Απόφαση ed2a/01-48-294/86

Απόφαση ΕΔ2Α/01/48/ΦΝ294/1986: Απευθείας ανάθεση έργων σε κατασκευαστικές επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΕΔ2Α/01/48/ΦΝ294/1986: Απευθείας ανάθεση έργων σε κατασκευαστικές επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, (ΦΕΚ 217/Β/1986), 22-04-1986.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984).

 

2. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα που προβλέπεται στις ανωτέρω διατάξεις, για την απευθείας ανάθεση έργων σε κατασκευαστικές επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και γενικά την κατασκευή έργων από τις επιχειρήσεις αυτές με αποτέλεσμα τη μη συμμετοχή τους στην παραγωγή των έργων, αποφασίζουμε:

 

1. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπεται στην περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του νόμου 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α/1984), και πάντως όχι πέραν της 31-12-1986 επιτρέπεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου η απευθείας ανάθεση σε κατασκευαστικές επιχειρήσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε είναι εγγεγραμμένες είτε όχι στο μητρώο ε και η εκτέλεση από αυτές έργου ή εργασίας που η προϋπολογιζόμενη δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών εκατομμυρίων δραχμών. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα και για έργο ή εργασία των ιδρυμάτων, των συνδέσμων και των άλλων νομικών προσώπων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που αναθέτουν της εκτέλεση έργου ή εργασίας σε κατασκευαστικές επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

2. Η απόφαση αυτή, που θα κυρωθεί με νόμο, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 18-04-1986

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.