Ανασγκαστικός νόμος 410/68 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αυθαίρετες εντός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών οικοδομές ή τμήματα αυτών ανεγερθέντα μέχρι της ισχύος του παρόντος, δύναται δι' αποφάσεων του Υπουργού Δημοσίων Έργων, εκδιδομένων μετά γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων να εξαιρούνται των περί κατεδαφίσεως αυθαιρέτων κτισμάτων διατάξεων, εφ' όσον η διατήρησις τούτων δεν θέτει σε κίνδυνο την ασφάλειαν της κατασκευής ουδέ αποβαίνει υπέρμετρα εις βάρος της πόλεως.

 

2. Ως οικοδομές δια την εφαρμογήν της προηγουμένης παραγράφου νοούνται και οι κατασκευές οι έχουσες πλήρως αποπερατωμένο τον φέροντα σκελετό εξ ωπλισμένου σκυροδέματος ή εκ τοιχοποιίας.

 

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογήν επί οικοδομών ανεγερθεισών αυθαιρέτως επί των κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του από 09-08-1955 βασιλικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους (ΦΕΚ 266/Α/1955) κοινοχρήστων χώρων.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.