Απόφαση 741/20

Απόφαση 741/2020: Μερική κύρωση δασικού χάρτη των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, εξαιρουμένων των Προκαποδιστριακών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Δράμας, Κεφαλαρίου, Καλαμποκιού, Καλαμώνος, Αγίου Αθανασίου και Μεγάλου Αλεξάνδρου (60 συνολικά), της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (άρθρο 17 του νόμου 3889/2010)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 741/2020: Μερική κύρωση δασικού χάρτη των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, εξαιρουμένων των Προκαποδιστριακών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Δράμας, Κεφαλαρίου, Καλαμποκιού, Καλαμώνος, Αγίου Αθανασίου και Μεγάλου Αλεξάνδρου (60 συνολικά), της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (άρθρο 17 του νόμου 3889/2010), (ΦΕΚ 74/Δ/2020), 14-02-2020.

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2020) Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή τους με:

 

την παράγραφο Ε του άρθρου 153 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016)
την παράγραφο 3 του άρθρου δεύτερου του νόμου 4462/2017 (ΦΕΚ 39/Α/2017)
την παράγραφο 3)α. του άρθρου 5 του νόμου 4467/2017 (ΦΕΚ 56/Α/2017),
την παράγραφο 1 του άρθρου 142 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του νόμου 2664/1998 (ΦΕΚ 275/Α/1998) Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις, όπως ισχύουν.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979), Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας, όπως ισχύουν.

 

4. Την υπ' αριθμόν 158576/1579/2017 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 2373/Β/2017) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίου υπολογισμού προεκτιμώμενων αμοιβών για τις εργασίες κατάρτισης δασικών χαρτών.

 

5. Την υπ' αριθμόν 146776/2459/2016 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 3532/Β/2016) Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β', γ', δ' και ε' του άρθρου 21 του νόμου 3889/2010, όπως ισχύει.

 

6. Την υπ' αριθμόν 163993/2909/2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 4430/Β/2017) Συμπλήρωση της υπ' αριθμόν 146776/2459/2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 3532/Β/2016) Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β', γ', δ' και ε' του άρθρου 21 του νόμου 3889/2010 όπως ισχύει.

 

7. Το περιεχόμενο του δασικού χάρτη των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, εξαιρουμένων των Προκαποδιστριακών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Δράμας, Κεφαλαρίου, Καλαμποκιού, Καλαμώνος, Αγίου Αθανασίου και Μεγάλου Αλεξάνδρου (60 συνολικά), της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (άρθρο 17 του νόμου 3889/2010), που αναρτήθηκε με την 16034/19-10-2018 απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Δράμας.

 

8. Την 299/14-01-2020 (AΔΑ: ΩΞΩΨΟΡ1Υ-46Ο) απόφαση θεώρησης της Διεύθυνσης Δασών Δράμας, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010), με την οποία εγκρίθηκε το θεματικό περιεχόμενο και η βάση γεωχωρικών δεδομένων του εν θέματι δασικού χάρτη.

 

9. Την υπ' αριθμόν 14138/2017 (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

 

10. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

 

Κυρώνουμε μερικώς τον δασικό χάρτη των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, εξαιρουμένων των Προκαποδιστριακών OTA Δράμας, Κεφαλαρίου, Καλαμποκιού, Καλαμώνος, Αγίου Αθανασίου και Μεγάλου Αλεξάνδρου (60 συνολικά), της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, ως προς τα τμήματά του, όπως θεωρήθηκαν με την 299/14-01-2020 (ΑΔΑ: ΩΞΩΨΟΡ1Υ-46Ο) απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Δράμας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και εμφανίζονται στο συνημμένο ψηφιακό διάγραμμα (.pdf), κλίμακας 1:20.000, που συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, στο οποίο αποτυπώνονται:

 

α. με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, τα τμήματα που αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παραγράφων 1, 2, 3,4 και 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979, όπως ισχύει, β. με κίτρινο περίγραμμα και κίτρινη διαγράμμιση, τα τμήματα που αποτελούν εκτάσεις που δεν διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

 

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, ο ανωτέρω δασικός χάρτης καθίσταται οριστικός και έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή για όλα τα τμήματα που αποτυπώνονται σε αυτόν με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, τα οποία αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979, όπως ισχύει.

 

Επί των ανωτέρω εκτάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην παράγραφο 5 του ως άνω άρθρου 3, ως προς τις χορτολιβαδικές και τις πετρώδεις και βραχώδεις εκτάσεις των περιπτώσεων α' και β' της ως άνω παραγράφου.

 

Ο οριστικός δασικός χάρτης φυλάσσεται και τηρείται από το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Δράμας στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών στην ιστοσελίδα του φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο.

 

Τα λοιπά τμήματα του αναρτημένου δασικού χάρτη, για τα οποία είτε ασκήθηκαν αντιρρήσεις είτε εξαιρέθηκαν κατά τα προβλεπόμενα της υπ' αριθμόν 299/14-01-2020 (ΑΔΑ: ΩΞΩΨΟΡ1Υ-46Ο) απόφασης θεώρησης, αποτελούν τον προσωρινό δασικό χάρτη, της παραγράφου 7 του άρθρου 17 του νόμου 3889/2010.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Δράμα, 24-01-2020

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.