη ως και περί παντός στοιχείου δυναμένου να υποβοηθήσει εις την κρίσιν περί της καταλληλότητας του δια την επ' ονόματί του χορήγηση της αιτούμενης αδείας ιδρύσεως Παιδικής Εξοχής.

 

(6) Προκειμένου περί νομικού προσώπου:

 

(α) Κυρωμένου αντιγράφου του διέποντος τούτο καταστατικού.

 

(β) Δηλώσεως ή αποφάσεως της Διοικήσεως του νομικού προσώπου περί του εάν η διεύθυνσις ή η εν γένει εποπτεία και φροντίδα της υπό ίδρυσης Παιδικής Εξοχής θα ασκείται υπό των μελών της Διοικήσεως αυτού ή υπό ιδιαιτέρας Επιτροπής, ή μελών ή μέλους αυτού και εις εκατέρα των περιπτώσεων απάντων των στο προηγούμενο εδάφιο αναφερομένων δικαιολογητικών δι' έκαστον των φυσικών προσώπων υφ' ων θα ασκείται η διεύθυνσις ή η εποπτεία της Παιδικής Εξοχής.

 

(β) Άμα τη υποβολή απάντων των στην προηγουμένη υποπαράγραφο οριζομένων στοιχείων και εφ' όσον εκ τούτων προκύπτει ότι είναι δυνατή, κατ' αρχήν, η χορήγηση της αιτουμένης αδείας ιδρύσεως Παιδικής Εξοχής διενεργείται επιτόπια εξέτασις του χώρου εις τον οποίον αιτείται η εγκατάστασις της Παιδικής Εξοχής παρ' Επιτροπής συνιστώμενης υπό του οικείου Νομάρχου και που περιλαμβάνει ιατρό υγιεινολόγο ή Επόπτη Εξυγιάνσεως υπηρετούντα παρά την οικεία Διεύθυνση ή Τμήμα Κοινωνιών Υπηρεσιών, διοικητικό υπάλληλο της αυτής Υπηρεσίας και Μηχανικόν ή Υπομηχανικό της αρμόδιας Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών ή εν πάση περιπτώσει υπηρετούντα παρά Δημοσία Υπηρεσία, προς διαπίστωσιν της καταλληλότητας αυτού κατά τα στην παρούσα οριζόμενα και υποβολή αρμοδίως σχετικής εκθέσεως.

 

γ) Εφ' όσον εκ των υποβληθέντων παρά του ενδιαφερομένου προσώπου, φυσικού ή νομικού, στοιχείων και της εκθέσεως της Επιτροπής της προηγουμένης υποπαραγράφου προκύπτει ότι πληρούνται όλες οι τασσόμενες δια της παρούσης προϋποθέσεις, εκδίδεται παρά της οικείας Νομαρχίας ως αρμοδίας βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγραφος β)β εδάφιο 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 180/1974 (ΦΕΚ 65/Α/1974) ή περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών εις τους Νομάρχες κ.λ.π., σε συνδυασμό προς τις διατάξεις της παρούσης κανονιστικής αποφάσεως άδεια ιδρύσεως Παιδικής Εξοχής ήτις δεσμεύει την εκδούσα αρχήν δια την στο μέλλον έκδοση και της εκάστοτε προσηκούσης αδείας λειτουργίας της Παιδικής Εξοχής, υπό τις ως κατωτέρω οριζόμενες προϋποθέσεις.

 

4. Προϋποθέσεις χορηγήσεως αδείας λειτουργίας Παιδικής Εξοχής:

 

Ίνα επιτραπεί η λειτουργία Παιδικής Εξοχής απαιτείται όπως:

 

α) Έχει επιτραπεί η ίδρυσις της Παιδικής Εξοχής δια σχετικής αποφάσεως, κατά τ' ανωτέρω.

 

β) Έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεσις απάντων των προβλεφθέντων κατά την έκδοση της άδειας ιδρύσεως έργων, ή ανέγερσις των απαιτουμένων μονίμων εγκαταστάσεων και η ανάπτυξις εν γένει των διαφόρων χώρων λειτουργίας της Παιδικής Εξοχής.

 

γ) Έχει εξασφαλισθεί η επάνδρωσις της Παιδικής Εξοχής δια στελεχών ως ακολούθως.

 

(1) Ενός Αρχηγού, αποφοίτου Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής ή τουλάχιστον Σχολείου Μέσης Εκπαιδεύσεως, με εξειδικευμένες γνώσεις ή εμπειρία περί τις παιδικές εξοχές και κατά προτίμηση αποφοίτου της Σχολής Στελεχών του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.

