Απόφαση d14-5358/90

Απόφαση Δ14/5358/1990: Έγκριση Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής Δ - 100 Τούβλα Τοιχοποιίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση Δ14/5358/1990: Έγκριση Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής Δ - 100 Τούβλα Τοιχοποιίας, (ΦΕΚ 609/Β/1990), 21-09-1990.

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή Δ - 100 Τούβλα Τοιχοποιίας που συντάχθηκε από την Διεύθυνση Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Έργων.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 910/1977 περί Οργανισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.

 

3. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 69/1988 περί Οργανισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.

 

4. Το νόμο 1418/1984 Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων, άρθρο 21.

 

5. Την Υ1052/1990 απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Υ1087/1990 απόφαση.

 

6. Την 133/1990 ομόφωνη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων τμήμα Μελετών, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή Δ - 100 Τούβλα Τοιχοποιίας, όπως συντάχθηκε από το ΚΕΔΕ.

 

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η παρούσα απόφαση και η σχετική Προδιαγραφή να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 05-09-1990

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

 

Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή Τούβλων Τοιχοποιίας Δ - 100

 

1. Αντικείμενο.

 

Η Προδιαγραφή αυτή καθορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν τα τούβλα τοιχοποιίας που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές. Δεν καθορίζει απαιτήσεις για ειδικές κατηγορίες τούβλων που χρησιμοποιούνται σε ειδικές κατασκευές.

 

2. Ορισμοί.

 

Ο όρος τούβλα τοιχοποιίας αναφέρεται στα προϊόντα που παράγονται με όπτηση κατάλληλων αργίλων και προορίζονται για τη δόμηση τοίχων.

 

Τα τούβλα διακρίνονται ανάλογα με την κατασκευή τους σε:

 

α) Συμπαγή χωρίς οπές ή με οπές συνολικού όγκου μικρότερου από το 15% του όγκου των.

β) Διάτρητα με κατακόρυφες οπές.

γ) Διάτρητα με οριζόντιες οπές.

δ) Λοιπές μορφές σε χρήμα ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου ή και διαφορετικού σχήματος, εφόσον υπάρχει σκοπιμότητα.

 

3. Δειγματοληψία.

 

3.1. Γενικά

 

Για τους σκοπούς της παρούσης Προδιαγραφής το δείγμα αποτελείται από 15 τουλάχιστον δοκίμια, τα οποία λαμβάνονται από ποσότητα μέχρι 20 m3 σύμφωνα με τη διαδικασία που ακολουθεί. Για τον έλεγχο παρτίδων μεγαλυτέρων των 20 m3 θα λαμβάνεται αντίστοιχος αριθμός δειγμάτων.

 

Εκπρόσωποι του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου και του εργαστηρίου θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να παρευρίσκονται κατά τη δειγματοληψία:

 

3.2. Διαδικασία δειγματοληψίας.

 

Η εκλογή της μεθόδου δειγματοληψίας θα καθορίζεται από το φυσικό σχήμα της παρτίδας που εξετάζεται.

 

3.2.1. Τυχαία δειγματοληψία.

 

Όποτε είναι δυνατόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται η μέθοδος της τυχαίας δειγματοληψίας, κατά την οποία κάθε μονάδα μιας παρτίδας έχει ίσες πιθανότητες να επιλεγεί για το δείγμα. Ο απαραίτητος αριθμός δοκιμίων θα πρέπει να επιλέγεται στην τύχη από διαφορετικά σημεία της παρτίδας χωρίς να δίνεται προσοχή στην κατάσταση ή στην ποιότητα των επιλεγομένων δοκιμίων.

 

Στην πράξη η τυχαία δειγματοληψία είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί είτε όταν τα τεμάχια που απαρτίζουν την παρτίδα μεταφέρονται χύμα (χωρίς συσκευασία), είτε όταν έχουν βγει από την συσκευασία π.χ. πριν το κτίσιμο.

 

3.2.2. Αντιπροσωπευτική δειγματοληψία.

 

3.2.2.1. Γενικά

 

Όταν η τυχαία δειγματοληψία δεν είναι δυνατή ή δεν είναι βολικό να γίνει π.χ. όταν τα τούβλα είναι στοιβαγμένα με τρόπο δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε όλα τα σημεία της παρτίδας, θα πρέπει να χρησιμοποιείται η διαδικασία της αντιπροσωπευτικής δειγματοληψίας.

