Βασιλικό διάταγμα 29/10/60b

ΒΔ 29-10-1960: Περί καθορισμού ανώτατου ύψους οικοδομών στην περιοχή της πόλεως Κύμης (Ευβοίας)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Βασιλικό Διάταγμα 29-10-1960: Περί καθορισμού ανώτατου ύψους οικοδομών στην περιοχή της πόλεως Κύμης (Ευβοίας), (ΦΕΚ 175/Δ/1960), 09-12-1960.

 

Παύλος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπ' όψη τις διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 2 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π., ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν, ως και την υπ' αριθμόν Α/28417/1958 απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων περί εξουσιοδοτήσεως του Υφυπουργού Οικισμού δι' άσκηση αρμοδιοτήτων (ΦΕΚ 165/Β/1958) και ιδόντες την υπ' αριθμόν 539/1960 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Οικισμού, τις υπ' αριθμούς 2/1956, 4/1956 και 9/1957 πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κύμης (Ευβοίας) ως και υπ' αριθμόν 593/1960 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Ημετέρου επί του Οικισμού Υφυπουργού, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Άρθρο Μόνο

 

Το ανώτατο ύψος των οικοδομών στην περιοχή της πόλεως Κύμης (Ευβοίας), της εμφαινόμενης στο, υπό του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Οικισμού του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων, θεωρημένο δια της υπ' αριθμόν Ε/35766/1960 πράξης αυτού σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα υπό κλίμακα 1:1.000 ούτινος συνοπτικό αντίτυπο δημοσιεύεται κατωτέρω, ορίζεται σε 4.5 m.

 

bd.29.10.60b

 

Στον αυτόν επί του Οικισμού Υφυπουργό, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Εν Θεσσαλονίκη, τη 29-10-1960.

 

Παύλος Β.

 

Ο επί του Οικισμού Υφυπουργός.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.