 

(2) Ενός Υπαρχηγού των αυτών ως και ο Αρχηγός προσόντων.

 

(3) Τμηματαρχών (Κοινοταρχών) και Ομαδαρχών εις αριθμόν ανάλογο προς την προβλεπόμενη δυναμικότητα της Παιδικής Εξοχής εις τρόπον ώστε να αντιστοιχεί εις Ομαδάρχης ανά 10 το πολύ κατασκηνωτές και εις τουλάχιστον Τμηματάρχης (Κοινοτάρχης) ανά τρεις ομαδάρχες. Οι εν λόγω Τμηματάρχες και Ομαδάρχες δέον όπως έχουν ηλικία τουλάχιστον 16 ετών και είναι κατά προτίμηση απόφοιτοι της Σχολής Στελεχών του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.

 

(4) Τα ως άνω στελέχη εκάστης κατασκηνωτικής περιόδου δέον όπως είναι του αυτού φύλου με τους κατασκηνωτές.

 

δ) Έχει εξασφαλισθεί η επάνδρωσις της Παιδικής Εξοχής δια του απαιτουμένου κατά περίπτωσιν υπολοίπου προσωπικού εις τρόπον ώστε ο αριθμός των στελεχών και του προσωπικού να μη υπολείπεται του 22% της δυνάμεως των κατασκηνωτών.

 

ε) Έχουν υποβληθεί εις Ιατρική εξέτασιν άπαντα τα στελέχη και το προσωπικόν της Παιδικής Εξοχής ώστε να πιστοποιείται η καλή κατάστασις της υγείας των προσώπων τούτων άτινα θα ευρίσκονται αναγκαίως εις συχνή επαφή μετά των κατασκηνωτών διαρκούσης της κατασκηνωτικής περιόδου.

 
στ) Έχει εξοπλισθεί η Παιδική Εξοχή δια των απαραιτήτων δια την ομαλή και άρτια λειτουργία της αντικειμένων και εφοδιασθεί δια του απαραιτήτου προς τον αυτόν σκοπόν υλικού (κλίνες, κλινοστρωμνές, τράπεζες, καθίσματα, μαγειρικές συσκευές, ψυγεία, σκεύη και είδη μαγειρείου, Ιατρείου, αναρρωτηρίου, όργανα αθλοπαιδιών πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπίρουνα, κ.λ.π.

 

ζ) Έχει προβλεφθεί η χρησιμοποίησις της Παιδικής Εξοχής κατά κατασκηνωτική περίοδον, είτε υπό παιδιών ηλικίας 6 - 12 ετών αμφοτέρων των φύλων, είτε υπό παιδιών ηλικίας άνω των 12 ετών του αυτού απαραιτήτου φύλου.

 

5. Διαδικασία χορηγήσεως αδείας λειτουργίας Παιδικής Εξοχής:

 

α) Τριάκοντα τουλάχιστον ημέρας προ της προβλεπομένης ημερομηνίας ενάρξεως της λειτουργίας της Παιδικής Εξοχής, το φυσικό ή νομικό πρόσωπον, όπερ κέκτηται ήδη άδεια Ιδρύσεως, Παιδικής Εξοχής, υποβάλλει, καθ' έκαστον, έτος, εφ' όσον προτίθεται να λειτουργήσει την Παιδική Εξοχήν του αίτηση αρμοδίως περί χορηγήσεως σε αυτό αδείας λειτουργίας ταύτης.

 

β) Μετά της ως άνω αιτήσεως συνυποβάλλονται:

 

(1) Πίνακας εμφαίνων τα στελέχη που θα προσληφθούν μετά των απαραιτήτων δια την διακρίβωση της καταλληλότητας των στοιχείων (προσόντα).

 

(2) Πίνακας εμφαίνων το εν γένει προσωπικό που θα προσληφθεί κατά ειδικότητα απασχολήσεώς του.

 

(3) Ιατρικές πιστοποιήσεις περί της υγείας των εν ανωτέρω στελεχών και προσωπικού Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Πολυϊατρείου, ή Ιατρείου Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 

(4) Πίνακας εμφαίνων:

 

(α) Τον αριθμόν των κατασκηνωτικών περιόδων, τον αριθμόν των εξυπηρετηθησομένων κατά κατασκηνωτική περίοδον κατασκηνωτών, τα περιθώρια ηλικίας και εφ' όσον πρόκειται περί παιδιών ηλικίας ανωτέρας των 12 ετών το φύλον τούτων και την προβλεπόμενη κατά κατασκηνωτική ημερησία γενική δαπάνη.

