Απόφαση 53/95

Απόφαση ΕΠΑ/53/1995: Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης του οικισμού Κάλαθου νήσου Ρόδου νομού Δωδεκανήσου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΕΠΑ/53/1995: Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης του οικισμού Κάλαθου νήσου Ρόδου νομού Δωδεκανήσου, (ΦΕΚ 771/Β/1995), 05-10-1995.

 

Ο Νομάρχης Δωδεκανήσου

 

Έχοντας υπόψη:

 

α. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Νομάρχες της χώρας.

 

β. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985) Πολεοδόμηση οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων.

 

γ. Την υπ' αριθμόν ΧΟΠ/ΕΠΑ/404/1987 απόφαση Νομάρχη Δωδεκανήσου Οριοθέτηση οικισμού Κάλαθου.

 

δ. Τις υπ' αριθμόν 39/1992 και 24/1994 αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Κάλαθου.

 

ε. Το υπ' αριθμόν 1345/1992 έγγραφο Διεύθυνσης Δασών Δωδεκανήσου.

 

στ. Το υπ' αριθμόν 1576/1992 Διεύθυνσης Γεωργίας Δωδεκανήσου.

 

ζ. Το υπ' αριθμόν 625/1992 έγγραφο της ΚΒ Εφορείας Κλασικών Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου.

 

η. Την υπ' αριθμόν 1/3/1995 γνωμοδότηση Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Δωδεκανήσου, αποφασίζουμε:

 

1. Την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης κάτω των 2000 κατοίκων του οικισμού Κάλαθου νήσου Ρόδου, με τον καθορισμό οδών, πεζοδρόμων, οικοδομήσιμων χώρων, χώρων με κοινόχρηστες - κοινωφελείς λειτουργίες, καθώς και χώρων για τη δημιουργία κτιρίων για πολιτιστικές δραστηριότητες, αθλητισμού, υγείας - πρόνοιας, εκπαίδευσης, όπως ακριβώς φαίνεται στο συνημμένο ρυμοτομικό διάγραμμα κλίμακας 1:1000.

 

2. Την έγκριση του πολεοδομικού κανονισμού της ως άνω μελέτης.

 

3. Χρήσεις γης.

 

α. Στα οικοδομικά τετράγωνα με ένδειξη Α, ορίζεται χρήση αμιγούς κατοικίας σύμφωνα με το από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

β. Στα οικοδομικά τετράγωνα με ένδειξη Β, ορίζεται χρήση γενικής κατοικίας σύμφωνα με το παραπάνω προεδρικό διάταγμα.

 

γ. Στα οικοδομικά τετράγωνα με ένδειξη Κ, ορίζεται χρήση λιανικού εμπορίου, εξυπηρετήσεων, αναψυχής, τουρισμού, κατοικίας.

 

δ. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα επί μέρους οριζόμενα στο συνημμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

 

4. Όροι δόμησης.

 

Ορίζονται οι παρακάτω τομείς όρων δόμησης.

 

α. Τομείς Συντελεστή Δόμησης

 

Τομέας Ι, Συντελεστής Δόμησης = 1 με μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση 400 m2
Τομέας ΙΙ, Συντελεστής Δόμησης = 0.8 με μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση 400 m2
Τομέας ΙΙΙ, Συντελεστής Δόμησης = 0.6
Τομέας IV, Συντελεστής Δόμησης = 0.4

 

β. Τομείς λοιπών όρων δόμησης

 

Τομέας Α

 

Αρτιότητα 100 m2
Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη 80%
Ελάχιστο πρόσωπο 5 m.
Μέγιστο ύψος 6.5 m.
Αριθμός ορόφων 2

 

Τομέας Β

 

Αρτιότητα 300 m2
Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη 70%
Ελάχιστο πρόσωπο 12 m.
Μέγιστο ύψος 7.5 m.
Αριθμός ορόφων 2

 

Τομέας Γ

 

Αρτιότητα 500 m2
Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη 70%
Ελάχιστο πρόσωπο 15 m.
Μέγιστο ύψος 7.5 m + 1.5 m σε περίπτωση κεκλιμένης στέγης
Αριθμός ορόφων 2

 

Τομέας Δ

 

Αρτιότητα 1000 m2
Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη 40%
Ελάχιστο πρόσωπο 15 m.
Μέγιστο ύψος 7.5 m + 1.5 m σε περίπτωση κεκλιμένης στέγης
Αριθμός ορόφων 2

 

Τομέας Ε

 

Αρτιότητα 500 m2
Μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη 60%
Ελάχιστο πρόσωπο 15 m.
Μέγιστο ύψος 7.5 m + 1.5 m σε περίπτωση κεκλιμένης στέγης
Αριθμός ορόφων 2

 

5. Ειδικοί όροι δόμησης.

 

α. Στους τομείς Γ, Δ και Ε, επιτρέπεται η επαφή μόνον σε ένα από τα δύο πλάγια όρια του οικοπέδου, κατόπιν εγκρίσεως της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Εντός των πλαγίων αποστάσεων, απαγορεύεται η προβολή εξωστών.

 

β. Εντός του τομέα Α και Β κάθε οικοδομική άδεια ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Στους τομείς αυτούς επιβάλλονται τα κάτωθι:

 

Επίπεδη στέγη.
Ανοίγματα σε αναλογία έως 20% της αντίστοιχης όψης του κτιρίου.
Κουφώματα κυρίως ξύλινα ταμπλαδωτά.
Χρώμα σοβά λευκό.

 

γ. Απαγορεύονται οι συνεχείς εξώστες κατά μήκος των όψεων του κτιρίου.

 

δ. Επιτρέπεται η κατασκευή τουριστικών εγκαταστάσεων με δυναμικότητα μεγαλύτερη των 10 κλινών, μόνον στα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο σε δρόμο πλάτους τουλάχιστον 8 m και ταυτόχρονα έχουν εμβαδόν τουλάχιστον 2000 m2.

 

ε. Επιτρέπεται η κατασκευή μη οχλουσών βιοτεχνιών με τους εξής όρους.

 

Το οικόπεδο να έχει πρόσωπο σε δρόμο πλάτους τουλάχιστον 8 m και να έχει ελάχιστο εμβαδόν 2000 m2.
Ισχύει το πανταχόθεν ελεύθερο σύστημα με πλάγιες αποστάσεις τουλάχιστον 8 m.
Στην περίμετρο του οικοπέδου γίνεται υποχρεωτική φύτευση.

 

6. Κατά τα λοιπά ισχύει ο νέος Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός.

 

7. Μεταβατικές διατάξεις.

 

Οι οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί πλήρης φάκελος στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία με τα απαραίτητα για την έκδοση οικοδομικής άδειας στοιχεία μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων.

 

8. Από τις διατάξεις της αποφάσεως αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Η ισχύς της αποφάσεως αυτής αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.53.95

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ρόδος, 07-09-1995

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.