 

3.2.2.2. Δειγματοληψία από στοίβα

 

Η παρτίδα θα πρέπει να χωριστεί σε τουλάχιστον 6 πραγματικά ή υποθετικά τμήματα ίσου περίπου μεγέθους το καθένα. Ένας ίσος αριθμός από όχι περισσότερα από 4 δοκίμια θα πρέπει να επιλεγεί στην τύχη εσωτερικά από κάθε τμήμα, ώστε να συγκεντρωθεί ο απαραίτητος αριθμός δοκιμίων, χωρίς να δίνεται προσοχή στην κατάσταση ή στην ποιότητα των επιλεγομένων δοκιμίων.

 

Ίσως χρειαστεί να μετακινηθούν κάποια τμήματα της στοίβας έτσι ώστε να δημιουργηθεί προσπέλαση στο εσωτερικό της όταν θα παίρνονται τα δοκίμια.

 

3.2.2.3. Δειγματοληψία παρτίδας από συσκευασμένα πακέτα

 

Τουλάχιστον 6 πακέτα θα πρέπει να επιλεγούν στην τύχη από την παρτίδα. Το τσέρκι ή το νάιλον από μια πλευρά θα πρέπει να αφαιρεθεί και ένας ίσος αριθμός από όχι περισσότερα από 4 δοκίμια θα πρέπει να επιλεγεί από το εσωτερικό του πακέτου χωρίς να δίνεται προσοχή στην κατάσταση ή στην ποιότητα των επιλεγομένων δοκιμίων.

 

4. Απαιτήσεις:

 

4.1. Αντοχή σε θλίψη.

 

Ανάλογα με τον τύπο των τούβλων οι απαιτήσεις αντοχής σε θλίψη καθορίζονται στον Πίνακα που ακολουθεί:

 

Τύπος τούβλων

Αντοχή σε Ν/mm2

Μέση

Ελάχιστη μεμονωμένη

Συμπαγή

10.0

8.0

Διάτρητα με κατακόρυφες οπές

10.0

8.0

Διάτρητα με οριζόντιες οπές αποκλειστικά για τοίχους πληρώσεις

3.0

2.5

 

Οι αναγραφόμενες τιμές είναι ο μέσος όρος ελέγχου 5 δοκιμίων.

 

Η αντοχή σε θλίψη προσδιορίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α.

 

Για τα τούβλα ειδικών κατασκευών θα προδιαγράφονται ειδικές απαιτήσεις.

 

4.2. Υδατοαπορρόφηση

 

Η υδατοαπορρόφηση των τούβλων δεν πρέπει να ξεπερνά το 16% του βάρους του ξηρού τούβλου.

 

Η υδατοαπορρόφηση προσδιορίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Β ως μέσος όρος ελέγχου 5 δοκιμίων.

 

4.3. Δοκιμασία βρασμού. Μετά δίωρο βρασμό των τούβλων σε νερό η αντοχή τους δεν πρέπει να μειωθεί περισσότερο από το 15% σε σχέση με την αντοχή χωρίς βρασμό (παράγραφος 4.1). Η δοκιμασία βρασμού θα εκτελείται σύμφωνα με το Παράρτημα Γ, η δε αντοχή σε θλίψη μετά βρασμό σύμφωνα με το Παράρτημα Α.

 

5. Έκθεση αποτελεσμάτων. Η έκθεση αποτελεσμάτων θα περιλαμβάνει:

 

τα στοιχεία ταυτότητας του δείγματος.
την ημερομηνία και τον τόπο δειγματοληψίας.
τον διενεργήσαντα τον έλεγχο.
τα αποτελέσματα των δοκιμών.
τη συμφωνία ή μη την παρούσα Προδιαγραφή.

 

Παράρτημα Α: Αντοχή σε θλίψη

 

Προετοιμασία δοκιμίων

 

Ως δοκίμιο λαμβάνεται ολόκληρο το τούβλο. Οι μεγαλύτερες από τις επιφάνειες του τούβλου επιλέγονται ως επιφάνειες έδρασης - φόρτισης.

 

Αν οι επιφάνειες αυτές έχουν αυλάκια ή παρουσιάζουν ανωμαλίες ή κοιλώματα πρέπει να γίνει επιπέδωσή τους. Η επιπέδωση γίνεται με λεπτό στρώμα κονίας. Η σύνθεση της κονίας θα είναι ένα μέρος όγκου τσιμέντο και ένα μέρος όγκου γύψου στα οποία προστίθεται νερό τόσο, ώστε να παρασκευαστεί πυκνόρευστος πολτός.

 

Μετά την επιπέδωση και πριν το έλεγχο της αντοχής σε θλίψη πρέπει να μεσολαβήσουν τουλάχιστον 48 ώρες.

