Βασιλικό διάταγμα 20/4/64 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Αναθεωρούνται οι όροι και περιορισμοί δομήσεως των οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Πρεβέζης, ως ακολούθως κατά τομείς που φαίνονται στο υπό του Γενικού Διευθυντού Δημοσίων Έργων θεωρημένο για της υπ' αριθμού Ε8697/1964 πράξης αυτού σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:2000, ούτινος συνοπτικό αντίτυπο δημοσιεύεται κατωτέρω.

 

α) Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων των οικοπέδων των περιλαμβανομένων εντός των τομέων των καθορισμένων εις το ανωτέρω διάγραμμα, ορίζονται ως ακολούθως:

 

Τομεύς Α':

 

Ελάχιστον πρόσωπον: επτά (7) m.

Ελάχιστον βάθος: δέκα (10) m.

Ελάχιστον εμβαδόν: εκατόν είκοσι (120) m2.

 

Τομεύς Β':

 

Ελάχιστον πρόσωπον: δέκα (10) m.

Ελάχιστον βάθος: δέκα τέσσερα (14) m.

Ελάχιστον εμβαδόν: διακόσια (200) m2.

 

Τομεύς Γ:

 

Ελάχιστον πρόσωπον: δέκα τρία (13) m.

Ελάχιστον βάθος: δέκα έξι (16) m.

Ελάχιστον εμβαδόν: τριακόσια (300) m2.

 

β) Κατά παρέκκλιση από του προηγουμένου εδαφίου, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα άτινα κατά την 23-08-1951, δεν είχαν μεν τα κατά τα άνω καθορισθέντα ελάχιστα όρια, πλην όμως ταύτα είχαν:

 

Τομεύς Α:

 

Ελάχιστον πρόσωπον: πέντε (5) m.

Ελάχιστον βάθος: επτά (7) m.

Ελάχιστον εμβαδόν: εξήντα (60) m2.

 

Τομεύς Β:

 

Ελάχιστον πρόσωπον: έξι (6) m.

Ελάχιστον βάθος: οκτώ (8) m.

Ελάχιστον εμβαδόν: ογδόντα (80) m2.

 

Τομεύς Γ:

 

Ελάχιστον πρόσωπον: δέκα (10) m.

Ελάχιστον βάθος: δέκα τέσσερα (14) m.

Ελάχιστον εμβαδόν: διακόσια (200) m2.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.