Απόφαση 7976/20

Απόφαση 7976/2020: Μερική κύρωση του Δασικού Χάρτη του προ Καποδιστριακού οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, συμπληρωμένου με τις χορτολιβαδικές και βραχώδεις - πετρώδεις εκτάσεις των περιπτώσεων 5)α και 5)β του άρθρου 3 του νόμου 998/1979, (άρθρο 17 του νόμου 3889/2010)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 7976/2020: Μερική κύρωση του Δασικού Χάρτη του προ Καποδιστριακού οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, συμπληρωμένου με τις χορτολιβαδικές και βραχώδεις - πετρώδεις εκτάσεις των περιπτώσεων 5)α και 5)β του άρθρου 3 του νόμου 998/1979, (άρθρο 17 του νόμου 3889/2010), (ΦΕΚ 70/Δ/2020), 13-02-2020.

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010) Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις (Α'182) όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή τους με:

 

την παράγραφο Ε του άρθρου 153 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2916),
την παράγραφο 3 άρθρο δεύτερο του νόμου 4462/2017 (ΦΕΚ 39/Α/2017),
την παράγραφο 3.α. του άρθρου 5 του νόμου 4467/2017 (ΦΕΚ 56/Α/2017)
την παράγραφο 1 του άρθρου 142 του νόμου 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017)

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του νόμου 2664/1998 Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 275/Α/1998), όπως ισχύουν.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979) Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας, όπως ισχύουν.

 

4. Την υπ' αριθμόν 158576/1579/2017 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 2373/Β/2017) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίου υπολογισμού προεκτιμώμενων αμοιβών για τις εργασίες κατάρτισης δασικών χαρτών.

 

5. Την υπ' αριθμόν 146776/2459/2016 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 3532/Β/2016) Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β', γ', δ' και ε' του άρθρου 21 του νόμου 3889/2010, όπως ισχύει.

 

6. Την υπ' αριθμόν 163993/2909/2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 4430/Β/2017) Συμπλήρωση της υπ' αριθμόν 146776/2459/2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 3532/Β/2016) Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β', γ', δ' και ε' του άρθρου 21 του νόμου 3889/2010 όπως ισχύει.

 

7. Το περιεχόμενο του Δασικού Χάρτη του προ - Καποδιστριακού οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, συμπληρωμένου με τις χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις των περιπτώσεων 5)α και 5)β του άρθρου 3 του νόμου 998/1979, της σύμβασης με κωδικό ΔΧ-01, που αναρτήθηκε με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 169235/19-10-2018 (ΑΔΑ: 73ΛΠΟΡ1Γ-ΟΧΡ) απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Κοζάνης με θέμα: Ανάρτηση του Δασικού Χάρτη του προ - Καποδιστριακού Ο.Τ.Α Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, συμπληρωμένου με τις χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις των περιπτώσεων 5)α και 5)β του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.

 

8. Την υπ' αριθμόν 3894/14-01-2020 (ΑΔΑ: ΨΠΩ7ΟΡ1Γ07Λ) απόφαση θεώρησης της Διεύθυνσης Δασών Κοζάνης, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010), με την οποία εγκρίθηκε το θεματικό περιεχόμενο και η βάση γεωχωρικών δεδομένων του εν θέματι Δασικού Χάρτη.

 

9. Την υπ' αριθμόν 203739/2017 (ΑΔΑ: 6ΠΚΣΟΡ1ΓΡΕΧ και (ΦΕΚ 50/Δ/2018)) απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία κυρώθηκαν μερικώς οι Δασικοί Χάρτες, όλων των προ - Καποδιστριακών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (συνολικά 157 οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης) των Δήμων Κοζάνης, Εορδαίας, Σερβίων - Βελβενδού και Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (εκτός των προ - Καποδιστριακών ΟΤΑ: Αγίου Χριστόφορου, Ολυμπιάδος και Πέρδικα) ως προς τα τμήματά τους, όπως θεωρήθηκαν με την υπ' αριθμόν 201942/19-12-2017 (ΑΔΑ: 7ΜΥΥΟΡ1Γ-1ΔΟ) Απόφαση θεώρησης της Διεύθυνσης Δασών Κοζάνης. Από τις ανωτέρω αποφάσεις θεώρησης και μερικής κύρωσης, εξαιρέθηκαν οι χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις των περιπτώσεων 5)α και 5)β του άρθρου 3 του νόμου 998/1979, του προ - Καποδιστριακού οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της σύμβασης με κωδικό ΔΧ-01).

 

10. Την με αριθμό 13912/2017 (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/2017) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, περί διορισμού Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

 

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Κυρώνουμε μερικώς τον Δασικό Χάρτη του προ - Καποδιστριακού οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, συμπληρωμένου με τις χορτολιβαδικές και βραχώδεις - πετρώδεις εκτάσεις των περιπτώσεων 5)α και 5)β του άρθρου 3 του νόμου 998/1979, ως προς τα τμήματα του, όπως θεωρήθηκε με την υπ' αριθμόν 3894/2020 (ΑΔΑ: ΨΠΩ7ΟΡ1Γ-07Λ) απόφαση θεώρησης της Διεύθυνσης Δασών Κοζάνης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, και εμφανίζεται στο συνημμένο ψηφιακό διάγραμμα (.pdf) ανάλογης κλίμακας, που συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, στο οποίο αποτυπώνονται με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, τα τμήματα που αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παραγράφων 5)α και 5)β του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 (χορτολιβαδικές και βραχώδεις - πετρώδεις εκτάσεις), όπως ισχύει.

 

Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ο ανωτέρω Δασικός Χάρτης καθίσταται οριστικός και έχει πλήρη αποδεικτική ισχύ σε κάθε διοικητική ή δικαστική αρχή για όλα τα τμήματα που αποτυπώνονται σε αυτόν με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, τα οποία αποτελούν δασικές εν γένει εκτάσεις των παραγράφων 5)α και 5)β του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 (χορτολιβαδικές και βραχώδεις - πετρώδεις εκτάσεις), όπως ισχύει.

 

Επί των ανωτέρω εκτάσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στην παράγραφο 5 του ως άνω άρθρου 3, ως προς τις χορτολιβαδικές και τις βραχώδεις και πετρώδεις εκτάσεις των περιπτώσεων α' και β' της ως άνω παραγράφου.

 

Ο οριστικός Δασικός Χάρτης φυλάσσεται και τηρείται από το Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της Διεύθυνσης Δασών Κοζάνης, στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης Δασικών Χαρτών στην ιστοσελίδα του φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο.

 

Τα λοιπά τμήματα του αναρτημένου Δασικού Χάρτη, για τα οποία είτε ασκήθηκαν αντιρρήσεις είτε εξαιρέθηκαν κατά τα προβλεπόμενα της με αριθμό 3894/2020 (ΑΔΑ: ΨΠΩ7ΟΡ1Γ-07Λ) απόφασης θεώρησης, αποτελούν τον προσωρινό Δασικό Χάρτη, της παραγράφου 7 του άρθρου 17 του νόμου 3889/2010.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.7976.20

 

Κοζάνη, 22-01-2020

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.