Απόφαση 425614/89

Απόφαση 425614/120/1989: Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης αναθεώρησης ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Μοσχάτου και θεσμοθέτηση του χάρτη ΠΑ2 σε κλίμακα 1:5.000 σύμφωνα με την υπ' αριθμόν Γ53058/6006014/1985 διαταγή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 425614/120/1989: Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης αναθεώρησης ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Μοσχάτου και θεσμοθέτηση του χάρτη ΠΑ2 σε κλίμακα 1:5.000 σύμφωνα με την υπ' αριθμόν Γ53058/6006014/1985 διαταγή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, (ΦΕΚ 466/Δ/1989), 24-07-1989.

 

Η Νομαρχία Πειραιά

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

2. Τις διατάξεις του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος περί κατηγοριών και περιεχόμενο χρήσεων γης (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

3. Το με αριθμό προεδρικό διάταγμα 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Νομάρχες κ.λ.π.

 

4. Την απόφαση Υπουργού περί έγκρισης Μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Μοσχάτου (ΦΕΚ 386/Δ/1988).

 

5. Την υπ' αριθμόν 59856/4863/1985 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και την με αριθμό Γ53058/60060/14/1985 διαταγή Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

6. Την με αριθμό 98/1988 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Μοσχάτου.

 

7. Την 17/1989 γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Πειραιά.

 

8. Τα ισχύοντα διατάγματα ρυμοτομίας της περιοχής του ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Μοσχάτου, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνεται η Πολεοδομική Μελέτη του Δήμου Μοσχάτου και ειδικότερα, όπως φαίνεται στο χάρτη ΠΑ-2 σε κλίμακα 1:5.000 και ορίζονται τα κάτωθι:

 

1. Κυρίαρχη χρήση των Πολεοδομικών ενοτήτων Δήμου Μοσχάτου ορίζεται η γενική κατοικία, με λειτουργίες Πολεοδομικού κέντρου κεντρικών λειτουργιών πόλης, τοπικού κέντρου, συνοικίας, γειτονίας σύμφωνα με το από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 166/Δ/1987), εξαιρουμένων μόνον των κέντρων διασκεδάσεων για τις ιδιοκτησίες που βρίσκονται στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς Ποσειδώνος, Αγίου Κωνσταντίνου, Μακρυγιάννη, Κοραή και Χρυσοστόμου Σμύρνης.

 

2. Ορίζεται μέγιστο ποσοστό κάλυψης οικοπέδων το προβλεπόμενο από το Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό 1985, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για τα οικόπεδα που βρίσκονται νότια της οδού Θεσσαλονίκης και για τα οικόπεδα τα έχοντα πρόσωπο επί της οδού Πειραιώς. Για τις υπόλοιπες ιδιοκτησίες ορίζεται πενήντα τοις εκατό 50%.

 

3. Ορίζεται μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης για τα οικόπεδα που βρίσκονται νότια της οδού Θεσσαλονίκης σε 1,8. Για τα οικόπεδα βόρια της οδού Θεσσαλονίκης μέχρι το όριο του Δήμου, εξαιρουμένων των εχόντων πρόσωπο επί της οδού Πειραιώς, σε ένα 1,0.

 

Για τις ιδιοκτησίες που έχουν πρόσωπο επί της οδού Πειραιώς σε 1,2.

 

4. Ορίζεται μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος οικοδομών τα 15 m. Σε περίπτωση κατασκευής πυλωτής επιτρέπεται η προσαύξησή του κατά 2 m. Σε περίπτωση κατασκευής πυλωτής και στέγης δύναται να προσαυξάνεται το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αθροιστικά δηλαδή 2 m και 1.5 m.

 

5. Για ενημέρωση των ενδιαφερομένων ο χάρτης ΠΑ-2 κλίμακας 1:5.000 θα αναρτηθεί επί δεκαπενθήμερο στα γραφεία της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Πειραιά οδός Νοταρά 93 - 95.

 

6. Εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι πρότερον ισχύοντες ευμενέστεροι όροι για την έκδοση οικοδομικών αδειών εάν και εφόσον:

 

α) Πριν από τη δημοσίευση της παρούσης απόφασης εκδόθηκε νόμιμη άδεια της αρμόδιας αρχής ή αν υποβλήθηκαν σε αυτήν όλα τα απαιτούμενα από το από 03-09-1983 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 394/Δ/1983) στοιχεία για την έκδοσή της.

 

Στην περίπτωση αυτή η άδεια εκτελείται, όπως εκδόθηκε ή εκδίδεται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων με την προϋπόθεση ότι, κάθε μεταγενέστερη προσθήκη επιτρέπεται μόνο βάσει των νέων όρων δόμησης.

 

β) Μέσα σε τριετία πριν από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης είχε συμφωνηθεί ή προσυμφωνηθεί με δημόσιο έγγραφο που αποδεικνύει την ανάληψη υποχρεώσεων εκ μέρους του κυρίου του ακινήτου προς τρίτους ή οικοδόμηση με τους προηγούμενους ευμενέστερους όρους, με την προϋπόθεση ότι μέσα σε 6 μήνες από τη δημοσίευσης απόφασης αυτής θα υποβληθεί πλήρης σύμφωνα με το από 03-09-1983 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 394/Δ/1983) Φάκελλος για έκδοση οικοδομικής άδειας.

 

Σε περίπτωση που για την περιοχή όπου ζητείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, υφίσταται απόφαση αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών, το χρονικό διάστημα των 6 μηνών προσαυξάνεται κατά το χρόνο της αναστολής.

 

7. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πειραιάς, 18-07-1989

 

Η Νομαρχούσα Διευθύντρια

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.