Απόφαση 357234/93

Απόφαση 357234/147/1993: Αναθεώρηση ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Μεθάνων Τροιζηνίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 357234/147/1993: Αναθεώρηση ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Μεθάνων Τροιζηνίας, (ΦΕΚ 433/Δ/1993), 28-04-1993.

 

Ο Νομάρχης Πειραιά

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων, κ.λ.π. και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις του.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

3. Την απόφαση του Υπουργού περί έγκρισης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Επαρχίας Τροιζηνίας (ΦΕΚ 720/Δ/1991).

 

4. Τα ισχύοντα Διατάγματα ρυμοτομίας και όρων δόμησης ((ΦΕΚ 92/Δ/1987), (ΦΕΚ 87/Α/1935), (ΦΕΚ 150/Α/1938), (ΦΕΚ 147/Δ/1954), (ΦΕΚ 113/Δ/1954), κ.λ.π.).

 

5. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) περί έγκρισης τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες.

 

6. Τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Μεθάνων κατά την διάρκεια της τήρησης των συμμετοχικών διαδικασιών.

 

7. Τα με αριθμούς πρωτοκόλλου 4577/1992 και ΔΠ/ΠΕΙΡΑΙΑ/1185405/377/1992 έγγραφα της Β' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων.

 

8. Τις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχίας Πειραιά με αριθμό πρακτικού 28 της 23-07-1992 και της 29/05-11-1992.

 

Εγκρίνεται η πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου Μεθάνων Επαρχίας Τροιζηνίας, όπως φαίνεται στα συνημμένα σχεδιαγράμματα σε κλίμακα 1:1.000 και συνοδεύουν την απόφαση αυτή και ορίζονται τα παρακάτω:

 

Α. Πολεοδομικός Κανονισμός

 

1. Επιτρεπόμενες χρήσεις ορίζονται:

 

α) για οικοδομικά τετράγωνα με το χαρακτηριστικό γράμμα Α οι χρήσεις της γενικής κατοικίας, όπως περιγράφονται στο άρθρο 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987),

 

β) για οικοδομικά τετράγωνα με το χαρακτηριστικό γράμμα Κ οι χρήσεις του πολεοδομικού κέντρου όπως περιγράφονται στο άρθρο 4 του ιδίου παραπάνω προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

γ) για οικοδομικά τετράγωνα με χαρακτηριστικό γράμμα Τ οι χρήσεις του άρθρου 8 του ίδιου παραπάνω προεδρικού διατάγματος.

 

Β. Όροι Δόμησης

 

Ορίζονται τρεις τομείς όρων δόμησης όπως φαίνονται στους συνημμένους χάρτες.

 

Τομέας Α:

 

Ελάχιστο πρόσωπο οικοπέδων: 10 m.
Ελάχιστον εμβαδόν: 200 m2.
Μέγιστο ποσοστό κάλυψης οικοπέδων: 70%.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 11 m.
Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης: 2.1.

 

Τομέας Β:

 

Ελάχιστο πρόσωπο οικοπέδων: 10 m.
Ελάχιστον εμβαδόν: 200 m2.
Μέγιστο ποσοστό κάλυψης οικοπέδων: 70%.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 11 m.
Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης: 1.8.

 

Τομέας Γ:

 

Ελάχιστο πρόσωπο οικοπέδων: 15 m.
Ελάχιστον εμβαδόν: 500 m2.
Μέγιστο ποσοστό κάλυψης οικοπέδων: 70%.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 7.5 m.
Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης: 0.8.

 

Ορίζεται μέγιστος συντελεστής δόμησης 1.2 μόνο για ξενοδοχειακή - τουριστική χρήση μετά από έγκριση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού στον Τομέα Γ.

 

Στα οικοδομικά τετράγωνα που καταργείται με την παρούσα απόφαση η πρασιά, ορίζεται ότι σε περίπτωση ανέγερσης νέας οικοδομής, η οικοδομή θα τοποθετείται έσωθεν της οικοδομικής γραμμής 4 m. Σε εκτέλεση προσθήκης καθ' ύψος ή κατ' επέκταση δεν έχει εφαρμογή ο παραπάνω περιορισμός.

 

Τα οικόπεδα των Τομέων Α, Β και Γ του ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Μεθάνων θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα κατά παρέκκλιση εφόσον έχουν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις παρεκκλίσεως του από [ΒΔ] 03-05-1969 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 113/Δ/1969) και του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Β τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 22167/190/1993 απόφαση (ΦΕΚ 1211/Δ/1993).

 

Γ. Ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης

 

α) Απαγορεύεται η κατασκευή πυλωτής

 

β) Στον τομέα Γ επιβάλλεται υποχρεωτική κατασκευή στέγης με βυζαντινά ή ρωμαϊκά κεραμίδια.

 

γ) Όλες οι οικοδομικές εργασίες εγκρίνονται από την αρμόδια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

δ) Πριν την έκδοση οικοδομικής άδεια θα υποβάλλεται γνωμάτευση της Β' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων για τον αρχαιολογικό έλεγχο εκσκαφών στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985 όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα.

 

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιοριστεί.

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.357234.93

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί με τους συνημμένους χάρτες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πειραιάς, 08-03-1993

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.