Ανασγκαστικός νόμος 625/68 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων, κωμών κ.λ.π. (ΦΕΚ 228/Α/1923) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{2. Οι κατά τα ανωτέρω όροι και περιορισμοί καθορίζονται δια βασιλικών διαταγμάτων εκδιδομένων μετά γνώμη του Συμβουλίου των Δημοσίων Έργων και κανονιζόντων δι' έκαστον τμήμα ή δι' έκαστον οικοδομικό τετράγωνον της πόλεως, κώμης κ.λ.π. ή και δι' ορισμένη περιοχή εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου κείμενη, εκτάσεως ουχί μικροτέρας των 6.000 m2

 

1) τα ελάχιστα επιτρεπόμενα όρια της επιφανείας και των διαστάσεων των εντός του εγκεκριμένου σχεδίου περιλαμβανομένων οικοπέδων,

 

2) το μέγιστον και το ελάχιστον επιτρεπόμενο ύψος των οικοδομών,

 

3) τον αριθμόν των ορόφων και τις ελάχιστες τούτων διαστάσεις αναλόγως του σκοπού δι' ον προορίζονται,

 

4) το μέγιστον της υπό οικοδομών δυναμένης να καλυφθεί επιφανείας εκάστου οικοπέδου,

 

5) τον συντελεστή δομήσεως,

 

6) την θέσιν των οικοδομών και των συναφών με αυτές εγκαταστάσεως υδρεύσεως, φωτισμού, αποχετεύσεως ακαθάρτων υγρών κ.λ.π. εν σχέσει προς το εγκεκριμένο σχέδιον ρυμοτομίας, προς το οικόπεδον εφ' ου κείνται αυτές και προς αλλήλας,

 

7) τις εν γένει δουλείας φωτισμού και αερισμού των κτιρίων και των ακαλύπτων χώρων των οικοπέδων,

 

8) τους εντός των ιδιοκτησιών κοινούς ελευθέρους χώρους και τις δουλείας χρήσεως αυτών,

 

9) τα ελάχιστα όρια του μεγέθους των οικοδομών, τις περιπτώσεις καθ' ας επιβάλλεται η πραγμάτωσις τουλάχιστον των ορίων τούτων και τους όρους και τον τρόπον εξασφαλίσεως της πραγματώσεως ταύτης,

 

10) τις επιβαλλόμενες εις εκάστην οικοδομή αναλόγως του προορισμού της εγκαταστάσεως υδρεύσεως, αποχετεύσεως των ακαθάρτων υγρών, θερμάνσεως, αερισμού, κ.λ.π.,

 

11) τους εις εκάστην περίπτωσιν τηρητέους δια λόγους ασφαλείας, υγιεινής, και αισθητικής όρους, ως προς την εσωτερική και εξωτερική υπέρ και υπό το έδαφος εν γένει διάταξη και την θεμελίωση των οικοδομών, τις διαστάσεις των, τις εν αυτές μηχανικές ή άλλης φύσεως εγκαταστάσεις και τις πάσης φύσεως παγίας ή κινητές επί των προς τους κοινοχρήστους εν γένει χώρους επιφανειών αυτών προσθήκες (οίον προστεγάσματα, σκιάδας, βιτρίνας κ.λ.π.), τον τρόπον και το είδος δομήσεως και τις ποιότητας, ποσότητας και τρόπον επεξεργασίας, συνθέσεως και χρησιμοποιήσεως των υλικών δομήσεως,

 

12) τον τρόπον κατασκευής και συντηρήσεως των ιδιωτικών πρασιών και κήπων και των περιτοιχισμάτων αυτών και

 

13) εν γένει τους όρους και περιορισμούς υφ' ους να εκτελείται οιασδήποτε φύσεως εργασία δομήσεως.}

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.