Απόφαση 5007446/15

Απόφαση ΔΔΘΤΟΚ/5007446/ΕΞ/2015: Τροποποίηση των ορίων της Ελεύθερης Ζώνη Ελέγχου Τύπου Ι Πειραιά


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΔΔΘΤΟΚ/5007446/ΕΞ/2015: Τροποποίηση των ορίων της Ελεύθερης Ζώνη Ελέγχου Τύπου Ι Πειραιά, (ΦΕΚ 127/ΑΑΠ/2015), 29-06-2015.

 

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομικών

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 5, παράγραφος 1 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 1559/1950 Περί Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΦΕΚ 252/Α/1950), που κυρώθηκε με τον νόμο [Ν] 1630/1951 (ΦΕΚ 8/Α/1951).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου [Ν] 1220/1981 Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως της περί Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς νομοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων (ΦΕΚ 296/Α/1981).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2688/1999 Μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης σε ανώνυμες εταιρίες (ΦΕΚ40/Α/1999).

 

4. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2913/1992 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα και ειδικότερα τα άρθρα 166-181 αυτού.

 

5. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2454/1993 της Επιτροπής για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2913/1992 του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 799-812 αυτού.

 

6. Τις διατάξεις του νόμου [Ν] 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/2001) Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας και ειδικότερα το άρθρο 39 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

7. Την υπ' αριθμόν Δ19Γ/5024743/ΕΞ/2010 απόφαση Υπουργού Οικονομικών Ανακαθορισμός των ορίων της Ελεύθερης Ζώνης Πειραιά και μετατροπή αυτής από Ελεύθερη Ζώνη Ελέγχου τύπου II σε Ελεύθερη Ζώνη Ελέγχου Τύπου Ι (ΦΕΚ 241/ΑΑΠ/2010).

 

8. Την υπ' αριθμόν Δ18Γ/5029308/ΕΞ/2013 απόφαση Υπουργού Οικονομικών Τροποποίηση των ορίων της Ελεύθερης Ζώνης, Ελέγχου Τύπου Ι, Πειραιά (ΦΕΚ 2038/Β/2013), καθώς και την υπ' αριθμόν Δ18Γ/5032499/ΕΞ/2013 απόφαση Υπουργού Οικονομικών Συμπλήρωση της υπ' αριθμόν Δ18Γ/5029308/ΕΞ/2013 απόφασης Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2038/Β/2013) Τροποποίηση των ορίων της Ελεύθερης Ζώνης, Ελέγχου Τύπου Ι, Πειραιά (ΦΕΚ 2330/Β/2013).

 

9. Τη διάταξη του άρθρου 2, μέρος II, παράγραφος 5, περίπτωση (ι)η) της υπ' αριθμόν Δ6Α/1000473/ΕΞ/2011 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών Εξουσιοδότηση υπογραφής με Με εντολή Υφυπουργού στο Γενικό Γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων, Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών ((ΦΕΚ 46/Β/2011) και (ΦΕΚ 134/Β/2011)).

 

10. Τη διάταξη του άρθρου 2 της υπ' αριθμόν Δ6Α/1033219/ΕΞ/2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Μεταβίβαση εξουσιοδότησης υπογραφής Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ 465/Β/2012).

 

11. Την υπ' αριθμόν 4/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, ως Φορέα Οργάνωσης και Διοίκησης της Ελεύθερης Ζώνης Ελέγχου Τύπου Ι Πειραιώς, σχετικά με την τροποποίηση των ορίων αυτής.

 

12. Την υπ' αριθμόν 7236/2015 θετική εισήγηση του Ε' Τελωνείου Εισαγωγής Πειραιά, ως Τελωνείου Ελέγχου της Ελεύθερης Ζώνης Ελέγχου Τύπου Ι Πειραιά.

 

13. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν αποτελεί δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 31-03-2015

 

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού

 

Η Γενική Διευθύντρια Τελωνείων και ΕΦΚ.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.