Απόφαση 62763/16

Απόφαση 62763/1693/2016: Κύρωση δασικών χαρτών της Δημοτικής Κοινότητας Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης και των Τοπικών Κοινοτήτων Αντικαλάμου, Ασπροχώματος, Θουρίας, Σπερχογείας του Δήμου Καλαμάτας Νομού Μεσσηνίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 62763/1693/2016: Κύρωση δασικών χαρτών της Δημοτικής Κοινότητας Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης και των Τοπικών Κοινοτήτων Αντικαλάμου, Ασπροχώματος, Θουρίας, Σπερχογείας του Δήμου Καλαμάτας Νομού Μεσσηνίας, (ΦΕΚ 214/Δ/2016), 10-08-2016.

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 3889/2010 Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 182/Α/2010) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Κεφάλαιο Θ του νόμου 4389/2016 Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 

2. Το νόμο 2664/1998 Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 275/Α/1998) όπως ισχύει.

 

3. Το περιεχόμενο των δασικών χαρτών περιοχής Δημοτικής Κοινότητας Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης και των Τοπικών Κοινοτήτων Αντικαλάμου, Ασπροχώματος, Θούριας και Σπερχογείας του Δήμου Καλαμάτας, που καταρτίστηκαν, θεωρήθηκαν, αναρτήθηκαν σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 4651/16-12-2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Μεσσηνίας και συμπληρώθηκαν σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΕΠΕΑ επί των αντιρρήσεων που ασκήθηκαν κατά των αναρτημένων Δασικών Χαρτών.

 

4. Το γεγονός ότι στην περιοχή που αφορούν οι εν λόγω δασικοί χάρτες διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις των περιπτώσεων 5)α και 5)β του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του νόμου 4280/2014, ούτε υπάρχουν εκτάσεις που δασώθηκαν πρόσφατα (παράγραφος 4 του άρθρου 155 του νόμου 4389/2016) (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 

5. Το υπ' αριθμόν 143183/1393/2016 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Οριστική κύρωση αναρτημένων Δασικών Χαρτών

 

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 155 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016).

 

7. Την υπ' αριθμόν 55433/1508/2016 απόφαση Θεώρησης της Διεύθυνσης Δασών Μεσσηνίας μετά την διόρθωση και συμπλήρωση των ως άνω Δασικών Χαρτών με τα στοιχεία των αποφάσεων της Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων.

 

Κυρώνουμε Τους δασικούς χάρτες της Δημοτικής Κοινότητας Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης και των Τοπικών Κοινοτήτων Αντικαλάμου, Ασπροχώματος, Θουρίας και Σπερχογείας του Δήμου Καλαμάτας του Νομού Μεσσηνίας στο σύνολο των εκτάσεων και εμφανίζονται στα συνημμένα διαγράμματα και τον πίνακα (βάση δεδομένων) που τους συνοδεύουν και αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της παρούσας.

 

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας οι ανωτέρω δασικοί χάρτες καθίστανται οριστικοί.

 

Οι οριστικοί δασικοί χάρτες τηρούνται από το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Νομού Μεσσηνίας.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.62763.16

 

Καλαμάτα, 20-07-2016

 

Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.