 

(β) Την ημερομηνία ενάρξεως και λήξεως της λειτουργίας της Παιδικής Εξοχής.

 

(γ) Τον προγραμματισμό της εν γένει λειτουργίας της Παιδικής Εξοχής, ήτοι:

 

(i) Την διάρθρωση της Παιδικής Εξοχής κατά ομάδας Τμήματα (κοινότητες) κ.λ.π.).

(ii) Το ημερήσιο πρόγραμμα διαβιώσεως των κατασκηνωτών.

(iii) Το αναλυτικό εβδομαδιαίο διαιτολόγιον των κατασκηνωτών κατά ημέραν, είδος και ποσότητα.

 

(5) Πίνακας εμφαίνων τον εξοπλισμό της Παιδικής Εξοχής δια των απαραιτήτων προς λειτουργία αυτής αντικειμένων και υλικού εν γένει, κατά κατηγορίας και ποσότητας.

 

γ) Άμα τη υποβολή της ως άνω αιτήσεως μετά των προαναφερομένων στοιχείων δέον όπως ενεργείται νέα επιτόπιος εξέτασις παρά της οριζόμενης εν παράγραφο 3)β της παρούσης Επιτροπής επί τω τέλει της υποβολής εκθέσεως που πιστοποιεί ότι εν τη Παιδική Εξοχή έχουν ανεγερθεί όλες οι προβλεπόμενες μόνιμες εγκαταστάσεις και εκτελεσθεί τα προβλεφθέντα έργα ή ότι οι εν λόγω εγκαταστάσεις και έργα διατηρούνται σε καλή κατάσταση, ότι υπάρχει ο αναγκαίος δια την ομαλή και άρτια λειτουργία της Παιδικής Εξοχής εξοπλισμός εν γένει και ότι υφίστανται από πάσης απόψεως οι προϋποθέσεις άρτιας λειτουργίας αυτής.

 

δ) Μετά την υποβολή της ως άνω εκθέσεως και εφ' όσον κριθούν ως ικανοποιητικά και τα λοιπά υποβληθέντα μετά της αιτήσεως ως ανωτέρω στοιχεία, εκδίδεται παρά του οικείου Νομάρχου, ως αρμοδίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγραφος β)β εδάφιο 3 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 180/1974 περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών εις τους Νομάρχες κ.λ.π. σε συνδυασμό προς τις διατάξεις της παρούσης κανονιστικής αποφάσεως άδεια λειτουργίας της Παιδικής Εξοχής, ήτις ισχύει μόνον δι' εν έτος.

 

ε) Η προαναφερόμενη επιτροπή δύναται κατά την ως άνω επιτόπιο εξέτασιν να καθορίζει και έτερα μέτρα άτινα κατά την κρίσιν της και συμφώνως προς τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις και ιδία τις διατάξεις της Γ1Γ/6800/1966 (ΦΕΚ 456/Β/1966) υπουργικής απόφασης, δέον να ληφθούν υπό του αιτούντος την άδεια λειτουργίας προκειμένου να εξασφαλισθεί η καλή από υγιεινής απόψεως λειτουργία της Παιδικής Εξοχής.

 

Β. Παιδικές Εξοχές που οργανώνονται υπό των Δημοσίων Υπηρεσιών ή υπό Οργανισμών ή Οργανώσεων κ.λ.π. (άρθρο 8 παράγραφος 1 του νόμου [Ν] 749/1948)

 

1. Δια να λειτουργήσει Παιδική Εξοχή που οργανώνεται υπό Κρατικής Υπηρεσίας ή υπό Οργανισμού ή Οργανώσεως ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου μη υπαγομένων κατά τις καταστατικές των διατάξεις εις την αρμοδιότητα του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών αλλά υπαγομένων εις την αρμοδιότητα ετέρων Υπουργείων (Ιερές Μητροπόλεις, Δήμοι, Κοινότητες, Σώματα Προσκόπων, Θρησκευτικές Οργανώσεις κ.λ.π.), απαιτείται:

 

α) Άδεια ιδρύσεως, και

β) Άδεια λειτουργίας της Παιδικής Εξοχής.

