Απόφαση 53860/69

Απόφαση 53860/1969: Περί ορισμού Βιομηχανικής Περιοχής της Διοικητικής Περιφέρειας της πόλεως Ηρακλείου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 53860/1969: Περί ορισμού Βιομηχανικής Περιοχής της Διοικητικής Περιφέρειας της πόλεως Ηρακλείου, (ΦΕΚ 433/Β/1969), 02-07-1969.

 

Οι Υπουργοί Συντονισμού και Βιομηχανίας

 

Έχοντες υπ' όψιν:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 4458/1965 περί Βιομηχανικών Περιοχών.

 

2. Την από 03-10-1968 έκθεση της Υποδιευθύνσεως Βιομηχανικών Περιοχών περί εκλογής της Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου μετά ενδεικτικού προϋπολογισμού της απαιτουμένης δαπάνης κτήσεως της γης, οργανώσεως και εκτελέσεως έργων υποδομής.

 

3. Την από 03-04-1969 υπ' αριθμόν III Γνωμοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως περί καθορισμού της Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου.

 

4. Το υπό της Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως υποβληθέν σε εμάς υπ' αριθμόν ΣΧ 193/29-10-1968 Κτηματολογικό Διάγραμμα 1:5000 της Βιομηχανικής Περιοχής Ηρακλείου, αποφασίζουμε:

 

Ορίζουμε ως Βιομηχανική Περιοχήν της Διοικητικής Περιφέρειας της πόλεως Ηρακλείου την έκταση ήτις:

 

Προς Βορρά, έχει ως όριον την τεθλασμένη γραμμή ΑΒΓΔΕΖ, ένθα Α ή βορειοδυτική κορυφή του υπ' αριθμόν 80 αγροτεμαχίου, σχηματιζόμενη εκ δασμών προς ανατολάς ως ακολούθως:

 

Από το τμήμα αυτής ΑΒ συνολικού μήκους 550 m, αποτελουμένου εκ των βορείων πλευρών των αγροτεμαχίων υπ' αριθμόν 80, 79, 78, 77, 74, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64Α και τμήματος της βόρειας πλευράς του υπ' αριθμόν 75, των δυτικών τοιούτων των υπ' αριθμόν 71, 74Β, ως και τμημάτων των ανατολικών πλευρών των υπ' αριθμόν 75, 55 και 64Α αγροτεμαχίων.

 

Από το τμήμα αυτής ΒΓ, μήκους 660 m, έχοντος την διεύθυνση Α.-Δ και ευρισκομένου εις απόσταση (ΚΚ') = 425 m από του τριγωνομετρικού σημείου (Δύο Αοράκια) υψομέτρου 133,53 m, ένθα Κ' ό πους της εκ του Κ αγομένης προς το ΒΓ καθέτου απέχων από τα σημεία Β και Γ αντιστοίχως 385 m και 275 m.

 

Από το τμήμα αυτής ΓΔ μήκους 180 m, καθέτου επί του ΒΓ εις το Γ.

 

Από το τμήμα αυτής ΔΕ μήκους 140 m, έχοντος κατεύθυνση βορειοδυτική και σχηματίζοντας γωνία 150° μοιρών μετά του ΓΔ.

 

Από το τμήμα αυτής ΕΖ μήκους 330 m περίπου έχοντος την διεύθυνση Α-Δ, ένθα Ζ το σημείον τομής του ΕΖ μετά του άξονος της νέας προβλεπομένης Εθνικής οδού Χανίων - Ηρακλείου - Σητείας.

 

Προς ανατολάς, έχει ως όριον επί μήκους ΖΗ 550 m τον άξονα της ανωτέρω αναφερθείσης Εθνικής οδού Χανίων - Ηρακλείου - Σητείας, ένθα Ζ το προαναφερθέν σημείον και Η έτερον επί του άξονος της ως άνω οδού, κείμενο σε απόσταση 550 m από του Ζ και προς Άγιο Νικόλαο, επί μήκους (ΗΘ)=1100 m τον άξονα της εις Καρτερό εκβάλλουσας μισγάγγειας, ένθα Η το προαναφερθέν σημείον και Θ ή νοτιοανατολική κορυφή του υπ' αριθμόν 188 αγροτεμαχίου

 

Προς Νότον, έχει ως όριο την τεθλασμένη γραμμή (ΘΙ), συνολικού μήκους 1050 m περίπου σχηματιζόμενων από τις προς νότον πλευράς των υπ' αριθμόν 188, 187, 186, 159, 157, 155, 145, 146, 144, 140, 133, 132, 132Α, 131, 130 και 129 αγροτεμαχίων, ένθα I ή νοτιοδυτική κορυφή του υπ' αριθμόν 120 αγροτεμαχίου.

 

Προς δυσμάς, έχει ως όριον την τεθλασμένη γραμμή (ΙΑ), συνολικού μήκους περίπου 1600 μ. σχηματιζόμενη από τις προς δυσμάς πλευράς των υπ' αριθμόν 129, 124, 123, 123Α, 122, 121, 112, 111, 110Α, 109, 108, 107, 99, 96, 94, 90, 86, 84, 81 και 80 αγροτεμαχίων ως και την νότια τοιαύτη του υπ' αριθμόν 112 αγροτεμαχίου.

 

Η έκταση αυτή εμφαίνεται και εις το υπ' αριθμόν 193/29-10-1968 Κτηματολογικό Διάγραμμα της 'Υποδιευθύνσεως Βιομηχανικών Περιοχών ΕΤΒΑ, το υφιστάμενο παρά την Υπηρεσία (II Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Βιομηχανίας, Διεύθυνση ΣΤ).

 

Η παρούσα δημοσιευθήτω διά της 'Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.

 

Εν Αθήναις τη 09-06-1969

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.