 

Διαδικασία ελέγχου

 

Μετριούνται οι διαστάσεις των επιφανειών έδρασης - φόρτισης με ακρίβεια 1 mm και υπολογίζεται το εμβαδόν τους.

 

Ο έλεγχος της αντοχής σε θλίψη γίνεται σε κατάλληλη εργαστηριακή συσκευή (πρέσα) ακρίβειας 1% του φορτίου.

 

Ο ρυθμός φόρτισης πρέπει να είναι ομοιόμορφος και τέτοιος ώστε η θραύση του δοκιμίου να προκληθεί σε χρόνο 1 - 2 min.

 

Υπολογισμοί

 

Η αντοχή σε θλίψη του δοκιμίου υπολογίζεται από τον τύπο:

 

σΘ = P / -F όπου:

 

σΘ = τάση θραύσης σε θλίψη του δοκιμίου σε Ν/mm2

P = φορτίο θραύσης σε θλίψη του δοκιμίου σε Ν

F = ημιάθροισμα των τιμών εμβαδού των δύο επιφανειών έδρασης - φόρτισης σε m2

 

Η αντοχή σε θλίψη του δείγματος είναι ο μέσος όρος της τάσης θραύσης σε θλίψη 5 δοκιμίων.

 

Παράρτημα Β: Υδατοαπορρόφηση

 

Προετοιμασία δοκιμίων

 

Ως δοκίμιο λαμβάνεται ολόκληρο το τούβλο. Τα δοκίμια πριν από τον έλεγχο ξηραίνονται σε θερμοκρασία 105 °C - 110 °C μέχρι σταθερού βάρους, με ακρίβεια ζύγισης 1 g.

 

Διαδικασία ελέγχου

 

Ζυγίζεται το δοκίμιο ακρίβεια 1 g και εμβαπτίζεται σε νερό θερμοκρασίας περιβάλλοντος για 24 ώρες. Στη συνέχεια το δοκίμιο εξάγεται από το νερό, σπογγίζεται ελαφρά ώστε να απομακρυνθεί το νερό από την επιφάνεια του και ζυγίζεται αμέσως.

 

Υπολογισμοί

 

Η υδατοαπορρόφηση του δοκιμίου υπολογίζεται επί τοις εκατό του ξηρού βάρους από τον τύπο:

 

Υ = ((ΒU - ΒΞ) / ΒΞ ) x 100%

 

όπου:

 

Υ = υδατοαπορρόφηση δοκιμίου %

ΒU = βάρους δοκιμίου μετά την εμβάπτιση σε kg.

ΒΞ = βάρος δοκιμίου πριν την εμβάπτιση σε kg Σ.

 

Η υδατοαπορρόφηση του δείγματος είναι ο μέσος όρος της υδατοαπορρόφησης 5 δοκιμίων.

 

Παράρτημα Γ: Δοκιμασία βρασμού

 

Διαδικασία ελέγχου

 

Τα δοκίμια τοποθετούνται σε κατάλληλο δοχείο βρασμού στο οποίο υπάρχει νερό τόσο, ώστε να υπερκαλύπτει τα δοκίμια τουλάχιστον κατά 2 cm.

 

Το δοχείο με το νερό και τα δοκίμια ώστε να φτάσουν σε θερμοκρασία βρασμού σε χρονικό διάστημα 30 min. Ο βρασμός διατηρείται για δύο ώρες και στη συνέχεια τα δοκίμια ανασύρονται από το νερό, ξηραίνονται στους 105 °C ως 110 °C μέχρι σταθερού βάρους και υποβάλλονται στην δοκιμή αντοχής σε θλίψη σύμφωνα με το Παράρτημα Α.

 

Βιβλιογραφία

 

1. Το από 26-08-1949 βασιλικό διάταγμα περί Τυποποιήσεως Οπτόπλινθων.

 

2. Σχέδιον Προτύπου Προδιαγραφής Οπτόπλινθων Τοιχοποιίας Δελτίο ΚΕΔΕ 1/64.

 

3. ΕΝΟ 2010/ΙΑ/1984 Τούβλα Τοιχοποιίας Συμπαγή και Διάτρητα - Προδιαγραφές Απαιτήσεων.

 

4. ENO 2010/IIA/1984 Τούβλα Τοιχοποιίας Συμπαγή και Διάτρητα - Προδιαγραφές δειγματοληψίας και ελέγχου.

 

5. Specification for clay units - Working document for CEN TC 125/WG1 (9th version).

 

6. ANSI/ASTM C 67 - 78 Standard methods for sampling and testing brick and structural clay tile.

 

Αθήνα, 17-07-1990

 

Ο Διευθυντής ΚΕΔΕ

 

Οι Συντάξαντες

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.