Ανασγκαστικός νόμος 80/67 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα εφεξής ιδρυόμενα αρτοποιεία δέον να είναι μηχανοκίνητα, με κλιβάνους συγχρόνου τύπου (εμμέσου θερμάνσεως ή κυκλοθερμικούς).

 

Ο αριθμός το είδος και ο τύπος των κλιβάνων, προκειμένου περί αρτοποιείων και των μηχανημάτων, προκειμένου περί αρτοποιείων και αλευρόμυλων, εις ουδένα υπόκεινται περιορισμό, πλην των τοιούτων περί δημοσίας ασφαλείας και όρων υγιεινής εν γένει. Η παρακολούθησις της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου ανήκει εις το Υπουργείο Εμπορίου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 296/1969 (ΦΕΚ 194/Α/1969).

 

2. Οι περιορισμοί του εδαφίου α της προηγουμένης παραγράφου, περί ιδρύσεως αρτοποιείων, δεν ισχύουν προκειμένου περί Δήμων και Κοινοτήτων πληθυσμού κάτω των 3.000 κατοίκων, πλην των εκάστοτε εξαιρουμένων δια κοινών αποφάσεων των Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Εσωτερικών, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το εδάφιο γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 65 του νόμου 2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α/1992).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.