 

2. Προϋποθέσεις χορηγήσεως αδείας ιδρύσεως Παιδικής Εξοχής:

 

α) Αίτησις του ενδιαφερομένου φορέως, υποβαλλομένη εις την οικεία Νομαρχία.

 

β) Συνδρομή των εν παραγράφους 2)β και 2)γ του Κεφαλαίου Α της παρούσης οριζομένων.

 

3. Διαδικασία χορηγήσεως αδείας ιδρύσεως Παιδικής Εξοχής.

 

α) Υποβολή παρά του ενδιαφερομένου φορέως εις διπλούν εις την οικεία Νομαρχία (του τόπου της Παιδικής Εξοχής) των εν παραγράφους 3)α (1), 3)α (2) και 3)α (3) του Κεφαλαίου Α της παρούσης οριζομένων στοιχείων.

 

β) Διενέργεια των εν παράγραφο 2)β του Κεφαλαίου Α της παρούσης οριζομένων.

 

γ) Υποβολή παρά της οικείας Νομαρχίας ημίν απάντων των στοιχείων του ούτω φακέλλου που θα σχηματιστεί, εις απλούν, εις τρόπον ώστε να παραμένει παρά τη οικεία Νομαρχία και έτερος φάκελλος της αυτής υποθέσεως.

 

δ) Έκδοση κοινής αποφάσεως ημών και του αρμοδίου Υπουργού, υπό την εποπτεία του οποίου υπάγεται ο αιτών φορεύς, περί χορηγήσεως αδείας ιδρύσεως της Παιδικής Εξοχής, εφ' όσον κριθή ότι πληρούνται όλες οι τασσόμενες δια της παρούσης προϋποθέσεις.

 

4. Προϋποθέσεις και διαδικασία χορηγήσεως αδείας λειτουργίας Παιδικής Εξοχής:

 

α) Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορηγήσεως αδείας λειτουργίας Παιδικής Εξοχής, υπαγόμενης εις το παρόν Κεφάλαιον, ταυτίζονται προς τις οριζόμενες τοιαύτας στις παραγράφους 4 και 5)α, 5)β και 5)γ του Κεφαλαίου Α της παρούσης.

 

β) Πληρούμενων των ως ανωτέρω προϋποθέσεων, και τηρουμένης της ως άνω διαδικασίας, ο σχηματιζόμενος φάκελλος υποβάλλεται ημίν προς κρίσιν και έκδοση κοινής αποφάσεως ημών και του αρμοδίου Υπουργού, υπό την εποπτεία του οποίου υπάγεται ο αιτών φορεύς, περί χορηγήσεως αδείας λειτουργίας Παιδικής Εξοχής, ισχυούσης επί εν έτος.

 

5. Της παρούσης εξαιρούνται οι Μαθητικές Εξοχές που οργανώνονται υπό του Υπουργείου Παιδείας, αίτινες βάσει του άρθρου 12 του νόμου [Ν] 749/1948 δεν υπάγονται εις την αρμοδιότητα του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.

 

Γ. Έλεγχος και εποπτεία των δυνάμει της παρούσης λειτουργουσών Παιδικών Εξοχών

 

Μετά την έκδοση της αδείας λειτουργίας Παιδικής Εξοχής και εφ' όσον αυτή αρχίσει να λειτουργεί, δέον όπως ασκείται:

 

α) Παρά της αρμοδίας Υγειονομικής Υπηρεσίας της παρά τη οικεία Νομαρχία Διευθύνσεως ή Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών τακτικός έλεγχος προς διαπίστωσιν της τηρήσεως των ισχυουσών υγειονομικών διατάξεων ιδία καθ' όσον αφορά εις την ύδρευση της Παιδικής Εξοχής, εις τα λύματα και τα απόβλητα αυτής, εις τις συνθήκες λειτουργίας των μαγειρείων και εις την ασφαλή φύλαξη και διακίνηση των φαγητών και των τροφίμων και επιβάλλονται τα εκάστοτε κρινόμενα ως αναγκαία μέτρα, δια την προάσπιση της υγείας των κατασκηνωτών.

 

β) Παρά της αρμοδίας Επιθεωρήσεως Κοινωνικών Υπηρεσιών και της Διοικητικής Υπηρεσίας της οικείας Διευθύνσεως ή Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών τακτικός έλεγχος κατά τις κείμενες διατάξεις προς διαπίστωσιν της ομαλής και άρτιας λειτουργίας της Παιδικής Εξοχής.

 

Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

Εν Αθήναις τη 16-04-1975

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.