Απόφαση 650/91

Απόφαση ΣΤ1/650/1991: Όροι και διαδικασία έκδοσης αδειών οικοδομικών εργασιών από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων για κτίρια ευθύνης του


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΣΤ1/650/1991: Όροι και διαδικασία έκδοσης αδειών οικοδομικών εργασιών από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων για κτίρια ευθύνης του, (ΦΕΚ 265/Β/1991), 26-04-1991.

 

Οι Υπουργοί Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τα άρθρα 1 και 2 του αναγκαστικού νόμου [Ν] 627/1968, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

 

2. Τις παραγράφους 1, 2 και 4 του άρθρου 113 του νόμου 1892/1990.

 

3. Την παράγραφο 12 του άρθρου 17 του νόμου 1337/1983.

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 817/1977 που αφορά την διάρθρωση των Υπηρεσιών του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων.

 

5. Το άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος 453/1987, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος 437/1989.

 

6. Το υπ' αριθμόν 576/1716/1990 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1: Αρμόδιο Όργανο

Άρθρο 2: Έκδοση - Απαιτούμενα Στοιχεία

Άρθρο 3: Προέλεγχος και έλεγχος μελέτης

Άρθρο 4: Άσκηση αρχιτεκτονικού ελέγχου και ελέγχου εφαρμογής της άδειας και των οικοδομικών εργασιών

Άρθρο 5: Ισχύς, ανάκληση και αναθεώρηση της άδειας

Άρθρο 6: Κοινοποίηση εγγράφων

Άρθρο 7: Καταγγελίες

Άρθρο 8: Έναρξη ισχύος

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 10-04-1991

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.