Βασιλικό διάταγμα 26/7/59c - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ως οικοδομικό σύστημα ορίζεται το των πανταχόθεν ελεύθερων οικοδομών.

 

2. Όταν κατά την εφαρμογήν του πανταχόθεν ελευθέρου οικοδομικού συστήματος, προκύπτει λόγω των διαστάσεων του οικοπέδου, οικοδομήσιμου τμήμα προσώπου έλασσον των 8 m ή και οικοδομήσιμου τμήμα του βάθους έλασσον των 12 m, επιτρέπεται ή ελάττωσις των δια το πανταχόθεν ελεύθερον σύστημα απαιτουμένων πλαγίων ή και οπισθίων ακαλύπτων αποστάσεων ή και η κατάργησις τινών εξ αυτών ή και η εφαρμογή του συνεχούς οικοδομικού συστήματος, κατά τα κατωτέρω οριζόμενα εις τις παραγράφους 3 και 4.

 

3. Εάν το μετά την αφαίρεση του οικοδομήσιμου εξ 8 m προσώπου εναπομένον συνολικόν πλάτος πλαγίων χώρων είναι μικρότερου του 1 m, επιτρέπεται ή επαφή της οικοδομής προς αμφότερα τα πλάγια όρια του οικοπέδου. Εάν το αυτό πλάτος είναι μεγαλύτερου του 1 m και μέχρι 3.5 m, επιτρέπεται η επαφή της οικοδομής μόνον προς το εν οιονδήποτε εκ των πλαγίων ορίων, αφιεμένης ακαλύπτου αποστάσεως προς το έτερον όριον, ίσης προς το εναπομένον ως άνω πλάτος. Εάν δε το αυτό ως άνω εναπομένον πλάτος είναι μεγαλύτερου των 3.5 m, τότε η οικοδομή οφείλει ν' απέχει του ενός μεν των πλαγίων ορίων, κατά 2.5 m, του ετέρου δε, κατά το υπόλοιπον πλάτος, μη απαιτουμένου όπως το τελευταίου τούτο υπερβαίνει τα 2.5 m.

 

4. Εάν το μετά την αφαίρεση του οικοδομήσιμου εκ 12 m βάθους και του τυχόν προβλεπομένου προκηπίου απομένον πλάτος οπισθίου ακαλύπτου χώρου, είναι μικρότερου του 1 m, επιτρέπεται επαφή της οικοδομής προς το οπίσθιο όριο του οικοπέδου. Εάν δε το αυτό ως άνω πλάτος είναι μεγαλύτερου του 1 m, τότε ή οικοδομή οφείλει ν' απέχει του οπισθίου ορίου κατά το πλάτος τούτο, όπερ όμως δεν απαιτείται να υπερβαίνει τα 2.5 m.

 

5. Τα αυτά ως άνω ισχύουν και εφαρμόζονται αναλόγως προκειμένων γωνιακών οικοπέδων όταν, μετά την αφαίρεση των τυχόν προβλεπομένων προκηπίων και των πλαγίων ακαλύπτων χώρων του πανταχόθεν ελευθέρου συστήματος προκύπτει οικοδομήσιμου τμήμα κατά το εν πρόσωπον έλασσον των 8 m ή κατά το έτερον έλασσον των 12 m, επί τω τέλει όπως ή οικοδομή μη περιορισθεί, λόγω του πανταχόθεν ελευθέρου συστήματος εις πρόσωπον κάτω των 8 m προς την μίαν όψιν ή κάτω των 12 m προς την ετέρα.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.